//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
3. ISTVÁNDI:
Heidfogel, Elekes, Varga,
Nagy, Domján, Jakab, Lágy,
Farkas családok

 

Ismerje meg a falú történetét, a jelen feladatait...

 

A Honlapot idézem:" Istvándi a 6-os főút mentén, Barcstól mindössze tizenöt Km-re, Szigetvár irányába fekszik.

A település könnyen megközelíthető, a tömegközlekedés kiváló a térségben. A falu neve már az 1332-es pápai tizedjegyzékben is előfordult, ekkor egyházas helyként tartották számon. 1421-ben Isthuandy alakban említik a korabeli dokumentumok. 1536-ban Sulyok György pécsi püspök volt a földesura.

Százharminc esztendővel később, 1551-ben huszonegy házat számláltak össze itt, s érdekesség, hogy a Török-útnak nevezett dűlőn haladt át a hódoltság alatt a babócsai és szigetvári várak között a hadiút.

1664-ben, a nevezetes téli hadjárat idején gróf Zrínyi Miklós költő és hadvezér csaknem harmincezres serege a falu határában ütött tábort Barcs felégetése után.


Református templom. Istvándi

Levéltári adat.

Torkos Jakab püspök 1774. évi püspök-látogatás jegyzőkönyvéből. Összeírás.

Istvándi
1-o Itt az isteni szolgálat actu gyakoroltatik predikator és mester által. A mostani fen állo templom fábol van szalma fedél alatt, régi épület. 1649. [esztendőben] épült, a mint a padláson levö inscriptio mutattya, de az elött is volt templomok, még pedig köböl, a mint eleiktöl hallották. A pogány hordatta el Sziget Várnak reparatiojara, a mostani fen állo küböl levö tornyot is akkor váltották meg 100 talléron. A mostani fa templom pedig az idönek régisege miatt meg rongyollott, kivált a talp fák essö és egyéb viszontagsági miatt az idönek el rodhattak, és ugy az idönek régisege nem engedi tudni az exercitium mikor és ki engedelméböl kezdödött.
2-o Instáltak a vármegyén már több esztendejenél, hogy a még rodhadt fa talp hellyett ujjat állithassanak, de még eddig semmi haszna nem vólt.
3-o H[elvetica] c[onfession] levöknek számok 709. Rom[ano] catholicusok uj polgárokkal 27.
4-o Ennek szomszédjába nap keletre Dobszába vagyon exercitium fél orányi földre gyalog embernek, napnyugoról is találtatik exercitium Darányban, 3 fertály orányi földre gyalog embernek.
5-o Gyermekeiket tanittya a mester, ki egyszersmind notarius is.
6-o A helybeliek a magok vallások szerént temetkeznek, keresztelkednek.
7-o Publicumra fizetnek ordinariumot fl[orenus] 527 xr[ajcár] 27 6/8. Expansát 143 xr[ajcár] 45. 6/8.
8-o Földes ura kis martoni herczeg.
9-o Szánto földe és réttyei eránt még eddig a predikator nem turbaltatott.

A legrégebbi levéltári pecsét 1789-ből származik. 1726-tól az Esterházyaké a település, s egészen az államosításig a család tulajdonában is maradt. Az 1720-as országos összeírás 24 adózó családot említ Istvándiból. 1772-ben protestáns tanító foglalkozott a gyerekekkel itt. A falunak később téglagyára létesült, s nyersolajmotoros malom is üzemelt itt. A lakosság száma az évszázadok során folyamatosan emelkedett, a második világháború alatt csaknem ezerkétszázan éltek itt.

A település a háború utáni időkben lassan visszafejlődött, s bár közigazgatásilag önálló település maradt, mégis egyre inkább kötődött a szomszédos Darányhoz. A falu a hatvanas években is jómódú községnek számított,: gyógyszer-tára, orvosi rendelője volt, s mesze földön híresnek számítottak állat- és kirakodó - vásárai. A körzetesítés során elvesztette intéz-ményi javát, napjainkban óvoda működik itt, de van művelődési ház és sportpálya is.

A településen igen magas a kisebbségek aránya, az első roma - családok a hatvanas években telepedtek le a faluban. Eleinte külön telepeken éltek, de a hetvenes években megkezdődött a beolvadás, s kisebb zökkenőkkel, de gond nélkül ment a betelepítés. A falu lakóinak zöme ekkor a szövetkezetben talált munkát magának. Később nagy gondot jelentett az álláslehetőségek szem-pontjából, hogy a termelőszövetkezet is nehéz helyzetbe került.

Napjainkban két temploma van Istvándinak, többségében katolikusok, kisebb részben reformátusok lakják a falut. Az istvándi refor-mátus templom 1640-ben épült, az ősi plébánia helyén. A kéttornyú plébániatemplomot még a szigetvári pasa bonttatta le, s várfalak építéséhez használta fel a köveit.

Mint korábban utaltunk rá, Istvándi jómódú település volt, amely az ezredforduló fokozatosan elszegényedett. A helybeliek a körzetesítést okolják sanyarú helyzetükért. Igen magas itt a munkanélküliség, az emberek hatvan százaléka állástalan, s a bűnözés aránya is magasabb az átlagnál. Az önkormányzat a hátrányok ellenére igyekszik komfortossá tenni a települést, s arra ösztönözni az embereket, hogy egymás mellett békében éljenek.

Éppen ezért romaklubot hoztak létre, hogy a gyerekek ne az utcán töltsék el szabadidejüket, s igyekeznek segíteni a fiatal családok lakáshoz jutását. A település infrastruktúrája is fejlődött, beléptek a térségi csatornaépítési programba, s valamennyi utca szilárd burkolatot kapott. A falu elöljárói nagy eredménynek tartják, hogy sikerül fenntartani az óvodát. Az oviba egyébként évek óta állandóan ötven kicsi jár, nagy részük kisebbségi, így az óvópedagógusok hamarabb elkezdik a felzárkózatást.

A településen működik egy alapítvány, az Istvándi Gyermekekért Alapítvány, amely a rászorulókat igyekszik erejéhez mérten támogatni.

Megszervezték az étkezéskiegészítést, segítenek a tanszervásárlásban. S a továbbtanuláshoz is ad egyszeri támogatást a közhasznú szervezet.

Schmidt Béla 

(Istvándi, 1921. - South Stixh Avenue, Manville (USA), 1992.)

Dédapját még Kovácsnak hívták. Lelkész volt, részt vett az 1848-as szabadságharcban. A vereség után keresték, de az Alföldre menekült, ott álcázásul felvette a Schmidt nevet.

A csurgói gimnáziumban festőművész-rajztanára indította el a művészi pályán. Az iskola őrzi két fiatalkori munkáját. Az egyik Szabó Bálint esperes arcképe. 1942-ben főiskolásként festette meg a hedrehelyi esperest, aki az istvándi lelkész fiát nyilvánvaló jól ismerte. A szintén pedagógus feleségével, Amáliával együtt Kőszegen tanítottak. Részt vett a forra-dalomban. A járási forradalmi tanács elnökére 24 évi börtön várt.

Nyugatra távoztak. Mint portréfestő sikert sikerre halmozott. Megfestette az amerikai elnököket: Kennedyt és Nixont, az utóbbi beiktatásán is részt vett. A magyar közönség Mind-szenty portréjáról ismerheti. A Mariazelli bazilika számára az 1975-ben elhunyt magyar bíboros-hercegprímás arcképét 1977-ben festette meg.

1992. áprilisában kapta meg a család a gimnáziumi 200 éves évfordulóra a meghívót. A feleség, Amalia Schmidt még aznap értesített bennünket, hogy a férje két héttel korában elhunyt. Nagyon legyengült a szervezete, amit szívburok gyulladása is nehezítette. 1992. április 11-én mondtak érte hálaadó isten-tiszteletet a Manville-i magyar református templomban.

Nemcsak a hazaköltözése hiúsult meg, nem jelenhetett meg A portréfestészet elmélete és gyakorlata című könyve sem. Ezt is magyarul írta, a lánya fordította angolra. A legnagyobb művészeti kiadóval tárgyalt, kérésükre az illusztrációkon kellett volna még javítani, de ezt már nem tudta elvégezni. A teljes anyag együtt van. A feleség örülne a magyarországi kiadás-nak.

Az özvegy a Csurgói Városi Múzeum 1995. május 23-i ünne-pélyes megnyítására magával hozott 8 festményt, 1 tájképet és 7 portrét, amelyek a különböző lelkiállapot-változásokat illusztrálják egy arcon. Magyar színész, Somogyi Pál, a Nemzeti Színház egykori művészének érzelmei hagynak örök nyomot a vásznakon.  (Dr.H.J.)

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?