//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Baksay Sándor ref. püspök,
író (1832-1915) A daru és a
fecske

 

Baksay Sándor

(1832-1915):

A daru és a fecske

 Két év óta bírom csak a papi hivatást, de csak egy éve, hogy igazán viselem; mióta t.i. azt a leckét kaptam, amelyet most el akarok mondani.

Az első esztendőm nagy része látogatá-sokkal telt el. Környékünkön sűrűn vannak az eklézsiák; paptársaimat sorba kellett látogatnom, illendőségből is, szeretetből is.

 Szívesen és tárt karokkal fogadtak mindenütt; észre sem vettem, hogy az idő múlik. Sokszor az este vetett haza.

Ez a körülmény még bátrabbá tett; a hát-ralévő látogatásokat még korábban kezd-tem, mint az addigiakat. Reggeli nyolc-kilenc között már ott voltam, ahonnét bizonyos volt, hogy esti nyolc előtt nem fogok távozni. Én, aki Budapesten végeztem iskoláimat, ahol minden embernek dolga van; úri házaknál nevelősködtem; végigjártam Német-országot, Hollandiát, Angliát; letettem a vizsgáimat jeles osztályzattal és tudok is mindent, amit egy pap tudhat: fel tudtam nőni akkorára anélkül, hogy a látogatási illemnek avagy csak az Ábécéjéről is lett volna fogalmam.

Szabad a világ; akkor kopogtat be az ember, amikor tetszik és addig marad, ameddig tetszik.

Már az egész környéket meghódítottam, csak egy volt hátra, az öreg Kerék Jákób assessor, egy népes városi eklézsia papja, kit személyesen még nem ismertem, csak annyit tudtam róla, hogy szeretetreméltó ember, de karakán ember.

Legalább megtudom, mi hát az a kara-kánság.

Egy szép nyári napon reggeli kilenc órakor érkeztem hozzá s mentem egyenesen hivatalszobája felé, ahová cselédje igazított.

A kopogtatás előtt kissé megállapodtam, azért is, hogy rendbe szedjem magamat, és azért is, hogy szemügyre vegyem azt a két fametszetű képecskét, mely az ajtóra fel volt ragasztva. Egy daru és egy fecske. A daru fél lábon állva, felemelt lába körme között kavicsot tart; a fecske kiterjesztett szárnyakkal, repülő helyzetben. Mit jelenthet ez? Kétségkívül Jeremiás próféta szavaira vonatkozik, de micsoda alkalmazással?

Az öreg úr nagy barátsággal fogadott. Meghallgatta környékbeli híreimet, egyetemi élményeimet, újabb tárgyakat vetett fel társalgási anyagul. Mondhatom nagy élénkséggel beszélgettünk mintegy fél óráig.

Akkor egyszerre félbeszakította a beszél-getést, semmit sem újított; legfeljebb egy száraz hm-mel adta jelét figyelmének.

Ez világos jel lett volna búcsúvételre, de engem a környék úgy elkényeztetett, hogy ilyen körülmények között távozni azonos lett volna egy nagy kudarccal. Már most csak azért sem.

Csakhogy az ilyen helyzetnek meg szokott lenni a szerencsétlensége, hogy az agyvelőt cserben hagyja minden ép gondolat, s rögtön előáll a kérdezősködés stádiuma.

Kirívó foltok a társalgás szőnyegén. Jaj annak, aki erre szorul.

- Szabad kérdenem, miért áll őrt az ajtón az a csinos daru és fecske?

- Ez a két madár címere az Egyházmegyei Darufecske körnek, melynek én vagyok az elnöke.

- Sehol sem láttam a környéken kiszegezve a címerét.

- Az álnokok! Persze új ember előtt titkolják a dolgot.

- Óhajtanám szabályait ismerni!

- Elébb történetét, azután szabályait.

- Tehát mindkettőt.

- Nem haragszik meg, ha elmondom?

- Ígérem, hogy nem.

- Tehát elmondom elébb a történetét. Abból meg fogja érteni azt is, miért választotta címeréül körünk a darut és a fecskét.

*

Ilyen fiatal pap voltam, mint ön most. Nagy ambícióim voltak. Munkásság a teológiai irodalom mezején és munkásság a lelkészi gondozás mezején. Amannak tere az íróasztal, emezé a közönséggel való érintkezés. Egyszerre és rögtönözve akartam mindkettőt. Felváltva a nap egy részét íróasztalomnál töltöttem, másikat a mezőn, vetések között. Csak az volt a baj, hogy a mezőn senki sem akart velem szóba állani, míg íróasztalomnál a jövő-menő tetszés szerint húzta-nyúzta időmet. A vége az lett, hogy napról napra kevesebb idő jutott az íróasztalnak és annál több a cura pastoralisnak, de amelyben szintén nem volt köszönet.

Egy napon - jól benne voltunk már az aratásban, első esztendőben volt ez, szellős, derűs, nem nagyon meleg nap volt -, a szokottnál korábban szöktem meg íróasztalomtól, ismerkedni ki a mezőre.

Útközben kurátorommal találkozta. Fent ült a rakott szekéren. Serény gazda. Ő már hordott.

- Jó napot, kurátor uram!

- Adjon az Úristen kigyelmednek is. Hajsz - te!

- Volt-é jó termés?

- Hála istennek! Cseli csá! Hajsz, te! Hajsz, hajsz, hajsz te! Csákó! Vakuljon meg az öregapád! nem látod az utat?

Ez ugyan goromba egy kurátor! Szóba sem akart állani a papjával.

Mentem tovább. A düllő végén egyik presbiterem szántott. Jó emberem. Ő járt el hozzám meghallgatni a prédikációmat, amikor meghívtak.

- Elkésett kigyelmed a keveréssel?

- El ám. Cseli csáh! Csáh, csáh, csáh! Lombár hajsz! Nem látod a barázdát?

Kieresztette a lágyelőt, és végigvágott a Lombáron, hogy a szegény állat féloldalra görbülve fordult a barázdának. És még mondott hozzá valamit, ami nekem jobban fájt, mint a Lombárnak a lágyelő hegye.

Ez meg már éppen durva presbiter.

Mentem tovább. A Farkas Farkas úr szérűskertje felé. Itt már be volt takarítva minden, és a nyomtatás is megkezdődött. Nem hiába, hogy a nemzetes úr az egész környéken a legnagyobb gazda. Van miből a két kisasszonyát Budapesten neveltetni és a két úrfit ugyanott jogászkodtatni.

Jogászkodnak, mikor jogászkodnak, de most vakációznak; és vakációjuk nagy ámulatomra abban áll, hogy az egyik ágyásban Kálmán úrfi hajszolja a lovakat, a másikban Elemér úrfi kezeli a kötőféket; harmadikban ugyanezt maga a nemzetes úr cselekszi, csakhogy a nemzetes úr egy füst alatt még más munkát is végez.

Előtte egy kék kötő, és a kötő tele van gölődinnel. Egyik kezével a kötőféket tartja, a másikkal a gölődineket markolássza és rakja a szájába. A munkásai ezalatt egy fa árnyékában nagy cseréptálak körül ülve ugyanazt cselekszik, csakhogy ők kalaplevéve és kanállal bánnak el a gölődinnel, mert az ő gölődinjüknek leve is van; vöröshagymás zsíron suhintott paprikás leve.

- Jó napot, nemzetes úr!

- Jó napot, tiszteletes uram! Gyí te, hogy az Isten áldjon meg!

- Van-e jó termés?

- Vavvalabi ke'éch - „Van valami kevés!" Ezt akarta mondani, de a gölődin bele-kontárkodott a nyelv hivatásába, s elron-totta a nyelv dolgát. Azután megint csak nem állt velem szóba. Odébb mentem Kálmán öcsémhez. Azzal felelt a nyájas köszöntésemre, hogy így keresik ám a szultáncigarettát! De többet ő sem szólt.

Elemér öcsém még legudvariasabb volt. Megmagyarázta a dolgokat.

- Lovunk van nekünk elég, hanem emberünk kevés. Friss lovat válthatunk, de friss embert nem. Hát hogy a ló ne heverjen, magunknak kell ágyásba állani, míg embereink pihennek. Mi csak azután harapunk, amit kapunk. Apának ez a tízparancsolatja.

Szomorú szívvel hagytam ott a barátság-talan népet, s ballagtam hazafelé, mert már egy óra elmúlt, s engem is várhatott már az elhűlt leves.

Hazatérőben egy árpa vetés mellett vitt el utam. Elkésett árpácskáját vágta egy szegény ember. Megösmertem. Nazarénus volt.

Odaköszöntem hozzá. Válla mögül mor-mogta a fogadj Istent, egyszersmind olyan erővel vágott az árpába, mintha én lettem volna az az árpa.

Ez kihozott a sodromból Ezt az egyet megtanítom.

- Lépjen kend közelebb, János gazda!

- Minek?

- Minek? még ezt meri kérdezni? Lépjen közelebb, ha mondom.

- Bocsásson meg édesem ha gonoszul szóltam -, szólt az ember meg sem mozdulva helyéből.

- Azt akartam mondani, hogy micsoda közöm vagyon nékem tevéled, e földnek tiszteletes ura? Mert minden dolognak rendelt ideje vagyon ez ég alatt, és nemde nem árpaaratásnak ideje vagyon-e most? Valaki azért kezét az ekeszarvára veti és azokra néz, melyek ő utána vagynak, nem alkalmatos az Isten országára. Mostan azért eredj el, de mikor alkalmatosságom lészen, - imhol leszek én.

- No, kelmeddel ugyan nem érdemes szóba állani! - szóltam neki csaknem gorombán és odahagytam az embert.

Most már megállapodás nélkül siettem hazafelé, noha étvágyamat a bosszúság meglehetősen felemésztette. Szerettem volna valakibe belekötni, de még csak egy gyerek se mutatkozott az utcán, akit megcenziálhattam volna.

Megörültem, mikor a város végén egy tiszta, kék falú ház elé jutva, erős csattogás ütötte meg füleimet. A csattogás csak akkordja volt egy halk éneknek, melyet a ház lakója dudikált:

Istennek választott népe, Kit ékesít lelki képe...

E Mihály mester, a baptista takács, ki a hűvös szobában fáradatlan kézzel dobálja a vetélőt - s míg kezével munkálkodik, lelkét is foglalkoztatja. Templomban is megfordul néha, s amint hallom, úgy nyilatkozott, hogy még eddig nem talált kivetni valót sem tudományomban, sem cselekedetimben.

Beszóltam a nyitott ablakon, s magamhoz intettem.

A vetélő csattogása egyszerre megszűnt, az ember nyájas arccal lépett az ablakhoz, miközben elővette zsebóráját, megnézte s visszatette zsebébe.

Élénk beszédbe keveredtünk, mely tovább tartott félóránál. Szinte megfeledkeztem az időről.

- Sokáig is tartóztattam, Mihály mester! Térjen vissza munkájához. Istennek ajánlom!

- Isten hírével járjon tisztelendő úr! - felelé az ember, újra megtekintve óráját. Boldogan tértem haza a sok kudarc után. Mihály mester egészen megvigasztalt.

*

 Alkonyattájban csendes elmélkedésemből kisajtóm halk nyikorgása ébresztett föl. Mihály mester tisztes alakja közelített felém.

- Ezt a kis számlát hoztam, ha nem sajnálja tisztelendő úr kiegyenlíteni.

- Micsoda számlát? - kérdém, de fölösleges volt a válasz, mert a számla mindent megmagyarázott.

 

Számla Tisztelendő Kerék Jákob Úr részére.

1. Félórai beszélgetés - (5 frt napszám cursus szerint).............................30 kr.

2. Számla-kézbesítési díj.......10 kr.

                                                                   Összesen...  40 kr.

 

- Mit jelentsen e tréfa, Mihály mester?

- Félórai időmet tetszett igénybe venni e mai napon, s mivel nekem a megrendelési munka óránként 60 krt hoz ki, bátorkodom a fél óráért 30 krt számítani.

- De hát kigyelmed a beszélgetést is pénzért adja?

- Nem mindig. Este hat órától hétig vagy nyolcig is szívesen elbeszélgetek ingyen; de napközben munkálkodom, és aki munkaidőmet elragadozza, fizesse is meg tarifa szerint.

- Nem hiába ángol takácsnak mondják kigyelmedet, de ugyan ángolosan is jár el, hogy az idő pénz.

- Nem jól mondja azt az ángol sem. Több a pénznél! Pénzt lehet kölcsönözni, de időt nem. Pénzemet visszakapom kamatostól, de időmet nem hogy visszakapnám, még én fizetek rá kamatot.

- Köszönöm a leckét, Mihály mester! Itt az ára - szóltam s átnyújtottam neki a 40 krajcárt, amit ő minden vonakodás nélkül el is fogadott. - De - folytatám - a lecke nem egész. Itt van még másik félórai leckéért másik 30 kr. Most már tanítson meg engem, hogy hát én hogyan oltalmazzam meg időmet, mert most jut eszembe, hogy énvelem ugyanazt cselekszik mások, amit nem akarnak, hogy én ő velök cselekedjem. A Farkas Farkas úr két fia mindennapos látogatóim, mikor én szeretnék nyomtatni. Hát még a sok más járókelő, aki egymás kezébe adja a kilincset.

- Tisztelendő úrnak a hivatala az, hogy az ügyesbajos szegénység dolgait intézze.

- Ah! azt tudom. Kihallgatom őket egész szelídséggel. A szegény ember sok szóval adja elő baját, de én még csak magamban sem, titkon sem türelmetlenkedem emiatt. De vannak nekem másnemű látogatóim. Időtöltő ismerősök, kik éppen azt az időt veszik el tőlem, ami a magam munkájára volna szánva.

- Írja fel kegyelmed a szobája ajtajára a látogatási órákat.

- Mindegyik azt hiszi, hogy az nem tartozik ő reá.

- Tanítsa meg a cselédjét, hogy ha alkal-matlan vendéget vesz észre, szólítsa ki valami ürügy alatt.

- Cselédemmel szövetkezni ily célra illetlen és gyávaság volna.

- Írjon ajtajára emlékeztető mondatot. Pl.: Végezz röviden és távozz gyorsan.

- Ezt mások is megtették, de meg is vallották, hogy nem volt sikere.

- Szakassza végét a látogatásnak, s kérje meg vendégét, hogy majd egy másik órában folytassák a beszélgetést.

- Ezt is megtettem egy supplicans deákkal, aki reggeli nyolc órakor jött hozzám. Fél óráig beszélgettem vele, akkor azt mondtam neki: „Most már, kedves öcsém uram! ragadjon egypár könyvet a thékámból, szedje össze a hírlapokat az asztalomról, s menjen ki a másik szobába vagy a méhesbe és mulassa magát. Majd az ebédnél bővebben elbeszélgetünk." A deák egyet köhentett, fülig pirult, begombolkozott, alászolgáját mondott, kapta botját, pipáját, tarisznyáját, s bevágta maga után az ajtót. Még csak a dáciáját sem kívánta. Elment, és a félvármegyét betöltötte az én emberevő mivoltommal.

 A mester mosolygott.

- Mit mosolyog, Mihály mester?

- „Amit nem akarsz, hogy mások csele-kedjenek ti veletek, ti se cselekedjétek azt másokkal." Akinek a maga ideje nem drága, eszébe sem jut a másét kímélni. Sok jámbor még a gondolatától is irtóznék annak, hogy jószágát a más földjére csapja legelni; de a más idejébe csapkodni, s abban zsákmányt ejteni nem tart véteknek. Tisztelendő úr ma öt ember ellenében követte el azt a határsértést, mely ellen most panaszkodik.

- Tudom. Én vagyok az az ember. Nem is teszem többet. De hát én hogy' óvjam meg a magamét?

- Tegyen úgy, mint az az öt ember. Lám munka közben egyik sem állt szóba önnel, ön se álljon szóba senkivel.

- Kihíresztelnek, mint a supplicans deák.

- Ha nincs bátorsága idejét megvédelmezni, legyen bátorsága megfizettetni. Tegyen úgy, mint én!

- Számlát írjak?

- Nem éppen. Vagy ha vesszük, azt! Önnek íróasztalán mindig van három-négy gyűjtőív, templomra, kórházakra, iskolákra, - ha nincs, tartson készen, helyi jótékony célokra, - szegény ember mindig van, aki méltó a könyörületre. Egy ilyen ívet csúsztasson a vendége elé; fizettesse meg. Ha van önben egy kis humor, még mulattatási anyagul is felhasználhatja; alkudozzék vele, dupláz-tassa, tripláztassa meg. Azután vegye elő a másik ívet, a harmadikat, negyediket. Ó, kérem! egy egész óráig elgyötörhetjük, aki a mi időnket öli!

- Ez igen helyes, Mihály mester! Köszönöm a jó tanácsát, meg is fogadom.

A takácsot elbocsátottam, s azóta mindig aszerént cselekszem amint ő tanácsolta. Íróasztalomon, íme, egymás tetején két, három, négy gyűjtőív.

Aki munkaóráim közben jön hozzám, s dolgain kívül egy negyedórán túl nála marad: megadóztatom.

*

Az öreg úr felkelt s irományai közül néhány rubrikázott nyomtatott ívet vett elő.

- Nézze uram-öcsém! Itt vannak a különféle Emkék, Konviktusok, Árvaházak, Templomok, Jószívek, Vereskereszt-egyletek, Eperjes, Nagykároly, Árvizek stb. Öcsémuram nem sajnál egy forintot a szegény Resicza-bányának... Akiről látom, hogy szabadkozik, annak másik ív dukál. Nézze öcsém-uram, ez a Prot. Árvaház íve. Adjon ennek is egy forintot... Akit pedig egészen gavallér embernek ismerek, Annak a Bethesda-kórház ívét is megmutatom. Öcsém-uram még fiatal pap! Hivatalának még csak a jövedelmét számlálgatja, a kiadásairól nem is tud... Köszönöm! mind a három forintot rendeltetetési helyére juttatom... Aztán itt an még egy negyed...

- Ott lehet! - mondám erősen neki pirulva. - De az én zsebemben nincs már negyedik forint. Nem jó volna ezt akkorra hagyni, mikor újra meglátogatom?

- Azt sem bánom! De még tartozom vala-mivel. No ne szaladjon, úgyis a pénzében van már. Azt is kérdezte kedves uram-öcsém, hogy miképpen felelhetünk meg legsikeresebben szent hivatalunknak? Be-csüljük meg az időt, a magunkét is, meg a másét is. Kivált a magunkét! Senkinek se adjuk ingyen. Fizettessük meg jó drágán és annak árát adjuk a szegényeknek! E célból fogadja tőlem ezt a csomagot. Gyűjtőívek. Alkalmilag aztán a gyűjtelékkel együtt hozza vissza. Megígéri?

Meg kellett ígérnem.

- És pedig bármely napon jön is, fél tizen-kettőkor jöjjön.

- Miért éppen fél tizenkettőkor?

- Együtt ebédelünk nálam. Lássa, nekem máskor mindig dolgom van, de ebédközben kellemesen elbeszélgethetünk. Fizetés nélkül!... Négy tál étel, punktum.

- Utána jönnek a csemegék, a gyűjtőívek, nemde?

- Soha! A gyűjtőívek csak az idétlen láto-gatónak szólnak.

- Elfogadom.

- Köszönöm! Látom, hogy nem haragszik. Most még egyre kérem. Nem volna kedve tagjává lenni a Daru-fecske körnek? Alapszabályzata egy pontból áll: „Rövid látogatás déltájon vagy alkonyat felé." Pecsétcímere egy daru és egy fecske.

- De miért éppen daru és fecske?

- Mert a daru és fecske tudják, mikor kell elmenni. Azt mondja Jeremiás próféta.

Felcsaptam. És azóta én is tagja vagyok a Daru-fecske körnek.

*

(Baksay Sándor az Ormánságban született, református papi családból. Maga is lelkészkedett, élete végén a dunamelléki egyházkerület püspökévé választották. A századvorduló benne látta a magyar kálvinizmus legtisztább kifejezőjét. A parókiákról, kollégiumokról és az Ormánság "gyalogösvényen" bandukoló népéről írta láztalan meséit. Meglátta a komorabb színeket, az ellen-kező, nekikeseredő parasztot is, de leginkább az idillt és a szelíd humort kedvelte. Papi mivolta - Mikszáth Kálmánt idézzük - "nem engedte leszállni az emberi társadaslom förgetegeibe". Moralizáló történeteit a hitrenevelés szándékával írta, a népet patriarchális együttérzéssel ábrázolta. Műfordítói munkásságának érdekes terméke a párosrímű tizenkettesekben fordított Iliász.

Művei:

Gyalogösvény I-II. (1887); Szederindák (1891); Dáma (899); Baksay Sándor irodalmi dolgozatai I-II. (1916).

(Forrás: Magyar irodalom a századfordulón, Tankönyvkiadó, Bp., 1962.) 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!