//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
9. ADÁSZTEVEL:
Hargita Pál 1962 - 1975
id. Hargital Pál - Elekes Julianna

 

Idézet a falú, község Honlapjáról:

Adásztevel

Tevel, Adastewyl, Magyartevel ADÁSZTEVEL

Tevel ősrégi magyar személynév, 950 Árpád unokáját hívták így. A falú név előtagja adományozásra utal(hat) adta, adni Tevel - nek) Az elfelejtett szavak, jelentések gúnyszavakká váltak.

ADÁSZTEVEL HONLAPJA

Egészen a rendi társadalom megszűnéséig a falu tiszta nemesi. Ezért gyakran nemes jelzővel emlegették, ez különböztette meg a XVIII. században a német lakosságú Nagyteveltől.

Már a korai középkorban a falu népessége kettévált nemesekre és jobbágyokra. A nemesek által lakott helyet nevezték Adász- vagy Kistevelnek, a jobbágyi Tevelt pedig Nagytevelnek. A falu első írásos emléke 1378-ból való, Adastewyl néven. 1594-ben a török hódítások idején pusztává vált a falu. 1647-ben a végvári zsoldosok fosztogattak itt is. 1720-ban a község nagyobb része agilis. A XVIII. században a jobbágyok zsellérként élnek az udvar- házakban. A faluba került jobbágyok többen összeházasodtak a nemesek lányaival.

Adásztevel régi képeslap: Ref. templom, Ucca részlet.

Református templom a község közepén helyezkedik el. Magyar lakosságú település, 1698-ban és később is református anyaegyház, prédikátorral és tanítóval.

Levéltári adat:Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból. A Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben

Tevely

Te[kin]t[e]tes Veszprém Vármegyében nemes helység. Ember emlékezetén fellyül mindenkor H[elvetica] c[onfession] levők lakták és isteni tiszteleteknek szabadságával bírtak. Uj templom építtetett ő felsége engedelméből az árva pápai eklésiára nézve. Találtatnak most is benne H[elvetica] c[onfession] lévők 876. Aug[ustana] c[onfession] lévők 37. Rom[ano] catholicusok 88. Minister est Reverendissimus Jacobus Torkos. Scholae rector Nicolaus Érsek, praeceptor Michael Nagy. Torkos Jakab 1749–1775 között volt itt prédikátor, püspök, itt is lett eltemetve. Sirja ismeretlen.

1753-1783 között kapott menedéket a Pápáról elűzött református főiskola.

Emléktábla látható az általános iskola falán /Árpád u. 97./. Feliratán olvasható:

„E helyen talált menedéket a Pápai Református Főiskola száműzetése idején. A visszatérés 150. évfordulóján a Pápai Református Főiskola ifjúsága 1934-ben.”.

A pápai hazaszabadulás 200 éves évfordulójára jelent meg

Rab Zsuzsa költő: "Tövisek közt sajlódó gyenge liliom" című verse.

Emlékmű áll a református templom előtt, az első és a második világháborúban hősi halált halt hősök emlékére. Az első világháborúban 57 adászteveli katona vesztette életét.

1828-ban már jóval több a zsellér, mint a nemes. Agrárfalu, piacra Pápára járnak.

1809-ben készült szék (Adásztevel, Veszprém m.) Bp. Néprajzi Múzeum

1895-ben az összeírások szerint egy száz holdas birtok van a községben. 1945 előtt a lakosság szinte csak a mezőgazdaságból élt. A nincstelenek aránya 1910 és 1941 között felére csökkent.

Népessége 1869 óta állandóan fogy. Az okok között említik a határ összeszükülését és az alacsony természetes szaporodást. 1930-ban az Amerikába való kivándorlás és a városba költözés az oka a lakosság csökkenésének.

1950-es években fokozatosan fejlődik, 1959-ben művelődési házat majd iskolát, postahivatalt építenek. Adásztevelen házi - iparral is foglalkoznak, külön említést érdemel a kosárfonás és a gyékénylábtörlő készítés. 1985-ben adják át az óvodát. A felső tagozatos gyermekek 1994 óta újra helyben járhatnak iskolába. Ekkor lett kész az új iskola, korszerű tornateremmel.

A község híres szülötte Dorosmai János költő, meseíró. Diákkorában Erdélybe került, majd később Sopronban valúti tisztviselő lett. Versesköteteket, aforizmagyűjteményeket, meséket adott ki. Akinek nem inge, ne vegye magára c. mesegyűjteményhez Benedek Marcell írt utószót.

A községben született Sulyok Dezső /1897-1965/ akit a Kisgazdapárt 1935-ben országgyűlési képviselővé választott.

Komár László táncdalénekes is ebben a kis bakonyaljai községben látta meg a napvilágot.

Közigazgatásilag a településen 1950-től 1973-ig önálló tanács működik. 1973-tól Ugodhoz csatolják. Bakonykoppány, Bakonszűcs, Homokbödöge, Nagytevel községekkel alkot közös tanácsot.

Az 1990-es választásoktól a település ismét önálló polgármesteri hivatallal és jegyzőséggel rendelkezik. 2001-ben Nagygyimót községgel körjegyzőséget alakít.

Római katolikus imaház, iskolával együtt 1886-ben épült. Előtte áll a harangláb. Titulusa Szűz Mária. A katolikusok régen Ugodhoz,de az 1960 - 80-as években Nagytevelhez tartoznak.

 

Adásztevel régészeti topográfiája

A Pápai-síkság DK-i sarkában, 180 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő többutcás település határában igen enyhén lejtő DK-ÉNy-i irányú dombhátak vannak. A kavicsos Sávoly-puszta környékén homokos hátak között folyik a Bakonyban eredő Dorza-patak, Bakony-ér és Jári-patak. Mindhárom a Tapolcába szállítja nyáron erősen megapadó vizét. A falu határának legnagyobb részét elfoglaló szántóföldek mellett kisebb szőlő- és gyümölcsösterületet, a patakvölgyekben legelőket találunk.

térkép

1. BELTERÜLET:

A mai falu É-i, nagyobb részét a középkori Adász-, Kis-, illetve Nemestevel néven szereplő településsel azonosíthatjuk. A bakonybéli bencés apátság 1086-os birtokösszeírásában említik először. Valószínűleg a zirci cisztercita apátság XII. sz. végi alapításától kezdődően az itteni egybefüggő, több települést magába foglaló birtoktestéhez tartozott (Idetartoztak: Adásztevel, Nagytevel, Iváncháza és Uzsal).

1287-ben említik Kistevelt először, amikor az apát az itteni jobbágyokból többeket prediális nemessé emelt. E hosszabb időn át tartó folyamat eredményeként 1488-ban 14 kuriális nemes mellett a zirci apátság itteni jobbágyai már csak 2 Ft-ot adóztak. 1550-ben csak 9 nemesi lakóját írják össze. Ez idő tájt sok a pusztán álló kúria. Néhány alkalommal rövid időre elnéptelenedik.

Templomukat a XVIII. század elején réginek mondják. Már a XVII. század első évtizedeiben reformátusok használják; később teljesen átépítik. Egyik harangjuk Rómer Flóris feljegyzése (1860.) szerint 1636-ban Bécsben készült.

2. IVÁNCHÁZA:

Helyére vonatkozóan a helybeliek 1864-ben a következő meghatározást adták: "...létezik Ivánczháza puszta is, melyen szinte egy kis falu van épülve - A. Tevel délkeleti részén, s csak egy kereszt utsza kelettől nyugottnak terjedve választja A. Teveltől és ennél fogva közönségesen ez is csak A. Tevel név alatt említetik..." (Pesty, 1864.) Határát 1860-ban a Nagytevelről készült térkép északi részén jelzik.

Iváncháza középkori adatai igen hiányosak. 1420-ban Iváncháza, 1436-ban Ivánctevel néven szerepelnek a zirci apátság itteni predialistái. 1531-ben ugyancsak nekik van itt 3 portájuk. 1541-ben már mint prédium (majorság) szerepel, valószínűleg nem is népesül újra. 1614-ben bakonybéli predialisták bérlik.

3. SÁVOLYI-DÜLŐ - HOMOKBÁNYA:

Schweighoffer D. a homokbányában edényt, edény töredékeket, tűzhelymaradványokat talált (1962). Az Árpád-kori edényt a Pápai Helytörténeti Múzeumnak adta. Állítólag egy sírt is feldúltak. Torma I. leletmentésekor a bánya falából több cserépbográcsperemet gyűjtött. A Helytörténeti Múzeum Sándor M.-tól is kapott egy bográcsperemet.

4. POGÁNYÉLÉS (POGÁNYÜLÉSI-DŰLŐ):

A lelőhelyen a múlt század óta falnyomokat figyeltek meg, földmunkák során tegulák, vaseszközök, pénzek kerültek elő. Ugyaninnen egy két oldalán kelta motívummal díszített faragott kő került Helber adászteveli lakos háza elé; később a nagyteveli római katolikus templom tornya mellé szállították. Alakja és díszítése alapján II-III. századi sírkerthez tartozhatott.

Az enyhén kavicsos dombháton tíz csoportban villatelepülésre utaló, tegulás, köves foltot figyeltünk meg, és sok I-II. századi cserepet gyűjtöttünk, köztük sűrű hornyolású hombár, szürke fazék, piros festésű kisméretű pohár, terra sigillata edény töredékeit. (Mithay, 1966.; Dax-Palágyi-Torma, 1967.)

5. LÉHÉRTI-DŰLŐ:

Az enyhén kavicsos domboldalon, a felszántatlan tarlóban kevés, jellegtelen középkori cserepet találunk. (Dax-Palágyi-Torma, 1967.) A XVIII. századtól Öreg- vagy Kisléhért néven e részen már szőlőhegy volt. A helyi hagyomány tud egy itteni elpusztult faluról. 1864-ben írják: "...van ezen Lehértpusztában egy Barátrét nevű dűlő rét föld is, melyen az eltörült vörösbarátok birtoka létezett..." (Pesty, 1864.)

Léhért 1370-ben a Pápai család birtokába került, még 1469-ben is az övék. 1488-ban már Kinizsié, jobbágyai 7 Ft-ot fizettek. 1511-ben özvegye, Magyar Benigna adományozza a vázsonyi pálosoknak. 1528-ban a szomszédos adászteveliek már foglalnak területéből. 1531-ben 10 portájából még 2 adózik. 1542-ben már mint pusztát említik, lakói Pápára költöztek. Határait (Adásztevel - Sávoly - Igar - Simaháza között) egy 1773-as és egy 1789-es térkép tartalmazza.

 

Forrás:

Dax Margit, Éri István, Mithay Sándor, Palágyi Szilvia, Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája - A pápai és zirci járás -Akadémiai Kiadó, Budapest 1972.

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!