//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Lukács István, Mladen Pavi-
čić A Szlovén irodalom törté-
nete Középkor 750-1550 Re-
formáció 1550-1600 Ellenre-
formáció 1600-1630 Barokk
1630-1750

Lukács István - Mladen Pavičić A SZLOVÉN IRODALOM TÖRTÉNETE

Középkor (750-1550) (Lukács István)

Reformáció (1550-1600)

Ellenreformáció (1600-1630)

Barokk (1630-1750)

--------------------------------------------------------------

KÖZÉPKOR

A szlovének VI. század vége felé, két hullámban érkeztek az Alpok, Pannon síkság, Karsztvidék, Földközi tenger határolta területekre, amelyeket hat kolonizációs hullámban hódítottak meg. Az első hullám északról, a Kárpátok alatt, a másik pedig délkeletről, a folyók völgye mentén haladt. A kutatások szerint a romanizált illír és kelta őslakosság és az alpesi szlovének között kontinuitás létezik. A törzsi berendezkedésű szlovénség az Adria felső részét, a Kolpa, Duna és Dráva folyók határolta térséget szállta meg. Az állandó avar és bajor veszéllyel szembenéző szlovénségnek sikerült megvetnie a lábát, azonban első szlovén államalakulatukat, Karantániát a frank fennhatóság alól szabaduló bajorok hamar maguk alá gyűrték. A szlovén középkori kultúra és irodalom fejlődése szempontjából nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy a kereszténység felvételét elsősorban a bajorok szorgalmazták. A szlovénség keresztény hitre történő térítésének központja Salzburg volt. Miután a frankok 745-ben meghódították a bajorokat, a szlovének térítése még erőteljesebben folytatódott. A közel egy évszázadig tartó térítésnek – az éppen aktuális külső befolyás függvényében – az idők folyamán több módszere alakult ki. Az időben első az ír térítés volt, amely a törzsi vezetők megnyerését tartotta döntőnek. Az ír származású Virgil salzburgi püspök irányításával folyó hittérítő munka során számos alapvető szent szöveget fordítottak le szlovén nyelvre, s a pogány szokásokat igyekeztek fokozatosan felváltani a keresztény szokásokkal. E módszer nyomai a szlovén népdalokban is kimutathatók. A frank és bajor térítés az írnél erőszakosabb volt, ekkor történt meg végérvényesen a szlovének integrációja a nyugat-európai keresztény kultúrkörhöz. A 798-ban érsekségi rangra emelkedő Salzburgban a Nagy Károly hívének számító Arno érsek irányításával külön kézikönyv készül a hit terjesztésének módjáról a szlávok körében, aminek fontos szerep jut a szlovén nyelv és irodalom fejlődésében. A szlovének koraközépkori szellemi fejlődésére kétségkívül a legnagyobb hatással a Cirill és Metód vezette bizánci térítés volt. A testvérpár alsó-pannóniai missziója új lendületet adott a nemzeti nyelvű írásbeliség kibontakozásának, hiszen a liturgikus és különféle szent szövegek szláv nyelven készültek. Pannóniai működésüknek szlovén vonatkozásairól a legrészletesebb a XI. századi kéziratból ismert Conversio Bagoariorum et Carantanorum (A bajorok és karantánok megtérése) ad hírt. Tanításuk lényege az volt, hogy a népek egyenlők, s joguk van anyanyelvükön befogadni az igét. Sajnálatos módon az általuk és tanítványaik által lefordított szent szövegekből semmi sem maradt fenn. A magyarok bejövetelével végérvényesen megszakadt egy reményteljes politikai és nyelvi fejlődés, s geopolitikai értelemben új helyzet állt elő, aminek tartós következménye lesz a szlovének kulturális fejlődésében. Az olasz, német és magyar politikai befolyás fokozatos erősödésével a középkor folyamán a szlovén kultúra és nyelv tartósan kimarad a középkori szellemi folyamatokból és mozgalmakból. Ebből a korból kevés szlovén nyelvű írott szövegemlék maradt fenn.

 Briľinski spomeniki (Freisingi nyelvemlékek)

A szlovén középkori szellemiség ritka becsű, a 972-1039 között keletkezett szövegemlékét középkori latin kéziratok között a bajor Freisingben (Briľinj) találták meg 1803-ban. A három részből álló nyelvemlék eredetije minden bizonnyal a 9. században keletkezett. A karoling minuszkulát tekintjük a legkorábbi szlovén nyelvű szövegemléknek, egyúttal pedig a legkorábbi latin betűs szláv nyelvemléknek. Három részből áll: a) általános gyónási formulából, amelyet a hívek együtt imádkoztak a templomban b) prédikációból a bűnről és a bűnbánatról, amelyet a pap mondott a híveknek c)  általános gyónási szövegből. Minden bizonnyal a Wörthi-tó környékén keletkezett, ahol a freisingi püspököknek birtokaik voltak. A feljegyzéseket német pap írta, diktálás vagy írott minta alapján. Nem eredeti szövegekről van szó, hanem latin szövegek fordításáról. A minták jóval korábbiak, 800-ig nyúlnak vissza. A legfontosabb szöveg a három közül a prédikáció a bűnről és a bűnbánatról. Egy 8. századi bajor prédikáció mintájára született, majd a 9. század közepén Karantániából telepesekkel került Alsó-Pannóniába, Kocel fejedelem udvarába. Itt Metód és tanítványai is használták, s itt nyert végső, óegyházi szláv (starocrkvenoslovanski) formát. Nyelve szlovén nyelv, a maga korai alakjában.

 Celovąki vagy rateąki rokopis (Klagenfurti vagy ratečei kézirat)

 Az 1380 táján keletkezett szövegemléket minden bizonnyal német pap írta. Három imát tartalmaz: a Miatyánkot, az Apostolok hitvallását és az Üdvözlégy Máriát. Az első kettő úgyszintén a 9. századig nyúlik vissza, így jelentősége a Freisingi nyelvemlékkel vetekszik. Az Üdvözlégy Mária valamivel későbbi, 1000 táján keletkezett.

Stiąki rokopis (Stičnai kézirat)

 A stičnai kolostorban találták latin kéziratok között.  Két részből áll: két gyónási imából és az Üdvözlégy Máriából (Čaąčena kraljica). Cseh szerzetes írta őket ócseh kézírással 1428 táján, aki a huszita háborúk miatt menekült Szlovéniába. Minden bizonnyal régebbi szövegek másolatáról van szó. A kézirat azért is tekinthető nagybecsű szövegemléknek, mert megtaláljuk benne az első szlovén nyelvű vallásos népi verset, egy húsvéti ének első versszakát, amelyet 1440 táján jegyeztek be.

Középkori népköltészet

 A szájhagyomány útján terjedő középkori népköltészet jóval gazdagabb volt az írásbeliség által megőrzött szlovén nyelvű kultúránál. Műfaji megoszlás tekintetében mindenképpen a lírai (szertartási, szerelmes, vallásos) és epikus (mitologikus, legenda, ballada, románc) népdal játszott vezető szerepet, de fontos volt az elbeszélő próza is (mese, legenda, állatmese, elbeszélés). A középkori szlovén népköltészet kétségkívül legszebb darabjai a népballadák: Desetnica (A tizedik leány),  Lepa Vida (Szép Vida), Sirota Jerica (Szegény Jerica), Roąlin in Verjanko (Roąlin és Verjanko), Zarika in Sončica (Zarika és Sončica). Ezek közül is különösen kiemelkedik a gyermekét és nagybeteg férjét magára hagyó Lepa Vida, amelynek a 19. századtól számos feldolgozása született. A későközépkorban részben a lovagi életet is megörökítő románcok válnak népszerűvé. Egyik legszebb példája a műfajnak a terjedelmes Pegam in Lambergar (Pegam és Lambergar), amelyben a Cillei család és a habsburgok küzdelme elevenedik meg. Magyar szempontból a Mátyás király alakját megörökítő számos románcot kell kiemelnünk: Kralj Matjaľ in Alenčica (Mátyás király és Alenčica), Kralj Matjaľ v turąki ječi (Mátyás király török fogságban). A Lepa Vidához hasonlóan a számos Mátyás királyról szóló népdal és népmese fontos ihlető forrása volt a szlovén szépirodalomnak.

REFORMÁCIÓ

A török fokozatos és általános délkelet-európai térnyerése miatt a szlovének lakta területek 16. században folyamatos veszélynek vannak kitéve. A parasztlázadások jelzik az általános elégedetlenséget. Bár az európai reformáció kora egybeesik a reneszánsszal, s a szlovén területek egy része közvetlenül is érintkezik a horvát Tengermellékkel és Itáliával, ahol fejlett reneszánsz irodalom bontakozik ki, ennek ellenére a reneszánsz nem hagyott nyomokat a szlovén szépirodalomban. Ellenben a protestantizmus (reformáció) jelentős visszhangra lelt. A szlovén reformáció azokra az európai humanistákra támaszkodott (Rotterdami Erazmus,  Luther Márton), akik utat törtek az új eszméknek. A 16. század közepén a reformáció térnyerését jelző első szlovén nyelvű könyvek megjelenését követően, mintegy két évtized múlva napvilágot látnak az ellenreformáció szerény művei is, de ezek hatása jóval kisebb volt. A szlovén reformáció kezdetének dátumaként az 1550. esztendőt jelölik meg, amikor megjelenik Primoľ Trubar Catechismusa és Abecedariuma. A reformáció korának legfőbb hozadéka a szlovén nyelv tudatos előtérbe kerülése. Mivel a protestantizmus alapvetően az egyházi élet megújítását tűzte a zászlajára, nyilvánvaló, hogy a korban döntően az egyházi élethez kapcsolódó műfajok domináltak: Biblia-fordítások, katekizmusok, katolikus lekcionáriumok, bibliai magyarázó szövegek, nyelvtanok, szótárak, ábécés könyvek. Ezek közül különösen a „szlovén egyház” jogi és közigazgatási státuszát rendező művek, a Biblia-fordítás és az egyházi énekek játszottak fontos szerepet. Ebben a korban a világi irodalmat egyedül a népköltészet képviseli, de ezt mind a reformáció, mind pedig az ellenreformáció elutasítja.

Primoľ Trubar (1508-1586)

 A szlovén reformáció atyja, a szlovén szépirodalom kétségkívül első jelentős alkotója a Velike Laąče melletti Raąčicában született iparos apától. Fiumében, Triesztben és Bécsben végezte iskoláit, ahol kapcsolatba került a protestantizmussal. 1527-ben a Zidani most melletti Lokában lett pap, 1530-ban pedig vikárius Laąkóban. Már ekkor ellentétbe került a hívekkel, mert a szentek tisztelete ellen prédikált. 1535-ben Ljubljanában prédikátor lett, 1540-ben el kellett menekülnie Triesztbe, mert üldözték. Csak két év múlva térhetett vissza, s lett ljubljanai kanonok. 1548-ban Németországba menekült, Rothenburgban és Kemptemben prédikátor lett. 1561-ben szuperintendensként tért vissza Ljubljanába, 1565-ben a Cerkovna ordninga című könyve miatt elüldözték. Urachban élt, ahol megalapította a szlovén és horvát könyvek kiadását szorgalmazó bibliai társaságot. Haláláig, 1586-ig Derendingenben élt pásztorként. Közel két tucat szlovén és két német nyelvű könyvet jelentetett meg, továbbá 10 előszót írt németül. Trubar elkészítette az Újszövetség teljes fordítását, az Ószövetségből pedig Dávid zsoltárainak a fordítását. Katekizmusokat jelentetett meg és összeállította a protestáns egyház szabályzatát. Bár főleg fordítói tevékenysége a jelentős, de maga is írt néhány vallásos témájú verset. Gyakorlatias szellem, energikus és ambiciózus ember volt, aki élete alkonyán megrögzött lutheránus lett. A szlovénség jövőjét a német birodalmon belül képzelte el, de az önálló lutheránus egyház gondolata mellett állt ki. Legfőbb művei: Catechismus (énekekkel), Abecedarium (1550),  Ta evangeli sv. Matevľa (1555. Máté evangéliuma), Ta prvi dejl tiga noviga testamenta (1557. Az Újtestemantum első része), Ta slovenski koledar (1557. Szlovén kalendárium), En regiąter... ena kratka postila (1558. Egy regiszter… egy rövid postilla), Ta drugi dejl tiga noviga testamenta (1560. Az Újtestamentum második része), Sv. Pavla ta dva listi (1561. Szent Pál két levele), Cerkovna ordninga (1564. Egyházi rend), Ta celi psalter Davidov (1566. Dávid zsoltárai egészben), Ta celi katehismus (1567. Teljes katekizmus), Sv. Pavla listuvi  (1567. Szent Pál levelei), Tri duhovske pejsmi (1575. Három vallásos ének), Noviga testamenta pusledni dejl (1577. Az Újtestamentum utolsó része), Ta prvi psalm ľ nega trijemi izlagami (1579. Első zsoltár annak három magyarázatával), Ta celi novi testament (1582. Teljes Újtestamentum).

Jurij Dalmatin (1547-1589)

 A Primoľ Trubar szárnyai alatt nevelkedett Jurij Dalmatin Krąkóban született. Először Adam Bohorič iskolájában tanult, majd a tübingeni teológián. 1572-ben prédikátor lett Ljubljanában. Közel tíz éves kitartó munkájának korszakos gyümölcse, a Biblia teljes szlovén nyelvű fordítása, 1584-ben Wittenbergben 1500 példányban terjedelmes német előszó kíséretében jelent meg Biblija, tu je vse svetu pismu stariga ino noviga testamenta (Biblia, azaz az Ó- és Újtestamentum összes könyve) címmel. Dalmatin fordítása azoknak a törekvéseknek a betetőzését jelenti a szlovén kultúrában, amelyek kezdeményezője Trubar volt. A 16. század második felében megszületett az a mű, amely kétségtelenné tette a szlovén nyelv szépirodalmi alkalmasságát. A Biblia-fordítás megszületésének pillanatától hivatkozási alappá vált a szlovén irodalomban. Dalmatin fordításának nyelvi és stiláris megoldásai ma is meglepnek bennünket frissességükkel. Nyelvi tudatosságára jellemző, hogy a német nyelvű előszóban a szlovén nyelvet dicséri, a szlovéneket pedig a szlávság részének tekinti. Egyéb fontosabb művei: Karąanske lepe molitve (1584. Keresztyén szép énekek), Ta kratki würtemberąki katehismus (1585. Rövid würtembergi katekizmus), Agenda (1589. Szertartáskönyv).

Adam Bohorič (1520-1598?)

 A szlovén protestánsok közül laikusnak számító tanárember Rajhenburg (ma Brestanica) környékén született. Wittembergben tanult Philipp Melanchtonnál, majd hazatérte után Krąkóban iskolát alapított. 1566-ban a rendi iskola igazgatója lett Ljubljanában. 1598-ben száműzték. Ismeretlen helyen halt meg. Főleg ábécés könyvek, szótárak és nyelvtanok írásával foglalkozott. Legfőbb érdeme, hogy egységesítette Trubar és Dalmatin helyesírását, amely egészen a 19. század közepéig, Preąeren koráig (ekkor nevezték el bohoričicának), helyesírási normának számított. A P. Melanchton latin nyelvtanának mintájára készült Arcticae horulae (1584. Téli órácskák, nyelvtan) című latin nyelvű műve az első szlovén nyelvtan. Bohorič a könyvhöz írott terjedelmes előszóban szláv orientációját hangoztatja, s bensőséges melegséggel és büszkeséggel szól mindarról, ami „hazai”. Itt fejti ki azt, hogy minden nemzetnek joga van saját kultúrájához. Egyéb művei: Elementale (1580. ábécés könyv németül, latinul és szlovénul), Nomenclatura trium linguarum (1580. latin-német-szlovén szótár).

 ELLENREFORMÁCIÓ

 A nem túl jelentősnek mondható szlovén ellenreformáció sem vallási ideológiai, sem pedig irodalmi szempontból nem hozott áttörést a szlovén kultúra fejlődésében.

Tomaľ Hren (1560–1630)

 Ljubljanában protestáns családban született. Grazban tanult a jezsuitáknál. Előbb ljubljanai kanonok, majd 1599-ben ljubljanai püspök lett. Az ellenreformáció vezéralakja, aki üldözte a protestánsokat, imaházaikat bezáratta vagy leromboltatta, könyveiket elégettette. Nem kedvelte túlságosan az irodalmat, inkább a zenét és a festészetet. Legfőbb műve az Evangelij inu listuvi (1613. Evangélium és részletek) valójában lekcionárium, amely vasárnapra és ünnepnapokra szóló részleteket tartalmaz az Újszövetségből. Érdekessége, hogy műve alapjául éppen Dalmatin Bibliája szolgált.

 BAROKK

 A nem túl jelentős ellenreformáció korszakát követően a szlovén irodalom történetében a 17. század első évtizedétől egészen a század hetvenes éveinek elejéig igazi mélypont következett be. Ebben az időszakban egyetlen szlovén nyelvű könyv sem jelent meg. A korszellemnek tudható be, hogy a század vége felé a vallásos témájú művek mellett (imádságos könyvek, vallásos elmélkedések, prédikációk, passió-játékok, katekizmusok) megjelennek a szótárak, lexikográfiai, nyelvtani és egyéb tudományos művek. Ljubljana mint kulturális központi szerepe egyre határozottabban körvonalazódik. A reformáció íróinak a szlovén nyelvvel kapcsolatos hitvallása és kiállása a barokk korban követőkre talál, s ezzel sikerül megvetni a későbbi szlovén irodalmi nyelv alapjait. A jezsuita szellemiség térnyerése itt is általános. Az iskolákban az oktatás nyelve a német volt, ami jelentős mértékben akadályozta a szlovén nyelv fejlődését. Erre az ellentmondásra többen is felhívták a figyelmet. Ljubljanában 1693-ban megalakult az Academia operosorum, amelynek tagjai a legkülönfélébb tudományágakat és művészeteket képviselték. A kor egyik kétségkívül legértékesebb tudományos teljesítménye a nemesi származású Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) német nyelven írott négy kötetes Die Ehre des Herzogthums Crain  (Krajina hercegségének dicsősége) című népismereti-néprajzi munkája. A barokk korban a népi vallásosság elmélyülését szolgálták az énekeskönyvek. Ezek közül kettő tekinthető igazán jelentősnek: Katolią kerąanskiga vuka peisme (A katolikus keresztény tan énekei, 1729) és a Tobiove bukve (1733. Tóbiás könyvei).

Matija Kastelec (1620–1688)

 A szlovén barokk tipikus szerzője Kilovče pri Premu-ban született. Kanonok volt Novo mesto-ban, s itt is halt meg. Elsősorban vallásos tárgyú műveit már a barokk korra jellemező erőteljes képiség és érzelmi túlfűtöttség jellemzi. Kéziratban maradt Dictionarium latino-carniolanum (Latin szlovén szótár) című munkája. Fontossabb munkái: Bratovske bukvice s. roľenkranca (1678. A szent rózsafűzér fivéri könyvecskéi), Nebeąki cil (1684. Mennyei cél),  Kratki zapopadek potrebnih katoliąkih naukov (1685. A szükséges katolikus tanok rövid foglalata), Navuk kristjanski (1688. Keresztény tan). Irodalmi szempontból kétségkívül a Nebeąki cil a legfontosabb és legértékesebb, mert a szerző a vallásos tárgyú munkába már kötöttségektől mentesebb nyelvezetet is megjelentet.

Janez Svetokriąki (1647 – 1714)

 A szlovén próza fejlődésében jelentős szerep jutott a  Kriľ pri Vipavi-ban született, igazi nevén Tobija Lionellinek. Apja olasz nemes volt, anyja szlovén nő. Kapucinusként és rétorként több helyen is megfordult, szinte az egész szlovénvidéket bejárta. Goriziában halt meg. Barátai unszolására öt könyvben adta ki prédikációit  Sacrum promptuarium (1669-1707. Szent kézikönyv) címmel. A nagyon szemléletes, eleven vipavai nyelvjáráson íródott prédikációkötet idegen minták alapján, de mégis eredeti módon összeállítva kézikönyvnek szánta a lelkészek számára. Prédikációi legértékesebb része mindig az az elbeszélés, amellyel a hétköznapi életből vett példával illusztrálja az eszmei mondanivalót. A számos anekdotikus, a hétköznapi életből vett példát tartalmazó prédikációi tekinthetők a szlovén széppróza előképének.

Oče Hipolit (1667–1722)

 Eredeti neve Janez Adam Gaiger volt. Novo mesto-ban született, s ő is kapucinus volt. Több kolostorban is megfordult, végül Kranjban halt meg. Szótára, a Dictionarium trilingue ex tribus nobilissimis Europae linguis compositum 1711 készült el, ám miután megismerte Adam Bohorič szótárát, a magáét átdolgozta s elállt a kiadásától. A gazdag szóanyagot tartalmazó szótár előszavában a protestáns írókhoz hasonlóan a szlovén nyelv jelentőségét hangsúlyozza. Újra kiadta A. Bohorič Grammatica latino-germanico-slavonica című művét (1715) és T. Hren Evangelij inu listuvi (1715) című munkáját.  Elsőként fordította le Kempis Tamás Hoja za Kristusom (1719. Krisztus követése) című korszakos művét.

 Romuald (1676-1748)

 Igazi nevén Lovrenc Maruąič. Gorica mellett született, úgyszintén kapucinus volt. Működésének egyik helyszínén, ©kofja Loka-ban 1721-ben német nyelvből lefordított egy passiót. A ©kofja Loka-i passiót tekintjük az első fennmaradt szlovén nyelvű passiónak. A több mint 1000 verssort tartalmazó, tizenhárom jelentből álló mű bemutatja Ádám és Éva kiűzetését a Paradicsomból, majd Krisztus keresztre feszítését. A barokk teatralitásra épülő mű nem eredeti alkotás, ám fontos értéket képvisel benne annak verselése, az ún. knitelverz.

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?