//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- A Szlovéniai magyar könyv-
kiadás Felhasznált irodalom
70-141

[70] A nyomda-adatbázis részletes ismertetését lásd Bánfi Szilvia: Clavis typographorum regionis Carpathicae 1473–1948. In: Fata libelli. Tanulmányok Borsa Gedeon 80. születésnapja tiszteletére. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bp. 2003. 150–157.

[71] Országos Széchényi Könyvtár, Irattár (= OSzK It) 56/1947.

[72] A dokumentumokat, korabeli helyesírásukat tükrözve adom közre, csupán a gépelési hibákból adódó elütéseket javítottam.

OSzK It 56/1947 Fogalmazvány.

[73] OSzK It 56/1947 Pro domo az iratcsomót összefogó pallium borítójának külső felén, alul olvasható.

[74] Berlász Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802–1867. Bp. 1981. 46.

[75] Tóth András: A kötelespéldányszolgáltatás története Magyarországon. Bp. 1964. 4.

Magyarországon ellentétben az európai hagyománnyal a cenzurális-privilogiális (kiadói tulajdont igazoló) példányok mellett azoktól teljesen külön úton fejlődött ki a tudományos célokat szolgáló köteles példány típusa.

[76] Tóth: i. m. 13.

[77] Tóth: i. m. 14.

0[78] Magyar Törvénytár. 1929. évi törvénycikkek. Szerk. Térfy Gyula Bp. 1930. 119.

Az 1929: XI. t.c. 32. § (2) lábjegyzetében olvasható: „A Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárnak az 1897: XLI. t.c. alapján járó kötelespéldányjogosultsága minden kétségen felül áll, mert a könyvtár hivatása a magyar szellem mindennemű termékeinek s elsősorban a Magyarországon előállított nyomdatermékeknek a legnagyobb teljességre törekvő gyűjtése s ezért minden hazai nyomtatványt be kell szereznie, tekintet nélkül azok tartalmára, tudományos és irodalmi értékére.”

[79] Uo. 120.

[80] „A törvény pontosan előírja, hogy a kötelespéldányokat évnegyedenkint összegyűjtve, az évnegyedet követő 15 napon belül, vagyis legkésőbb január, április, június és október hónapok 15. napjáig kell kézbesítővel, vagy 20 kilogramm súlyt meg nem haladó bérmentesítetlen postacsomagokban közvetlenül az Orsz. Széchényi Könyvtár igazgatóságához nyomdatermékkimutatás kíséretében beküldeni. Ha pedig valamely nyomdatulajdonos üzemében az esedékes évnegyed alatt beszolgáltatás alá eső nyomdatermék nem készült, erről nemleges jelentést kell tennie.” Fitz József: „Magyar könyvészet 1936”. In: Magyar Könyvészet. Bp. 1936. IX. lap.

[81] A nyilvántartott nyomdák adatait a Magyar Könyvszemle 1898–1914 között évenként külön függelékben publikálta, majd ezt követően 1934-ig már csak a változásokat adta közre. 1935–1941 között a Magyar Könyvészet éves kötetei közölték a működő nyomdák adatait.

[82] OSzK It ad 56/1947 Az irattári dokumentumok közzétételénél a hivatalos címzést elhagyva csak a kibocsátó testület nevét, valamint a válaszok érdemi tartalmát közlöm.

[83] Imre Géza nyomdáját 1935–1948 között működtette. Markos Béla: Az 1919 és 1948 között működött magyarországi nyomdák és kiadók jegyzéke. Kézirat. Országos SzéchényiKönyvtár, Kézirattár Fol.Hung.3727.36

[84] Gaál János nyomdáját 1943–1944 között működtette. Markos: i. m. 38.

[85] A Magyar Kommunista Párt első városi szervezetét Balassagyarmaton 1945. március 7-én alapította meg. Balassagyarmat története 896–1962. Főszerk. Balogh Sándor. Balassagyarmat, 1967. 401.

[86] Bán Antal szociáldemokrata politikus, aki 1945. június 1. és 1948. február 26. között iparügyi miniszter volt.

[87] Láng Sándor tulajdona volt 1936?–1948 között az 1909-ben alapított Gemsey nyomda. Az OSzK CTRC nyomda-adatbázisa alapján. (A továbbiakban azoknál a jegyzeteknél, ahol nem történik más forrásra való hivatkozás, ott az adatokat mindig az OSzK CTRC nyomda-adatbázisa alapján közöljük.)

[88] Friedmann Sámuel-féle Rapid nyomda 1929–1944 között működött. Markos: i. m. 40.

[89] Jakubovits József 1942–1944 között működtette nyomdáját. Markos: i. m. 43.

[90] Lichtmann Lajos könyvnyomdáját 1935-től 1944-ig működtette.

[91] Beke Zoltán 1933-tól 1944-ig működtette nyomdáját.

[92] Csuka Zoltán, majd Csuka László 1940-től 1948-ig működtette nyomdáját.

[93] Nagy András 1934-től 1942-ig működtette nyomdáját.

[94] 1906-ben a Libermann testvérek (József és Géza) által alapított Pannónia Nyomda 1944-ig működött.

[95] Tóth Ferenc 1938 és 1944 között működtette nyomdáját.

[96] Wohlberg Izidor által 1912-ben alapított nyomdát Wohlberg József és Jónás 1938-tól 1944-ig működtette.

[97] A korabeli papírhiányt jól jellemzi, hogy Derecske jegyzője válaszát egy 1883. november 5-i keltezésű nyugta hátoldalára jegyezte.

[98] Katz Sándor 1932-től 1944-ig működtette nyomdáját.

[99] Az 1893-ban alapított Dobó István Nyomda Rt. 1947?-ig működött.

[100] A Hungária Könyvnyomda 1934 és 1948 között működött Rabecz István és Horváth Jenő vezetésével.

[101] Gaál János Petőfi Nyomdája 1940-től 1944-ig működött.

[102] A Hunnia nyomdát és könyvkereskedést 1893-ban alapította Gerenday József. 1936? és 1948 között a nyomda bérlője az Esztergomi Lapkiadó Vállalat volt.

[103] Győr város Házinyomdájának létezéséről csak ez a dokumentum tesz említést.

[104] Az 1934-ben alapított Széchényi nyomdát Fias István vezette 1941-ig, majd Gáczy József, illetve felesége működtette 1948-ig.

[105] Szép József 1928–1948 között Mercur, valamint Victoria néven működtetett nyomdát.

[106] Katona Ferenc 1924-ben alapította meg Hajdúvidéki Nyomda Vállalatát, amelyet 1944-ig működtetett.

[107] 1927-ben Engel József által alapított nyomdát Engel Frenc 1948-ig működtette.

[108] Klein Mór 1912-től 1944-ig működtette nyomdáját.

[109] Klein Sándor sokszorosító üzeme 1937-től 1944-ig üzemelt.

[110] Gyányi Lajos által 1939-ben alapított Turul Könyvnyomda 1944-ig működött.

[111] Az 1881-ben, Práger Ferenc által alapított nyomdát 1936? és 1948 között működtette Práger János.

[112] Mészáros Dezső és Borbás Imre nyomdája 1940-től 1945. március 23-ig működött.

[113] Az 1880-ban alapított nyomdát Bárány József 1936? és 1944 között működtette.

[114] Thomay József Kultúra Szövetkezet Nyomdája 1923-tól 1948-ig működött.

[115] Végh Kálmán Munka Sajtóvállalat Rt. Nyomdáját 1925-től 1948-ig működtette.

[116] Farkas Mihály nyomdája 1937-től 1944-ig működött.

[117] Az 1860-ban alapított nyomdát Hesz Alfréd 1912-től 1944-ig működtette.

[118] Milfay Ferenc 1908-tól 1948-ig működtette nyomdáját.

[119] Tinódy Nyomda 1934-től 1948-ig működött.

[120] A Zemplén Könyvnyomda és Lapkiadó Rt. (Zemplén Nyomda) 1870 és 1944 között működött, majd 1945 után a Magyar Kommunista Párt sátoraljaújhelyi szervezete „kezelésébe” került.

[121] Singer Károly 1910-től 1944-ig működtette nyomdáját.

[122] Krausz Imre 1946 és 1948 között működtette nyomdáját. Markos: i. m. 93.

[123] Breuer Testvérek nyomdája (Dávid és Jakab) 1910-től 1944-ig működött.

[124] Gellis Mór 1882-ben alapította nyomdáját, 1908-tól 1944-ig a Gellis Testvérek működtették.

[125] Molnár István 1931-től 1945?-ig működtette a Soroksári Könyvnyomdát.

[126] Metropol Nyomda 1942 és 1947 között működött.

[127] Árpád Nyomda és Lapkiadó 1933 és 1947 között működött.

[128] Burkus András nyomdája 1912-től működött 1944-ig. 1945 után működési engedély hiányában zárolták.

[129] Kultúra Nyomda és Hírlapkiadó Vállalat 1925-től működött 1948-ig. Markos: i. m. 97.

[130] Endrényi Nyomda és Lapkiadó Rt. 1883 és 1944 között működött.

[131] Szeitz Ferenc által alapított Nemzeti Sajtóvállalat 1936-tól 1941-ig működött.

[132] Schwarcz Jenő által alapított Széchényi Nyomda 1916-tól 1944-ig működött.

[133] Wirth István nem rendelkezett nyomdai iparengedéllyel, csupán gépírásos másolással, amelyet 1938-tól 1947-ig alkalmazott.

[134] Rényi (Róth) Dezső által 1906-ban alapított nyomdát 1948-ig működtette özvegye.

[135] Az 1894-ben alapított nyomdát Fodor Ferenc 1944-ig működtette.

[136] Az 1901-ben alapított nyomdát Pósa Endre 1945-ig működtette.

[137] Ott Lajos nyomdáját 1930 és 1948 között működtette.

[138] Az 1938-as területgyarapodást megelőző, utolsó statisztikai adat 1937-ben készült, amely szerint Magyarország vidéki nyomdáinak száma 487 volt. Szollás Ella: A magyarországi nyomdák és sokszorosító vállalatok jegyzéke. In: Magyar Könyvészet. Bp. 1937. 9.

[139] Magán tulajdonban lévő nyomdák lefoglalására a korszakból egyéb példák is adódtak. Az Országos Széchényi Könyvtár Gyarapítási osztályán őrzik azt a „Reklamációk” című könyvtártörténeti dokumentumot, amely az 1944-es esztendőtől vezette a köteles példányt be nem szolgáltató nyomdákkal folytatott reklamációk nyilvántartását. Az 1945-ös év 289-es reklamálási tételénél szerepel az 1903-ban alapított mezőtúri Corvina Nyomda, amely az 1944. év negyedik, valamint az 1945. év első és második negyedévi kötels példányaival nem számolt el. A magyar nemzeti könyvtár egykori munkatársának kézírásos bejegyzésével az alábbi szöveg olvasható: „A nyomda orosz kézben van. 1945. VI. 1-ig meg lettek semmisítve az oroszok által készült nyomtatványok.”

[140] Varga Sándor: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem 1945–1957. Bp. 1985. 45.

[141] Uo. 45.

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |