//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
5. Hercegszöllős, a Zsinat
temploma - Lábadi Károly
Lábadi Károly

Hercegszöllős, a Zsinat temploma

"Jöhet az utas bármelyik irányból: Laskó, Pélmonostor, Kő vagy Kiskőszeg felől, ha Hercegszöllős közelébe ér, szeme legelőször a dombra épült, várszerű református templom dombját veszi észre. Messzire látszik ez a domb, de róla is nagy távolságra lehet ellátni. Nem csoda hát, hogy ősidők óta nagy szerepe volt az itt élő nép életében. A latin építőmesterek a mai templom tornyát alapozhatták, amelyről figyelni lehetett a Mursáról Aquincum irányába húzódó hadiutat. A domb és épülete mozgalmas történetének újabb felvonása a XVI. században kezdődött, amikor e halmokra felkapaszkodtak a reformáció első drávaszögi hirdetői. Bizonyos, hogy állt már a templom a szöllősi dombon 1576. augusztus havának 16. és 17. napján, amikor a negyven prédikátor zsinatjukon fontos egyházi törvényeket alkotott. Falai között fogalmazták meg azokat a pontokba foglalt szabályokat, amelyeket az egyház- és művelődéstörténet Hercegszöllősi Kánonokként tart számon. Negyvenhat articulusa az új egyház intézményeinek és követőinek életét kívánta szabályozni. A zsinat évétől kezdve például a lelkészek számára kötelezővé tették az anyakönyvek vezetését: A 23. szakasz arra kötelezi a prédikátort, hogy egy könyvbe írja be az újszülöttek nevét és születése évét, továbbá arról is rendelkezik, hogy a lelkész, ha elhagyja állomáshelyét, akkor se vigye magával, hanem "az utanna valonac haggya". A 24. és 26. artikulus a tanítók, a scholamesterek életéről rendelkezik. A kánon harmincadik szakasza a táncot a tilalmas dolgok közé sorolta, mert "Az tánc miképpen hogy keresztyén és tisztességes emberhez nem illik." A XVII. század utolsó negyedében kezd leáldozni a török félhold, mégis a falvak népe sokat szenvedett a török csapatok zaklatásitól: "nagy és sok viszontagságokat szenvedett az ekklésia a töröknek itt Baranyában végbevitt rettenetes pusztítása és rablása miatt, mert a templom, mely régi épületű ugyan, de szép munka volt, a parochiális házzal eggyütt széjjel szórattatva ide `s tóva bújkált, némely része végképpen is elbújdosott. Az elmúlván a' kegyetlen pestis, melly volt 1709-ben annyira megfogyassza a' népet, hogy azolta is alig szaporodhatik meg az ekklésia." A csapások azonban még akkor sem értek véget. A törökdúlás után némileg helyreállított templomba 1722-ben mennykő csapott, s teljesen leégett. Tíz esztendeig "hamvában állott". Az 1732 utáni esztendőkben "építtetett meg valamennyire a' templom, náddal padlásolva, s' ugyanazzal megkötve, mint valamelly közönséges ház". A szétkóborolt nyájat nehéz lehetett újból egy akolba terelni. Ereje csak 1803-ra lett akkora, hogy komolyabb templomépítésbe foghatott a szöllősi egyházközség. Az 1839-es években újabb igazításokra került sor. A munkálatok évét a cinterem vakolatdíszén álló 1832-es évszám is mutatja. Az alatta álló R és V betűk jelentése ma már megnyugtatóan nem értelmezhető. 1847-ben újból javítani kellett a templomtornyot. Akkor szerelték fel első ízben a villámhárítót. Minderre csak úgy tellett, hogy "a hívek tetemesen megadóztatták magukat". Családonként a népesség arányában 25-35 forintot fizettek, ezen kívül a közmunkákat vállalták. A lendületből még 1856-ban tartott, mert akkor kőkerítéssel és díszes kapuval vették körül templomukat. Az építés esztendejét a bejárat feletti évszám őrzi. A hercegszöllősiek második templomának dicsősége egészen a második világháborúig tartott. A harcok súlyos sebeket ejtettek a zsinat templomán. Megsérült a tornya és az épület tetőszerkezete. A legveszélyesebb rongálódásokat sikerült kijavítani. Mára már még nagyobb gondoskodásra, a teljes felújításra lenne szükség, ám 1990-re a költségeknek még csak negyedrészét sikerült előteremteni. A művészettörténeti, építészeti és elsősorban egyházi felbecsülhetetlen értékű templomot, ha semmi sem történik érdekében, újból pusztítani kezdi az esőzés, az idő megállás nélkül emészti, s dicsősége, amit a régiek negyobbra tartottak az első imaházuk fénykoránál végzetes pusztulásra jut. A sokat és sokak által látott templomtorony 1817-ben egy harangot őrzött. Némelyek hetvenöt, mások 97 font súlyúnak mondták. Felirata: "Gegossen in Graz 1759 Martinus feltl: hasmich." Úgy tűnik, örök igazságot szóltak a latinok, amikor kimondták: a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Egyszóval erős annak a lehetősége, hogy hosszabb ideig, míg lába nem kelt, a szöllősiek birtokolták a Hercegszöllősi Kánonokat tartalmazó korabeli (?) kéziratot. Vajon melyik alapszövege lehetett a Pápán Huszár Gál fia, Dávid által 1577-ben kinyomtatott kánonoknak? Amikor szép és erős temolomát romjaiból építette újjá a szöllősi gyülekezet, az egyház hatszáztizenöt hívet tartott számon. A mai karbantartáshoz mindössze egy tizednyien vannak. Vajon lesz-e erő szívükben és kezükben? S ha fel is jegyzik majd szorgosságuk dátumát, mint a korábbi építők tették, elolvassa-e valaki? Tudja-e még némely "kései maradék", hogy 416 esztendeje milyen fontos esemény színhelye volt a szöllősiek temploma?" (Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben, Budapest, l994.) A Hercegszöllősi Református Gyülekezet megbízott lelkésze jelenleg Varga György református lelkész, a Horvátországi Református Keresztyén Egyház Intéző Bizottságának elnöke, aki három gyülekezetben szolgál: Csúzán, Vörösmarton és Hercegszöllősön, valamint iskolai hitoktatást végez Sepsén is. 1996-ra, a háború éveiben a szöllősi gyülekezet létszáma negyvenöt lélekre csökkent, jelenleg már a hazatelepültekkel együtt mintegy 80 főre tehető. A baranyai esperes 1996-os jelentéséből kitűnik, hogy a legnehezebb időkben is ragaszkodott ez a kicsiny gyülekezet helyben élő lelkipásztor hiányában is a rendszeres istentiszteleti alkalmak megtartásához: 1995-ben a háborús körülmények ellenére 42 református istentiszteletet tartottak a faluban, ezen átlagban 24 fő vett részt, a hívek 5 alkalommal részesültek úrvacsorában, átlagban 26 lélek élt ezzel a lehetőséggel. A "zsinat templomának" felújítási munkálataihoz szükséges anyagiak a részletes költségvetési tervezet szerint mintegy 5 millió forintra tehetők. Ezen gyülekezetünk elsősorban saját erejéből kívánná a felújításhoz szükséges fedezetet előteremteni, ehhez azonban a kis létszám és a gazdasági nehézségek miatt jelenleg nincs tehetségük. Bajaikat tetőzi a hazatelepülők életkezdéséhez szükséges körülmények megteremtésének gondja is, bár mindemellett lelkészét a három gyülekezet önállóan tartja el. A gyülekezet lelkipásztora, és gondnoka, Sója Lajos aki az Intéző Bizottság baranyai régió-beli képviselője, a presbitériummal és a gyülekezet tagjaival együtt Istennek ad hálát, hogy történelmi nevezetes templomunkat a mögöttünk lévő évszázadok alatt megóvta a végső pusztulástól, a szétszóródott nyájat pedig napjainkig egybegyűjti és erősíti. Az Istenbe vetett hit és a megtartó reménységbe vetett bizakodásjeleként kicsiny gyülekezet napjainkban újra megmozdul, és ereje feletti munkára készen ismét azt tervezi, hogy az Istennek templomát sebeiből meggyógyítja. Kérjük református keresztyén testvéreinket, hogy imádságukban hordozzák erőfeszítéseiket. Kérjük, hogy tehetségük szerint anyagilag is támogassák a "zsinat templomának" felújítását, a halasztást nem tűrő építési munkák mihamarabbi elvégzését. Címük: Csúza, Református Egyházközség, XXX. utca 54. 54308 Csúza Telefon: + 385 31 733 169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |