//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Lajtha László A népzenéről
Nyugat 1933/1

 

 

Lajtha László:

A népzenéről

Nyugat-konferencia

Nyugat 1933. 1. szám

Ha a magyar zenéről akarok beszélni, avval kell kezdenem, hogy a magyar muzsika egész nagy épülete hármas tagozódású. Van műzene, népies műzene és népzene. A műzenéről csak annyit kívánok mondani, hogy ez alatt mindig zeneszerzők egyéni kompozícióját értjük. A magyar műzene, mint minden országé, szorosan bekapcsolódik az európai zenekultúrába, amelynek mindegyik történeti stílusa előbb vagy utóbb elérkezett hozzánk és megtermékenyítőleg hatott. A népies műzene ismert vagy ismeretlen zeneszerző egyéni alkotása; az anonimizmus nem lényeges kelléke a néies műzenének, de ez sem volt sohasem annyira igényes, hogy követelően előírta volna a szerző ismeretét. Még száz évvel ezelőtt is, amikor még nem nyomtattak ki minden rossz slágert, megtörténhetett, hogy egy-egy ismert szerző dala ugyanolyan módon terjedt el, mint a népdal: szájról-szájra, mondhatnám fülről-fülre, cigánybandáról-cigánybandára, s minthogy a szerzőt nem ismerték, az azonos terjedési mód alapján népdalnak tekintették. Az azonban, hogy individuális termék, a népies műzenét már hozzákapcsolja a tulajdonképpeni műzenéhez. A magam részéről - és erről később vitázhatunk - a magyar népies műzene történetét tovább viszem azoknál a szentimentális daloknál, melyeket ma énekelnek; én népies műzenének nevezem már Tinódi Lantos Sebestyén művészetét is. Nem akarok itt szakérvekve hivatkozni, de megemlítem, hogy Tinódi-dallamok a nép ajkán is élnek. Mindegy, hogy Tinódi vette-e át őket a néptől, vagy a nép Tinóditól: tény hogy ezek a dallamok közel vannak a magyar nép zenéjéhez és ezért is tartom azokat népies műzenének. Utóbbi egyik igen jellegzetes sajátossága, hogy a nemzeti tulajdonságok adják meg neki az igazi nagy értékét és nem a művésziek; ezért van az, hogy bár e dalok szentimentálisak és dallamuk sem nagyon szép, bizonyos emlékeket ébresztenek bennünk, szeretjük őket és értékesebb a számunkra, mint a német Gassenhauer vagy a francia utcai chanson. A népies műzene termékeit annál jobban értékeljük, minél közelebb állnak az igazi népzenéhez; megállapíthatjuk ezt a népszínmű-korszak első darabjai alapján, melyek jobbak, ízesebbek és szívesebben hallgatjuk őket, mint a mai szentimentális népszínműveket.

Arra a kérdésre, hogyan keletkezhetik egyáltalán a népies műzene és milyen kapcsolata van a népzenével, egy hasonlattal válaszolok. Gondoljuk el, hogy egy uri hölgy vesz parasztvásznat, amilyent a parasztasszony odahaza lenből készít, hozzá szőrpamutot, melyet a parasztok odahaza festettek meg. Megtanulja a parasztöltést, előveszi egy népi himzés mintáját és most ez az uri asszony lemásolja a paraszthimzést. Mi ez a termék, népművészet, vagy uri művészet? Senki sem tudja megmondani, de én feltétlenül azt tartom, hogy népművészet, mert a népművészetnél kikapcsolódik az egyéniség, ott az egyén átadott a következő generációnak egy motivumot és a mű maga a fontos, az egyén nem tett és nem tesz hozzá semmit. Ilymódon el tudom tehát képzelni, hogy egy népies műzene-költő egész pontosan, sőt még szakembereket is megtévesztően tud népzenét utánozni. Medgyaszay Vilma véletlenül egy példát is megénekelt erre: az «Utca-utca» nem népdal, hanem műdal, Szentirmaitól való, nem pedig Bartók és Kodály népdalként adták ki. Nem volna egyetlen zeneszerzőnek sem célja, hogy népdal-hamisítványokkal árassza el zenekultúránkat, mert mindenesetre megvan a módja arra, hogy a megtévesztésig ennek közelében maradjon és mindazon ízeket, melyeket a népművészet termel, átmentse.

A népies műzenének még egy történelmi értéke van, az, hogy minden idegen hatást meghagyott, átszűrt és így engedett tovább a néphez. Az instrumentális zenében észrevehetjük, hogy a parasztmuzsikusok sok olyan formulát játszanak, melyet a XVII. századbeli olasz hegedűvirtuózok kezdtek elterjeszteni Európában. Tanult hegedűsök játszották ezeket a formulákat gazdag uraink házában, ott elsajátították tőlük a házi muzsikusok, innen elkerültek a néphez és a nép megőrizte őket. Ezek a formulák ma az igazi népzenének integer alkotórészei és mások is, mint amikor először elhangzottak az olaszok hegedűjén; már a magyar uri hegedűsök is megváltoztatták és így a nép saját magához saját maga ízléséhez alakítva vette át.

S most itt vagyunk a magyar népzene problémájánál. Ha definiálnom kellene a magyar népzenét, a legnagyobb zavarban volnék, mert ha általában meg tudnók mondani, hol, mikor és hogyan születik meg egy népművészeti termék, ezzel minden népművészeti probléma megoldódnék. A népművészetek születésére nézve a legújabb időkig ködös, tarthatatlan elméletek uralkodnak és csak legújabban láttunk be abba a furcsa, mély és sötét kohóba, ahol a népművészet készül, azóta, amióta világszerte megindult a népművészetek és a népzene osztályozása is és ma úgy vagyunk vele, mint a bogarakkal: zenei linnéizmus keletkezett a népdalok körül, látjuk születési feltételeit és kialakulását. E tekintetben a világot két részre kell osztanunk. Az egyik rész Nyugateurópa, a másik Keleteurópa, Ázsia és az egész primitív ősi világ. Nyugaton terjedt el az a felfogás, hogy a népművészet nem egyéb, mint egy «versunkenes Kulturgut». Azt mondják, hogy a dalt valakinek meg kellett írnia, még pedig megírta egy uri poéta, zenéjét egy tanult zeneszerző s azután az urak elhagyták és mint nagyon sok más, lekerült a néphez, mely konzervatív és megőrzi, sőt elprimitívesíti, elrontja. Nyugaton ez legnagyobbrészt igaz, minálunk azonban nem. Határozott bizonyítékom erre a következő. A magyar népzenének, mint minden népművészetnek, típusai vannak, vagyis a népművészet nem egyéni ízlésű termése a népléleknek, hanem szigorú határokat, formákat, kereteket ad. Az egyén ezeket egy állandó rögtönzéssel tölti ki. Mennél nagyobb elevenereje van egy népművészetnek, annál nagyobb a rögtönzési szabadság. Amikor az énekes rögtönzési készsége kopik, kopik már a népművészet élő ereje is; amikor az énekes nem tud többé improvizálni, meghalt a népművészet.

A népzene típusait Bartók Béla állapította meg először; ezeket nem részletezem, higyjék el, hogy vannak. A típusokban kétféle variáció lehetséges; ezek egyike a dallam-változat, ami abból áll, hogy az egyik paraszténekes egy-egy hangot máskép énekel, mint egy másik. E változás továbbmehet, több hangra és a legnehezebb annak eldöntése, mikor jutottunk már egy új dallamhoz és mikor tartunk még csak variánsoknál. Így keletkeznek a népdalok, sőt a típusok is: addig variálják az egyes dallamokat, míg a nép újabb típusokat készít magának. Készülhetnek ezek idegen hatás alatt is, így találunk a magyar népdalban szlovák, ukrán stb. hatásokra, de ez nem jelenti azt, hogy a szóbaforgó népdal nem magyar: ilyen orthodoxul gondolkodni a zenében nem szabad. Ha az összes szláv eredetű szavakat kiküszöbölhetnők az irodalomból, írnunk sem lehetne és ugyanígy vagyunk a típusok átalakulásával a népzenében: ki tudjuk mutatni, hogy ez meg ez a zenei formula, ritmus, típus szláv eredetű, íze, hangulata azonban már magyar. Meg kell állapítani, hogy minden idegen hatást, minden «versunkenes Kulturgut»-ot, amely a néphez lejön, a nép lényegesen átalakít, mert típust csinál belőle; fel kell tehát tételeznünk, hogy van valami, amihez hozzámódosítja. Ez a valami bizonyos ősi elemek, melyek ugyanúgy, mint a nyelvünkben levők, régibbek, mint maga a magyar nép. Hogy ezek a régi tradiciók egyéni termékek-e és általában hogy kerültek be a magyar muzsikába, erre soha senki felelni nem fog; de érdekes magyarázatot kapunk, ha a keleti nomád, török-tatár népek zenéjét megvizsgáljuk.

A népzene élő elevenereje abban nyilvánul meg, hogy újabb és újabb variációkat termel és ha megnézzük, mikor és hol él a népzene ilyen eleven erővel, azt találjuk, hogy olyan népeknél, ahol az egyes társadalmi osztályok között lényeges kultúrnívó-különbség nincs, ahol a kollektív formákat alátámasztja egy kollektív műveltség. A török-tatár népeknél a hősi énekek megszólalnak a törzs előkelő ünnepein, de a legmagányosabb sátrakban is és a perzsa és az első ozmanli költészetek legkorábbi termékeit a nép minden tagja élvezi. A népzene azoknál a népeknél születik meg először, ahol a műveltség egységes és már itt típusokban születik meg; tehát megint egy ősibb régiót kellene keresnünk és így elérkeznénk addig a pontig, hogy azt mondhatnók, hogy kizárólag a zenetörténet hibája, ha a zenét mindmáig három- vagy ötezer esztendőre vezeti vissza és nem vesz tudomást arról, hogy amikor már képzőművészet van, lehetetlen feltételezni, hogy zene ne legyen. Az ősembernél már megtaláljuk a sípot, mely ugyanúgy két hangot ad, mint ma az ausztráliai népek sípja, és a bécsi udvari múzeumnak egy őskori gyüjteményében egy neolith-korból való vázát találunk, melyen asszonyok táncolnak és egy férfi lirán játszik. Ennek a lírának ugyanaz a formája, mint a régi görögöknél volt és így ha a Hermes-lira eredetét keresem, nem szabad megállnom sem a görögöknél, sem az egyiptomiaknál, hanem a neolithba kell visszamennem.

Ha ilyen ősvalami a népzene, ha ilyen hatamas erő van benne, amely évezredeken keresztül biztosítja fennállását, hogyan lehetséges az, hogy éppen nálunk a népies műzene el tudta felejtetni ezt az ősi muzsikát? Erre nem tudok végleges választ adni, de megpróbálom megmagyarázni a dolgot. Én azt hiszem, hogy az ok elsősorban az, hogy a népies műzenének nagyszerű propagátorai voltak, a népdalnak pedig nem. Gondoljunk arra, hogy amikor a népszínmű megszületett, akkor a kimosdatott paraszt került fel a dobogóra, oroszlánkörmeit levágták, naphaját átfésülték és csak természetes, hogy az ilyen szentimentális parasztokhoz csak szentimentális zene illett. Ezeknek az első népszínműveknek zseniális előadóik voltak, akik ezt a műfajt elterjesztették. A másik terjesztő a cigány.

Azt szokták mondani a népies műzenére, hogy cigányzene, pedig tulajdonkép cigányzene az, melyet a cigány maga szerez. Nógrádban vagy egy híres cigánytelep; ezen a telepen csak magyar nótát énekelnek s amikor cigánynótát kértem, oláht fújtak. A cigányok igazán született muzsikusok és hegedűsök. Egy jó cigányprímásnak nemcsak a tónusa, hanem előadása és kifogástalan intonációja és technikája is felette áll nem egy okleveles hegedűművészének. Ezek a cigányok mindig annak a társadalmi osztálynak a muzsikáját muzsikálják, amelyik náluk a nótát megrendeli. Cigány-repertoár annyi van, mint muzsikáltató; ne felejtsük el, hogy a cigány mellett ott kell lenni a magyar úr temperamentumának is. Cigánybanda kétféle van: a városi éttermi cigány, akinek magyarságához már sok szó fér, mert műsorának sok száma jazz, operett és csak muzsikál, mert nyáron senki sem ér rá meghallgatni; ez semmit sem tud a népies műzenéből: ugyanazokat a dallamokat tudja, mint a parasztok. Cserépváralján hallottam egy olyan magyar parasztokból álló bandát, amilyen a cigány. A hegedűs a prímás, akit nem lehet hallani, mert a klarinétos mindent elsöpör. Itt se piánót, se decrescendót nem játszottak, minden éles, hasító forte. A cimbalom keményen üti ki ugyanazt a melódiát, amelyet a klarinét rikolt. Az utóbbi évek legerősebb művészeti impressziója volt ez számomra, olyan őserő csapott meg, hogy két napig sem tudtam betelni ezzel a muzsikával. Meghallgattam Cserépváralján a cigányokat is; ugyanúgy játszottak, mint a magyar parasztok és bizonyos, hogy egy budapesti cigány megtagadná őket. E falusi cigányok részére a legnagyobb kitüntetés, ha Szügyre, Balassagyarmat külvárosába beengedik őket; ellenben az éttermi cigányok igenis tudják terjeszteni azt a muzsikát, melynek terjesztésére a falusiak képtelenek.

Végül van még valami, amivel nem lehet vitatkozni: ez a divat. Minden népművészeti stílus él egy darabig és azután meghal. A régi magyar népzenei stílus már halódik; mi gyüjtők romok között járunk. Igaz, hogy igen szép faragványokat találunk, de ez a világ már a régmult világa; amint egy népművészet elvesztette spontanitását, feltámasztani többé nem lehet. Egy módja van, hogy ez a népzene tovább éljen: divatba kell jönnie. Egy hivatalos ankéton megkérdeztek bennünket nemrég, hogyan látjuk annak lehetőségét, hogy Magyarországon ne haljon meg a népművészet? Az volt a felelet, hogy az uraknak kell előljárniok példával, mert a nép utánozza a magasabb társadalmi osztályokat. A magyar népzene megmentésének egyetlen módja az, hogy a művelt magyar osztály ne csak előadásokban szeresse a magyar népdalt, ne csak megtapsolja Palló Imrét és Medgyaszay Vilmát, hanem maga is magyar népdalt énekeljen.

Nagy Endre: Az előadó azt mondta, hogy Magyarországon a népies műzene közel jár a népzenéhez: én azt hiszem, hogy direkt azonos vele. Franciaországban, ha egy paraszt nótája fel akart hatolni a kastélyba, rettenetes utat kellett megtennie, míg nálunk, szerencsére, akármilyen feudális ország vagyunk is, az egyes osztályok között csak quantitatív különbség van, de qualitatív alig, úgy hogy meg tudom érteni, hogy akárki szólalt meg a dzsentriből, mint a nép reprezentánsa szólalt meg. Azok, akik a nem nagyon népiesnek hangzó népdalokat csinálták, áldzsentrik voltak.

Lajtha László: Ál-urak nincsenek, csak ál-parasztok. Aztán nem egészen úgy van, hogy a népies műzene és a népzene azonos: előbbi individuális, utóbbi kollektív termék. A néphez lekerült műdal gyakran eltávolodig az eredetitől: nagyon sok olyan műdalt gyüjtöttünk a nép ajkáról, mely már bizonyos átalakításon ment keresztül. A cserépfalvai banda pl. eljátszotta a Rákóczit, melyre senki sem ismerne rá a jelenlevők közül.

Nagy Endre: A nép közé kerülve minden eltorzítódik, még a geográfiai és fizikai tények is. Nem ez a torzítás tekinthető-e éppen teremtésnek?

Lajtha László: A nép a hozzá került anyagon nem ront, hanem javít.

Nagy Endre: A népdal úgy terem tehát, hogy bevetődik a nép közé egy materia és ott a maga sorsát eléri.

Tóth Aladár: Arany hasonlata jut eszembe a kavicsról és a patakról. A tömeg megannyi vízcsepp; minden egyes száj csiszoltan adja tovább a műdalt, amely ezen az úton egyre tökéletesedik. Ha veszem az összes magyar műdalokat, aligha lehetne őket rendszerbe gyűjteni; viszont az igazi népzene termékei ugyanolyan természetes rendszerbe foglalhatók, mint akár a Nemzeti Múzeum bogárgyüjteménye.

Nagy Endre: A posványos tóból a halakat át szokták vinni a folyó vízbe; ugyanígy a műdalokat is be kellene dobálnunk a népbe, hogy felfrissüljenek.

Tóth: Aladár: A műdal azért értéktelenebb ebből a szempontból, mert keletkezésénél bizonyos kis egyéni ambiciók játszanak közre. Ezt könnyű ellenőrizni, ha arra gondolunk, hogyan játszik egy dalt a cigány: utrirozza, hatásvadászó, mert tetszenie kell.

Nagy Endre: A népdalnál mégis csak az a helyzet, hogy eredetileg volt egy műnépdal, ez lekerült a néphez, amely szájról szájra adta, míg megjavította; de ki csinálta ezt a műnépdalt?

Lajtha László: A felülről lecsúszott népdal csak kis százaléka a népzenének.

Tóth Aladár: Teljesen irreleváns, hogy a nép egy műdalt alakít-e át, vagy teljesen újat teremt. A nagy zeneköltőknek két típusuk van. Az egyik a konglomerátumból, mely a levegőben uszkál, egyénit, új melódiát teremt, a zeneszerzők másik típusa pedig vesz egy meglevő melódiát, változtat rajta egy kicsit, beleágyazza a maga koncepciójába és teljesen újnak hat. Händel erre a legeklatánsabb példa.

Lajtha László: Nagyon sok formula van, mely kétségtelenül hamarabb volt meg a magyar népzenében, mintsem a felülről leszivárgás megtörténhetett volna. Elég, ha a «sirató énekre» gondolunk; ennek az ősi dolognak még formaalkotó ereje van ma is.

Nagy Endre: Ez is csak szó, hogy ősi dolog; valamikor nem volt ősi.

Molnár Antal: A publikumot talán érdekelni fogja egy példa a XIX. századból, melyet Bartók Béla tanulmányából idézek s amely megmutatja, hogyan válik egy népies műdalból valódi népdal. Szentirmai Elemér «Csak egy kislány van a világon» kezdetű daláról beszélek. Ebben a németes műdalban magyaros tulajdonság nincs és mégis a magyar élet integráns része lett: akinek babája volt, eljátszatta magának a cigánnyal. El fogom fütyülni azt a motívumot, melyet a népdal feldolgozott belőle. (Megteszi.) Nemrég ugyanezt megmutattam egy hölgynek, aki megjegyezte, hogy ez ugyanolyan, mintha valaki művirágból varázslat útján élő virágot hozna létre. A másik dolog, amire fel szeretném hívni figyelmüket, az, hogy egyáltalán nem áll, hogy ez a két típusa a magyar népdalnak: a népies műzene és a valódi népzene azonos. A XVIII. század első felében talán még volt sok közösségük, de már a magyar nemességnek úgynevezett magyar nótája igen sok tekintetben különbözik a magyar népdaltól, nemcsak abban, hogy a szövege többnyire műköltészet, ami egészen más, mint a népköltészet, hanem abban is, hogy hangnemileg egészen más. A XIX. századbeli népies műdal hangnemei a nyugateurópai zenének dur- és moll-rendszerében épülnek fel, míg a magyar népdal elemeinek túlnyomó része nem dur és moll, hanem frig, odr, mixolit, ú. n. zsoltár-hangnemek, melyek még a középkorból maradtak meg. Ez a hangnem- és szövegbeli, valamint ritmikai különbség annyira elválasztja ezt a két típust, hogy legtöbbször azt is meg tudjuk mondani, hogy ez valódi dal, ez pedig népies műdal. Magyar az úri termék is, de nem olyan eredeti, vagyis ha igazi magyar zenét akarunk csinálni, a mintát nem vehetjük az úri muzsikából, annak ellenére, hogy vannak nagy közösségei. Ezért én is aláírom azt, amit Lajtha László mondott: a magyar tehetős társadalomnak meg kell próbálkoznia azzal, hogyan hat az ő ajkain a valódi magyar népdal. Ennek az elhatározásnak lenne még egy másik nagy előnye is: míg az uri muzsika termékeit többnyire igen gyengén harmonizálták meg, addig valódi magyar népdalainknak egy csomó kiváló terméke nem kisebb szerzők letétében jelennek meg, mint Lajtha László, Kodály Zoltán, Bartók Béla. Nagyon kevés nemzet mondhatja el magáról, hogy ilyen kiváló zenészek dolgozták fel valódi népdalait és éppen ezért hangsúlyoztam, hogy nagyon nagy a különbség és a népies műzene és a valódi népzene nem tévesztendő össze egymással.

Lajtha László: Nem helyeslem az úri és paraszt-zene megkülönböztetést. Zene, melyet ma már csak a paraszt énekel, és zene, melyet ma már csak az úr énekel, ez kell, hogy a megkülönböztetés legyen. A magyar népzene őrizte meg a legelőkelőbb és legúribb tradíciójú magyar muzsika emlékeit és ha megkeresnők a honfoglaló ősök utódait, legnagyobb részüket a nép közt találnók meg.

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?