//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Ifj Bartók Béla: - Bartók Béla
kapcsolata a valláshoz

Ifj Bartók Béla

BARTÓK BÉLA KAPCSOLATA A VALLÁSHOZ

Az emberiség fejlődésével fokozatosan kialakultak azok a kulturális gondolatvilágok, amelyek a világ keletkezésével és rendszerbe foglalásával kezdtek foglalkozni. Ennek egyik legjelentősebb megnyilvánulása a hiedelmek, majd vallások megjelenése, és az utóbbiban egyik legjelentősebb az idők folyamán kialakult és fokozatosan fejlődött kereszténység volt. Ennek kiemelkedő tagjai és gondolkodói rendszeresen foglalkoztak a tökéletesítés lehetőségével, a megerősödött egyház fejlődésével, de bírálatával is, és igen sok más téren is jelentős alkotó ennek – mintegy melléktermékként – hangot is adott.

Ezek közé tartozott Bartók Béla is, aki korszakalkotó tevékenysége mellett a vallás kérdésével is foglalkozott.

Bartók Torontál megyei katolikus polgári család gyermekeként 1881. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén született, és ezt az eseményt édesanyja a szokásokhoz híven imádságos könyvében megörökítette „Béla született 1881. év március hó 25-én este 10 órakor pénteki napon" szöveggel. Ugyanitt olvasható a négy évvel később született Elza húgára vonatkozó bejegyzés. A könyv egyébként német nyelvű (hosszú ideig Pozsonyban német ajkú közegben élt nagyanyám leánykori imakönyve), „Die reinste Liebe, Gebet und Erbauungsbuch von Ev. Ekhartshausen" című és a bécsi Wallners Verlag kiadványa.

Apámat 1881. április 5-én keresztelték meg Nagyszentmiklóson, és mivel ekkor még állami anyakönyvezés nem volt, több későbbi okmányban ez a téves születési adat szerepel, ami néha nehézséget is okozott sorozásnál vagy származásigazolásnál.

A továbbiakban édesanyja munkahelyeitől függően két elemi iskolában és három gimnáziumban tanult édesapám, és a többnyire jeles bizonyítványban – az egyetlen német nyelvű besztercei gimnáziumot leszámítva – hit- és erkölcstanból mindig jeles érdemjegye volt.

Középiskolái legjelentősebb részét a pozsonyi Kir. Katholikus Főgimnáziumban végezte, itt is érettségizett. Az előírásos hittanórákon kívül tehetsége révén komolyabb szerep is jutott számára, nevezetesen az előtte öt évvel érettségizett Dohnányi Ernő örökébe lépett a vasárnapi diákmiséken, amelyeket a klarissza templomban tartottak, és négy éven keresztül itt orgonált.

Iskolai évei alatt természetesen részt vett minden kötelező egyházi jellegű tennivalókban, de a megkötöttségekkel kapcsolatos ellenérzése miatt ezeket kritikával fogadta.

Érettségi után Budapestre kerülvén, főiskolai tanulmányai mellett teljes érdeklődéssel fordult a század elejének minden kérdése, a művészeti irányzatok, a politika, a szocialista eszmék és a külföldi irodalom felé.

Egyik jelentős olvasmánya Nietzsche: „Menschliches, Allzumenschliches" (Emberi, nagyon is emberi dolgok), könyv szabad szellemek számára, melyből jegyzeteket is készített, hivatkozva arra, hogy maga már régen gondolt ilyesmikre.

Egy húgának írt levélben több Nietzsche-idézet is szerepel; ilyenek: „Nincsenek örök tények, aminthogy nincsenek örök igazságok." „A számok törvényeinek felfedezése eredetileg már uralkodó tévedés alapján történt, mely szerint több azonos dolog létezik – de valójában nincsenek azonosságok." „A tagadás a lényegem."

Egy 1905-ös Párizsból kelt levelében újra kitér az utóbbira, és azt írja: A szkeptikusok azt mondják: „Kételkedni kell mindenben", de így kételkedni kell abban is, hogy kételkedni kell. Ugyanitt rövid bibliai elmélkedést is olvashatunk: „Furcsa, hogy a biblia azt mondja: »Isten teremtette az embert«! Holott éppen fordítva áll a dolog: ember teremtette az istent. Furcsa, hogy a biblia azt mondja: a test halandó, a lélek halhatatlan, mikor az is fordítva igaz: a test (anyaga) örökkévaló, a lélek (= a test formája) véges. Furcsa, hogy a papi és a színészi pályát ellentétesnek mondják, pedig pap is, színész is egyet hirdet: mesét. Azt hiszem, hogy vallástalanság idején olyanfajta emberek a leginkább kicsapongók, akik a vallási uralom idején fanatikus hitbuzgók lettek volna."

Apámnak egyébként több századeleji bibliája volt, melyeket tanulmányozott is, de szabad szelleme, sok kortársához hasonlóan, nem tudta bírálat nélkül elfogadni a hittételeket és merev előírásokat.

Ebben az időben édesanyja emlékezete szerint egyik nagypénteken böjtölt, ami nem volt szokása, és 1905 decemberében elvállalta húga Béla nevű fiának keresztapaságát, és ezt komolyan is vette, rendszeresen hozott számára ajándékokat, és érdeklődött előmenetele iránt.

Bartók gondolatvilágában továbbra is szerepet játszott a vallás és a hit, melyekben egyre több ellentmondást fedezett fel.

1907-ben, 26 éves korában emiatt súlyos válságba is került. Ekkoriban meleg kapcsolata fejlődött ki egy művésztársával, Geyer Stefi hegedűművésznővel, aki hitbuzgó katolikus családból származott (bátyja katolikus plébános volt), és kiderült, hogy vallási téren erős ellenvélemény van közöttük. Levelezésben fejtették ki egymásnak véleményüket, és ezekből néhány levél meg is jelent különböző gyűjteményekben. Az írások terjedelme igen hosszú, és ebben az ismertetésben nem célszerű azokat szó szerint közölni, de néhány alapvető idézetet megemlítek egyes levelekből.

A görögök valósággal csont és húsból való isteneket állítottak elénk; ezért oly hasonlíthatatlanul érdekesebb és művésziesebb mitológiájuk, mint a zsidóké. Az ótestamentumban jóval homályosabb a Jehova alakja, de azért mégis föl van ruházva emberi mintára szabott tulajdonságokkal, melyek azonban az örökkévalósággal homlokegyenest ellenkeznek. A keresztény mitológia szentháromsága még ennél is misztikusabb valami, s ebből magyarázható az a középkori lelki sötétség, melyből alig tudtunk nagy nehezen kievickélni. De az nem is Jézusnak alkotása, aki tulajdonképpen csakis etikus volt, s mint ilyen egyikét a legnagyobb műveknek alkotta."

Az istenekben való hit emberi gyöngeségből eredhetett elsősorban. Teljesen érthető, hogy a gyöngébb embernek kimondhatatlan vigasza, hogy nyomorúságában egy Hatalmas Lényhez fohászkodhatik; hátha cserébe kap a hatalmas úrtól egy kis kenyérmorzsát. Hát még a túlvilági jutalom, bűnhődés stb.! Csupa emberi kaptafára szabott formulák, nagy vigaszára vannak a sanyargóknak. Talán ez az oka annak, hogy sok kiváló eszű papi férfi hamis meggyőződést szimulál a gyöngébbek kedvéért; akik kétségbe esnének, ha utolsó támasztékukat, a hitet elrabolnák tőlük."

Egészen bizonyos, hogy egy évezred múlva, 10 ezer év múlva egész munkásságomnak nyoma se lesz, tán az egész magyar nép és magyar nyelv örökre a feledésbe süllyedt. Nem volna kellemes munkánkat csupán ezzel a lesújtó tudattal végezni. Ehhez életkedv, azaz erős érdeklődés kell a létező Mindenség iránt. Lelkesedni kell azért a szentháromságért, amelyről levelében oly szépen ír. Ha én keresztet vetnék, azt mondanám: A Természetnek, a Művészetnek, a Tudománynak nevében..."

A levelezés megszakadt, és az ideológiai ellentétek különböző utakra sodorták Bartókot és Geyer Stefit, de életük végéig megtartották baráti kapcsolatukat.

Apám életében nagy változást okozott zeneakadémiai tanári kinevezése, és főleg a népdallal való találkozása, amely elterelte figyelmét a vallás kérdéseiről.

Kapcsolat azonban mégis maradt elsősorban azért, mert gyűjtőútjain az eléggé elzárt falvakban a helyi értelmiség segítségét vette igénybe, és ezek között kiemelkedő volt a papok segítsége. Az egyszerű emberek gyanakvással fogadták a közigazgatási vezetőket, de papjaikban bíztak, és apám a különböző felekezetek között mindegyikben jó kapcsolatot talált, rendszeresen vendégül látták, és gondoskodtak az általuk jónak látszó énekesek összegyűjtéséről és bátorításáról.

A gyűjtött dalok jelentékeny részében szerepel az Isten neve, illetve más egyházi vonatkozás, és Bárdos Lajos egyszer ezekről kimutatást is készített azt igazolandó, hogy apám ezeket kiemelkedően szerette. Ez persze inkább érdekesség, de azért azt igazolja, hogy nem határolta el magát ezektől.

1909-ben apám megnősült; magántanítványát, Ziegler Mártát (édesanyámat) vette feleségül, aki református volt, de ez nem okozott soha véleményeltérést közöttük. Az azonban megemlíthető, hogy apám nagyon sérelmesnek tartotta a reverzális kikényszerítését, ezt nem is kért, de nem is adott (második felesége evangélikus volt), így egyházi házasságot nem is kötöttek. Az egyházak, és különösen a katolikus egyház művészeti tevékenységét igen nagyra becsülte apám; minden lehetséges alkotást megnézett, képeiket családtagjainak ajándékozta.

1914-ben párizsi útja után Normandiába utazott, és édesanyámnak lelkesen írta: „Katedrálisokat reggelizek, ebédelek és vacsorálok. Kicsi 6000-es városokban többedmagukkal vannak, 4-5 nap alatt 20-30-at lát a vándorló, néhány gyönyörű van köztük."

Két év múlva Bartók vallási életében lényeges fordulat történt. – A fennálló törvények szerint az iskolákban kötelező volt a hittan tanítása, és hogy a tanulók ne vegyes oktatást kapjanak, 6 és 18 év között nem volt szabad vallást változtatniuk. – 1910-ben születtem, 1916-ban kerültem első elemibe, és apám ekkor, visszaemlékezve a saját iskoláiban volt erős dogmatikus hittanoktatásra, úgy vélte, hogy számomra jobb lenne egy szabadabban gondolkodó vallási közösség. Ezért elkezdte részletesebben tanulmányozni a protestáns vallásokat, beszélt képviselőikkel, és legjobban megnyerte tetszését az egyetlen magyar alapítású egyház, az unitárius, amely szabad szellemével és erős toleranciájával legközelebb állt a saját elképzeléseihez. Ilyenformán 1916 nyarán vele együtt az unitárius egyházba kerültünk.

Apámat érdekelte a kis egyház sorsa, és a kötelező adófizetésen kívül igyekezett másban is segíteni. Egy ízben orgonavásárlásnál, máskor kántorválasztásnál adott tanácsokat, és figyelemmel kísérte az egyházi sajtót is.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy apám világhírének növekedésével, főleg a nyugati világban, nyilvántartják unitárius mivoltát, istentiszteleteken rendszeresen megszólalnak művei.

A Biblia mindig érdekelte, és fiatalkori Bibliáin kívül később is szerzett be példányokat, így hagyatékában 1921-es és 1923-as teljes Biblia és 1927-es Új Testamentum is van.

Utolsó amerikai tartózkodása során csak ritkán került szó vallási kérdésekről, azonban 1942-ben Gombosi Ottó zenetudós kérésére elvállalta újszülött fia keresztapaságát, és azt írta: „A keresztapaságot természetesen készséggel vállalom, bár nekem a keresztelkedés ceremóniájáról megvan az én magánvéleményem. Nb. az én vallásom (a saját választottam unit.) azt mondja: »a keresztség nagyon ajánlatos ugyan, de nem föltétlenül szükséges«."

Apám zeneszerzései során egyházi jellegű műveket ugyan nem alkotott, de megjegyezhető, hogy két utolsó művében, a nem egészen befejezett III. zongoraversenyben és a töredékes Brácsaversenyben mindkét második tétel megjelölése „Adagio-religioso", ami talán csak zenei formanyelvet jelent.

Budapest, 1992. szeptember

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?