//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- VÉRZŐ HATÁROK. III.
A legveszélyesebb határvona-
lon Szentgotthárdtól Kiszom -
borig

III.

A LEGVESZÉLYESEBB HATÁRVONALON: SZENTGOTTHÁRDTÓL KISSZOMBORIG

A KATHARINA-hegyről messze belátni a szerb megszállt területre: PREKMURIÁBA. Így nevezik a vendeklakta vidéket.

Kis ország ez, Muraszombat a fővárosa. Alsólendva a kapuja, a vend föld kulcsa. Messziről község látszik a hegyek között. Márokrét. Lakói három országon keresztül mennek bevásárolni, úgyhogy átvágják a szerb és az osztrák területbe ékelődő keskeny magyar országnyelvet. A szerbek Muraszombatot tették meg a vidék központjának, de ez az itteni községektől messze van és a hegyek között a rossz közlekedés miatt nehéz megközelíteni. 
A hegy gerincén vonul itt a határ. Egyszer taligaúton, máskor kígyózó ösvényen, aztán út, árok nélkül keresztülvág az erdőkön, majd mély szakadékba rohan, hogy 
ŐRFALU és KOTORMÁNYközt benyomulva, lezárja az országutat. Itt a KERKAFOLYÓT is metszi. 
Szépek itt a fenyvesek, - zsonganak, illatoznak. Nagy távolságban egy-két vend tanyát érintünk. A határ az út mentén vonul és az egyik helyen magyar, a másik helyen szerb területre veti a tanyát.

Átkelő kettős birtokos a Murahidon. A híd végén szerb őrház. –Überschreitender Doppelbesitzer auf der Murabrücke, am Ende der Brücke serbisches Wachaus.-Le proprietaire qui traverse le pont, posséde des domaines sur chaque rive du fleuve. Au bout du pont il y a la quérite serbe.

A határ lehetetlen vonulása egyre szörnyűbb. Több helyen új szerb őrházat látunk. A Mura torkolatáig minden befelé, vagy kifelé tartó országutat átvág a határ, az egyetlen ALSÓLENDVA-RÉDICSI vasútvonallal együtt. 
SZENTGYÖRGYVÖLGY átellenében SZENT LÁSZLÓ községet kanyarítja ki a határ. Itt színmagyar nép lakik, reformátusok. A megszállás óta nincs lelkipásztoruk, de egész Jugoszláviában nem találni református papot. 
A RÉDICSI és LENTI szakaszon minden magaslat a szerbeké. A herceg ESZTERHÁZY-erdőket a határral két részre osztották és a térképen látható túloldali erdők már nem is léteznek. Minden fát kivágtak. 
A vidéknek ezen a részén nagyon sok a kettős-birtokos. Csak Lenti-nél közel ezer ember jár át naponta. A megszállt-területiek rétjeiket vesztették el, az idevalók szőlőiket. Itt is sok a panasz. Termelőgazdálkodásról, haszonról szó sincs. Éppen, hogy munkájukkal megtartják a földet. 
Alsólendva és Rédics között felszedték a vasúti síneket. Már többször voltak tárgyalások, hogy a forgalmat megnyissák, de a szerbek erről hallani sem akarnak. Alsólendva szerb megszállás alá került, magát a járást Magyarországnak hagyták meg. 
Két új községet létesítettek a szerbek itt a megszállt háromszögben. Görzből szlovéneket telepítettek a magyar községek közé, a telepeseknek földet adtak, hogy ezzel is a határ megerősítését biztosítsák.

Átvágott vasutvonal Gyékényesnél. a város vízműtelepe szerb területen van. –Durchschittene Bahnlinie bei Gyékényes. Die städtischen Wasserwerke befinden sich auf serbischem Gebiet. –La ligne de chemin de fer détruite á Gyékényes. Les conduites d’eau du village sont en Serbie.

Lendva környékén huszonnyolc színmagyar község él megszállás alatt. PINCE községben a megszállás óta nem volt tanítás az iskolában. Magyar tanítót nem engednek működni, szerb tanító pedig a népnek nem kell. 
Közigazgatásilag is lehetetlenek a viszonyok. A közigazgatási központ 
MARBURG. A helyzettel nem ismerős intézkedések és a rettenetes közlekedés megbénítja az egész vidéket. 
A megszállás óta 
Bisztrice alatt a Murán új hidat építettek a szerbek, vasutat vezettek rajta keresztül és összekötötték Muraszombatot LUTTENBERGGEL. Az új híd és a vasút megépítése is szerb stratégiai érdek. 
Az 
SHS-frontot egy szerb katonai komité állapította meg. A határ kijelölésénél kizárólag a stratégiai helyzet volt a vezérfonál és sem etnográfiai szempontok, sem földrajzi kialakulások nem jelentettek akadályt a szerb érdekek keresztülvitelében. A legfontosabb stratégiai pontokat foglalták el, teljesen mellékes volt, hogy ezáltal lehetetlen határok jönnek létre. 
Előre kidolgozott terv alapján léptek a szerbek a Dunántúlra. Négy hídfőn vetették meg a lábukat: Prekmuriaban, 
Gyékényesnél. Gólánál és Délbaranyában. A murántúli vidék a csehek pozsonyi hídfője felé írányul. A SOMOGYSZOB-NAGYKANIZSAI vasúti gócpont könnyű megközelítését a góliai hídfő elfoglalásával biztosították maguknak.

Szerb csendőr kíséri a megszállt-területi utasokat a magyar területen át. – Serbischer Gendarm begleitet Reisende des besetzten Gebietes durch ungarisches Territorium. – Gendarme serbe accompagnant des voyageurs de la contrée occupée á travers le territoire hongrois.

Délbaranyában pedig a Dunaµ Dráva-szögletét szállták meg, hogy erről az oldalról is gondoskodjanak felvonulási térről. 
A góliai hídfővel kapcsolatosan egy másik ponton is észrevesszük a szerbek stratégiai előretörését. Ismeretes, hogy Alsólendva körül huszonnyolc színmagyar községet szakítottak el tőlünk. Erről a vidékről maguk a szerbek híresztelték, hogy a községeket visszaadják Magyarországnak. Ugyanekkor titkos megbízottak jártak 
MURAKERESZTUR vidékén és a községekben szerb agitációt fejtettek ki. Ennek eredményeképpen hét község: Murakeresztur, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Seménháza, Molnári, Fityeháza és Kollátszeg Jugoszláviához való csatolását kérte. A szerb kormány tárgyalásokat is megindított és erre ajánlották fel Alsólendva vidékét. A szerbek a NAGYKANIZSAµ BARCSI vasútvonalat szerették volna megszállni, ami – ha sikerül, - stratégiai helyzetük a Dunántúlon még kedvezőbb lett volna. Természetesen a magyar kormány elutasította az ajánlatot. 
A Dráván a régi horvát közigazgatási határt követi a trianoni vonal. A 
GYÉKÉNYESI Dráva-híd a szerbaké. Rajta a vasút Zágráb felé vezet. A hídon innen jó széles darabot kanyarítottak ki. A híd tövében lévő szivattyúház szerb területről szolgáltatja Gyékényesnek a vizet.

A barcsi Drávahíd. – Die Drávabrücke von Barcs. – Le pont sur la Drave á Barcs.

Gyékényes után három község következik: GOTALAVÓ, GÓLA és ZDÁLA. Mind a három a szerbeké. A gyékényes – barcsi vasúttól 60 méterre állnak a határkövek, Zdálánál közvetlenül a házak előtt. 
Az elszakított lakosság útja azelőtt mindig 
NAGYKANIZSÁRA, CSURGÓRA vagy BERZENCÉRE vezetett. Ma a megszállt területen befelé, messze távolságban fekvő helyekre kényszerítik a népet. Góla község megszállás alatt van, vasútállomása magyar területen. 
Az állomás várótermében több utas várakozik a Barcs felől érkező vonatra. Szótlanul ülnek. Az ablakmélyedésben szerb határőr áll. 
- Hová igyekeznek, néném? – kérdezzük az egyik asszonyt. 
- Kaproncára. 
- Hát hogyan? 
- Mi megszállt területről jövünk, de mivel nincs vasútunk, csak erre utazhatunk. Gyékényesen át utazunk, a hídon túl aztán már ismét szerb területen megyünk. Örök életünkben így utaztunk, csak azelőtt nem volt kíséret. 
- Milyen kíséret? 
- A szerb őr, aki amott áll. 
Befut a barcsi vonat. A gólai utasok külön kocsiba szállnak, a szerb katonaőrrel. Rájuk zárják az ajtót. Így utaznak magyar területen egész Gyékényesig. Itt a zágrábi vonathoz kapcsolják a kocsit.

A barcsi malom is megsínyli Trianont. – Die Barcser Mühle ist auch ein Opier von Trianon. – Le moulin de Barcs est aussi un sacrifice du Trianon.

Barcson a felső Drávahíd felerészben a szerbeké, felerészben a magyaroké. A Dráván túl SÁNC- és JANINAPUSZTA idetartozik hozzánk, de onnan csak igazolvánnyal lehet átjönni. 
SIKLÓSNÁL Baranyába ugrik át a határ és a szárazhatár lehetetlenségei kezdődnek újra. Este érkezünk meg, szállást az egyik gazdánál kapunk. 
Vacsora után a gazda egy történetet mond el. 
- 1922 karácsony előestéjén egy Krämer nevű csendőrtiszthelyettes másodmagával járőrszolgálatba ment a 
KÁSÁD-TORJÁNCI útra. Csendesen baktattak a frissen esett hóban. Szép, fehér karácsony hallgatott körülöttünk… 
Ment a két csendőr a békés éjben. Elérték a határt. A hó betemette az árkot, az utat, csak a kövek látszottak ki arasznyira. A torjánci út megszakadásánál megálltak. Körülkémleltek. Az út továbbfolytatásában két alak közeledett. Szerb csendőrök voltak. 
Köszöntek egymásnak: 
- Szervusz sógor! (Így szokták egymást szólítani.) 
Beszélgetni kezdtek. A szerbek odaátról, a két magyar innen. Elfüstöltek egy pipát, egy-egy cigarettát. 
- De most már mennünk kell, mert még nagy utunk van hátra – szólt a magyar tiszthelyettes. 
- Végigjárjátok a vonalat? – kérdezték a szerbeket 
- Nem, sietünk haza. Karácsony van.

A siklósi vár bejárata. – Der Eingang der Festung Siklós. – L’entrée de la forteresse de Siklós.

- Jó nagy kerülő! Tudjátok mit, gyertek át hozzánk és menjetek a mi területünkön. Sokkal hamarabb értek haza. 
- Mi nem mehetünk át – felelték a magyar csendőrök. 
- Dehogy nem, hisz mi is sokszor a ti területetekre megyünk. Gyertek csak! 
A két csendőr gondolkozott. Valóban nagyot kanyarodott errefele a határ. Karácsony van, és otthon várják őket. 
Átmentek. Együtt baktattak, tovább beszélgettek. 
Nem jutottak tízpercnyire sem, az útszéli bokrokból egyszerre csak eléjük ugrott hat fegyveres szerb. 
A tiszthelyettes dermedten nézett a két kísérőre. Azok nevettek. Át kellett adniuk a fegyvereket, aztán bekísérték őket Zsidópusztára, az őrségre. Se szó, se beszéd, bezárták őket a kamrába és az ajtó elé őrt állítottak. 
A tiszthelyettes észbekapott. Mulasztást követett el. Nem lett volna szabad átjönnie. Kopogott az őrnek. Megkérte, engedje ki egy percre. 
Kisietett az udvarra, aztán híretlen megfordult és futásnak eredt. 
- Sztoj! Sztoj! – kiáltott az őr. 
A csendőr még jobban futott. Eldördült a fegyver és a tiszthelyettes elesett. A fehér havat piros vér festette át… 
Otthon gyerek, asszony hiába várt rá késő éjszakáig…

A Karasica-patak Baranyában. A szerbek hajózható folyónak jelölték. – Der Karasica-Bach in Baranya. Die Serben erklärten ihn als einen schiffbaren Fluss. – Le ruisseau de Karasica en Baranya (départment). Les serbes le déclarérent navigable.

Másnap a magyar határőrök a tiszthelyettes holttestét kérték. A szerbek visszaüzentek, hogy jöjjön át egy bizottság, aztán elvihetik. 
A vámőrszakaszparancsnok felkészülődött, magához vette embereit, hogy elinduljanak. Már mentek volna, mikor lélekszakadva berohan egy túloldali ember: 
- Ne jöjjenek át, az Istenre kérem, mert egy egész lovasszakasz áll lesben a puszta alatt! 
Kiment a halotti küldöttség a határra. 
- Hol van a holttest? 
- Benn a pusztán. 
- Hozzátok ide, átvesszük. 
- De jöjjetek át, nem lesz semmi baj! - próbálkoztak a szerbek. 
Ezek után? Nem hiszünk többé nektek! Hozzátok ide a halottat. 
A szerbek nem tehettek mást, kiadták Krämer tiszhelyettes holttestét. 
És két hét múlva kékre-zöldre verve jött haza a másik csendőr, akit Krämerrel tőrbecsaltak. 
BEREMENDNÉL mészvonalat húztak a síneken keresztül, még tolatni sem tudnak. A vonalon túl lévő községek lakóit, akik mind Siklósra jártak azelőtt, lefelé parancsolták. 


 

Fű nőtte be az országutat Sárok és Főherceglak között. – Gras wuchs auf der Land-strasse zwischen Főherceglak und Sárok.- A cause de la circulation interrompue entre les deux villages de Sárok et de Főherceglak, la grande route est couverte d’herbe.

ILLOCSKÁNÁL, egy kis szakaszon, a KARASICAPATAK a határ. A patakra azt mondták a szerbek, hogy hajózható. 
Kisebb hegylánc húzódik PÉLMONOSTORTÓL KISKŐSZEGIG BAÁNI-hegyek. Érthetetlennek tűnik, hogy az antantbizottság miért nem a baáni hegyláncot jelölte ki határnak? Szinte természetes vonalat mutatnak. Itt is a szerb stratégiai érdek győzött, amennyiben a hegylánc közepétől tíz kilométeres körzetben jelölték ki a határt. Kitűnő belövésük van a szerbeknek. Ez a baranyai háromszög a szerbek említett hídfője. 
Az igazság szerint a határt a Dráván kellet volna kijelölni. A baáni hegyeken túl színmagyar községeket találunk. Ilyenek: 
CSÚZA, SEPSE, KEŐ, KARANCS, BODOLYA, VÖRÖSMART, KISKŐSZEG, lejjebb LASKÓ, DARÓC, KOPÁCS és BÉLLYE. A lakosok ETE és BOJTA Árpádvezérek telepesei. 
Két érdek vezette a szerbeket, hogy Délbaranyát megszállják. Az egyik a hídfőkérdés, a másik a Frigyes-főhercegi uradalom. A baáni hegyeken innen fekszik 
FŐHERCEGLAK, az uradalom volt központja. Mintagazdasága mindenkor tekintély volt a magyar mezőgazdaságban. Nagy és gyönyörű parkjában a főhercegi kastély áll. A nagy pusztáról igazgatták a baranyai, illetőleg a helyi uradalmat. Számos hivatala, nagy gépműhelytelepei, iparvasúti mozdonyháza, terjedelmes vagonparkja, és magtárai, tehenészete Magyarország legnagyobb gazdaságává tették. A trianoni vonal a puszta akácos határában húzódik. SÁROKnál fatornyok emelkednek az akácfák fölé, szerb őrök figyelnek bennünk.

Szerb megfigyelő-torony a bezedeki akácosban. –Serbischer Beobachtungsposten auf der Akazienallee von Bezedek. –Un donjon serbe dans la forét d’acacias de Bezedek.

A baáni hegyek nyugati tövénél fekszik PÉLMONOSTOR. Nagyközség, a Frigyes-főhercegi uradalom államvasúti központja. Tejcsarnoküzeme, húsfeldolgozótelepe és közelben a cukorgyár tették jelentőssé. A főhercegi uradalom átterjedt a hegyláncon túlra. Nevezetesebb puszták ott: FRIGYESFÖLD, RAMPERFÖLD, ALBERTFALU, KESKENYERDŐ, DUNAI, BOKROSHÁT és KŐRÖSERDŐ. Az egész uradalom ma szerb koronabirtok. 
A baáni hegylánc alatt lévő községek
: BARANYAVÁR, BAÁN és KISFALUD népe azelőtt VILLÁNYRA és MOHÁCSRA járt. Itt is sok a kettősbirtokos. A határon innen lakók szőlőtulajdonosok a baáni hegyláncon, de sok földet is elszakítottak a községek határaiból. 
UDVAR községénél a budapest-eszéki országút közepére építették őrházukat a szerbek. Földhányással és drótsövénnyel vették körül. 
Előttünk a buzoglicai erdőség, balra a 
DÁLYOKI templom. Szemben hosszú félkörben elnyúló domb, a mohácsi csatasík. Idehalljuk Mohács harangjait. Szomorú hangjuk második Mohács útján kísér bennünket. 
UDVAR község megcsonkítása teljesen megbénította a lakosságot. A földeket elszakították a községtől, ott állnak a határkövek a házak alján, a kertekben. A falu felső végén áll egy ház, három sarkán határkő.

Földsánccal és drótakadállyal körülvett szerb őrház a mohács-eszéki országút közepén. –Durch Erdschanze und Drahthindernis verbarrikadiertes serbisches Wachhaus auf der Ladstrasse von Mohács-Eszék. –Un poste serbe entouré de remparts et de fils de fer barbeles sur la grande route de Mohács-Eszék.

A mohácsi országútról ÚJISTÁLLÓ alatt, a csonka Frigyes-főhercegi uradalom szélén, keletnek fordul a határ és a Dunának tart. Derékszögben letér az országútról egy éppen ott álló akácfa irányába. Az országút szélét eperfák szegélyezik, nyáron az eprek Szerbiába esnek. 
A csonka Frigyes-főhercegi uradalom jelenlegi központja 
SÁTORHELYPUSZTA. Innen iparvasút vezet Izabellaföld-pusztán át a Dunához. Csendes, kihalt erre a vidék, tarackfű nőtte be az utakat, idegen ember erre sohasem jár. 
Mély erdő sötétlik előttünk. Iparvasúton megyünk. Balra holt Dunaág. Az iparvasút a töltésen vezet, mindenütt a magyar határ mentén. Hatvan méterre állnak a kövek. Rövid szakaszon, két helyen is látunk szerb granicsárházat. A megfigyelő tetején szerb őr ül. 
A szerb őrházak itt egyszerű sárkalibák. Tetejükön pléhzászló, mellette rúd, rajta szalmacsomó. Ha az őrök vészjelet akarnak adni, meggyújtják a szalmát és felhúzzák a rúd tetejére. 
A vasút mellett 
PUSKÁSPUSZTA fekszik, itt a békeévekben nevezetes méntelepe volt a Frigyes-főhercegi uradalomnak. Most csak disznósivítást hallunk. 
A megszállt területnek ezen a részén két érdekes község van: 
IZSÉP és DÁLYOK. Mindkettőben sokác a lakosság. Derék, jóravaló és magyarérzelmű nép.

Határral körülvett ház Udvar községben. –Von der Grenze umgebenes Haus in der Gemeinde –Udvar. - Une maison entourée de frontiéres dans le village Udvar.

Szlávok, de inkább bolgár és török eredetűek. Fekete-barnák, vállasak, szélesderekúak, kerekfejűek. Érdekes és szép viseletük van. A nők szépek, fülükben, nyakukon aranytallérokat viselnek. A hajukat sok, vékony fonatban hordják. Ruhájuk fehér vászonból készült gazdag, magukkészítette, tarka hímzéssel. A déli vidék mezőkövesdiei. 
Eredetüket feltaláljuk neveikben is. Bolgár eredetű sokácnevek: Ivankov, Topalov, Miatov, Kubatov, Kovacsev, Damjanov, Golubov, Filincsev, Szimanov, stb. Török eredetű nevek: Csurcsia, Kucsuk, Manda, Orkin (Ochridin), Ben-ics, Ben-ák. 
Néhány szó még jobban igazolja a török-eredetet: bosztán = kert, budzsák = sarok, hodzsák = kemény, szubos = csősz, kulundzsia = kemény, stb. 
A megszállt sokácok Dályokon és Izsépen a maguk csendes életét élik. Felszabadulást várnak... 
Nagy jegenyefák alatt 
IZABELLAFÖLD néhány háza gubbaszt. A Dunántúl utolsó pusztája. Valamikor szép pusztaélete volt, ma csak egyetlen iparvasútjával érintkezik a külvilággal. Egyetlen országútját is elvették. 
Izabellaföldről tovább visz a kis vasút a 
BÉDIAI és a BOKI-erdőbe. Ez is Frigyes-főhercegi birtok. A határ Bok alatt húzódik az erdőn keresztül, egy új vágásban. Sokszor lövés dördül és szarvas fut véresen át a határon.

A határ átugrik a Dunán. – Die Grenze springt über die Donau. – La frontiére franchit le Danube.

Túl a Dunán a karapancsai erdő kezdődik. Az erdő itt dúsabb és vadonabb. Fenséges... Királyok és császárok vadásztak itt egykor. A határ mellett útbaesik DEBRINAPUSZTA, majd sűrű erdő mélyén KARAPANCSA áll néhány házával és impozáns főhercegi vadászkastélyával. Benn a kastélyban sokágú aggancsok vonják magukra a figyelmet, a békeidők szépséges romantikája történelmi nagyságokkal ébreszti fel az emlékeket. Hercegek, főhercegek, királyok és császárok nevei olvashatók az aggancsok sárga homlokcsontján. Több aggancson Vilmos császár neve. Régi időkről mesél az erdő... 
A baracskai Dunaág hídján átlépünk a Duna-Tisza-közébe. Elérjük 
TOMPA határát. Szél kerekedik s a futóhomok nagy gomolyagokban hömpölyög a földeken át. 
- Ott egy kis erdő, húzódjunk oda a vihar elől – mondjuk vezetőnknek. 
- Akkor kerüljünk kissé balra, hogy ne vegyenek észre bennünket. 
Szerencsénk van ezzel a homokfúvással, eltakarja a blokkházat. Siessünk. 
A kis erdő kitűnő védelmet nyújt. Lassan, nagy cseppekben megered az eső 
- Csak hadd essen, legalább nem kell tartanunk őrjárattól. 
Vezetőnk hosszú bottal megbökdösi maga előtt a földet. 
Pár lépés után a bot keresztülszalad a gazon.

Szerb granicsárok. -Serbische Grenzwache. –Gardes-frontiére serbes.

- Vigyázni! – halljuk a figyelmeztetést. 
A gaz a földdel behorpad és kerek nyílás támad. Farkasverem. Az aljából hegyes karó áll kifelé. 
Az első verem után többre is akadunk. Jaj annak, aki erre téved! Menthetetlenül nyársra kerül. 
De többet is megtudunk az itteni rejtelmekből. A bokrok között drótsövény feszül. Távolabb spanyolbak áll földbeerősítve. 
A szerbek harcteret csináltak itt. 
Zuhog az eső, villám cikázik át az égen és a mennydörgés ágyuk bömbölésének hangzik. Visszafelé toronyszerű épületet látunk a dombon, szűk ablakából fegyver csöve mered a magyar terület felé. 
Blokkház, szerb erődítmény, gépfegyvertorony. 

KELEBIÁ-ról Szeged felé csak gyalog lehet eljutni. Négy és félórai nehéz út. RÖSZKÉ-től a szegedi iparvasúton mehetünk. 
A stratégiai pont 
SZABADKÁBAN csúcsosodik. A vasúti gócpontot vették el. Korábban nem a jelenlegi vonalon volt itt a határ, hanem lejjebb. A szerbek azonban rajvonalba álltak és a gyenge magyar állóőrségeket visszaszorították, hogy a szabadka–kiskunhalasi út mentén megszállhassák a magaslatokat.

Kübekházától Kiszomborig 15 Km. hosszúságában félméter széles szerb földsáv húzódik. A baloldali őr magyar terülten, a jobboldali román területen áll. – Von Kübek- háza bis Kiszombor zieht ein Feldstreifen von 15 Km Länge und ˝ Meter Breite. Die Wache auf der linken Seite ist ungarisch und auf der rechten Seite rumänisch. Dazwschen obengenannter serbischer Feldstreifen. – De Kübekhaza á kiszombor s’etend une bande de terre serbe de 15 Km de long et de ˝ m de large. Le douanier de gauche est en Hongrie, celui de droite est en Roumanie.

A SZABADKA- BUDAPEST vasúti fővonalnak kettős sínpárja volt, de az egyiket felszakították. Ezt tették az összes Duna-Tisza közi elágazó vonalakkal is; azt mondták a szerbek, hogy a népnek nincs szüksége vasútra. 
A kelebiai vasútvonalon oszlop jelzi a határt. A vonatok itt megállnak, a szerb kalauzok és fináncok leszállnak, és magyar vasutasok veszik át a szolgálatot. Néma állomás, egyetlen hang sincs. 
Itt is áll egy gépfegyveres betonház. Ennek a kis erődnek földalatti folyósólya van, amely a vasút alá nyúlik. Pontosan a sínek alatt robbanó- aknát helyeztek el a szerbek. Az utasok nem is tudják, hogy akna fölött fut a vonat, amikor Szabadkáról Pest felé utaznak. Az akna robbantására készen áll, hogy szétvesse a töltést a sínekkel együtt. 
Röszkénél, Szeged alatt, a 
TISZA búcsúzik a szabad magyar földtől. 
Az 
ÚJTISZAÁGNÁL felmegy a vonal a 92-es magaslatig. Itt a szerbek építettek egy őrházat. amelyet lövészárokkal vettek körül. 
TÉRVÁR felé a bánáti földeket csonkították meg. A határkövek keskeny dűlőút szélén sorakoznak a kukoricás mentén. Térvár házsorával is gépfegyveres blokkház néz farkasszemet. 

A magyar-szerb-román hármasoszlop Kiszombornál. – Ungarisch- serbisch-rumänischer dreier Grenzstein. – La borne des trois frontiéres hongroise- roumaine- serbe ŕ Kiszombor.

Kübekháza alatt, az Óbébi országúton találkozik a szerb és a román határ. Innen 15 km hosszúságú keskeny földsáv szalad KISZOMBOR felé, félméter szélességben. Ezt a földszalagot azért jelölték ki, hogy a Kiszombornál álló hámas határkő valóban három határ találkozópontja legyen. A keskeny földsáv szerb terület, balra magyar, jobbra román terület kezdődik. A földsáv sírkőszerű oszlopnál ér véget, a harmadik hármashatárkőnél. A fehérre meszelt oszlop, kukoricás szélén, magas fűben áll.

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?