//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Vígh Károly: A szlovákiai
magyarság sorsa (3 gépelt
oldal szerk!)

Vígh Károly: 

A szlovákiai magyarság sorsa


- A csehszlovák emigráns politikusok magyar kérdéshez való viszonyulása a frontvonallal együtt változott: jogok elismerésétől a kitoloncolásig mindenféle elképzelés napvilágot látott

- Eduard Benes, a csehszlovák emigráció vezetője a teljes körű macchiavellizmus híve

Az elnöki iroda titkára: „ Benes munkára született masina, minden emberi érzelem nélkül”, a „jelenkor legnagyobb Macchiavellije

- Benes, 1939., Párizs: „demokratikus köztársaság, amely az állam minden nemzetiségéhez igazságos lesz, valamennyi polgár egyforma joga és kötelessége”

- „csehek, szlovákok, németek, kárpátoroszok, többiek”

- a demokratikus megnyilatkozások időszaka: 1939-től ’41-ig tartott (német-szovjet háború)

- „A magam részéről azt hiszem, hogy Szlovákiában nem kapjuk vissza egészen régi határainkat, de nem is érdekünk, hogy emiatt újból elrontsuk viszonyunkat a magyarokkal”

Fordulópont: 1941, a szovjetek elleni német támadás

- 1942 szeptemberében London jóváhagyta a szudétanémetek kitelepítését; Benes már a magyar kérdést megoldását is hasonló módon képzeli el

- 1943-ban Moszkva is beleegyezik a szudétanémetek deportálásába, de sem a szovjetek, sem maga Roosevelt nem fogadja el ezen megoldás alkalmazását a magyar kisebbségre

- Benes és Klement Gottwald között teljes egyetértés a lakosságcsere kérdésében

(maximálisan 200 ezer magyarországi szlovák mintegy 750 ezer szlovákiai magyar)

Gottwald, 1943, londoni kommunisták előtt elmondott beszéd:

A Csehszlovák Köztársaságnak a háború után tisztán szláv nemzeti államnak kell lennie”

Ugyanő 1944-ben: „nyílt erőszak szükségessége” a magyarokkal szemben

- 1944. augusztus: besztercebányai szlovák nemzeti felkelés

a Tiso-féle fasiszta bábállam megszűnik akadályozó tényezője lenni a magyar kérdés megoldásának

- Számos szlovák író és értelmiségi a magyarok elleni atrocitások ellen emeli fel a szavát:

Laco Novomesky: „Sok magyar hűbb maradt a köztársasághoz, mint akárhány szlovák, vagy cseh”

Gustav Husak későbbi államelnök:

a szlovákok, akiket a gazdag déli területekről kiszorítottak és felűztek a hegyi zugokba, meg kell, hogy kapják az ősi szlovák területet, hogy megfelelő módon élhessenek” (ez kimaradt Husak magyar nyelvű emlékiratából)

- Moszkvai tárgyalások vége ’45 márciusában, hazatér az emigráció

-1945 áprlilis 4., 16 pontból álló ún. „Kassai program” (Fierlinger kormányának programja)

VIII.: állampolgárság elvétele, közigazgatás megtisztítása

XI., magyar földbirtokok elvétele

XV., nemzetiségi iskolák bezárása

Április 7.

belügyminiszteri rendelet: demokratikus jogokból való kizárás, komisszárok kinevezése a kisebbségi falvakban

Továbbá:

- magyar vagyon állami felügyelet alá helyezése

- közalkalmazottak elbocsátása, nyugdíj megvonása

- magyar nyelvhasználat tiltása az egyházi szertartásokon

- magyar papok kitoloncolása

- a magyar hallgatók kizárása az egyetemekről

- egyesületek bezárása, vagyonuk elkobzása

- lehetővé válik a kártérítés nélküli kitelepítés

- magyar üzletek „zárgondokság” alatt

- magyar bankbetétek befagyasztása

- tilos a magyar nyelvhasználat a közhivatalokban

- újság, könyv kiadásának tilalma

- magyar nemzetiségű polgári keresetet nem indíthat, magánvádló nem lehet

- közmunka: bármikor, bárhová, bármennyi időre

Csupán 2 kitétel hiányzott ahhoz, hogy teljes mértékben megegyezzen az 1941-es szlovákiai zsidótörvénnyel: a Dávid-csillag viselése, illetve a vonaton való utazás tilalma ( a csehszlovák kormány magyar kivándorlók tömegeire számított, így nem akarta gátolni a szabad mozgást).

Benes május 9-én, a szövetségesek győzelmi ünnepén:

a németek és magyarok nagy részének el kell tőlünk mennie. Ez a végérvényes elhatározásunk…”

május 19.: Benes-dekrétumok

- „a nem szláv elemek” gazdasági életből való kizárása

- ugyanezeket „politikailag megbízhatatlannak” bélyegzik”

- magyar közalkalmazottak elbocsátása (pedagógus kiáramlás)

- a kisebbségiek számára nyújtott nyugdíjakat, egyéb juttatásokat befagyasztják

Pozsony magyar lakosságának 90%-át fél óra leforgása alatt kitelepítik. Ez az aszimmetrikus lakosságcsere és kitelepítés nyitánya.

Rákosi Mátyás levelet ír Sztálinnak ez utóbbinak „Vágjátok szájba őket” kijelentésével kapcsolatban. Válaszról nem tudunk, de a szovjet vezetés egyértelműen szabad kezet ad Gottwaldnak.

Kitelepítés:

- A 88. sz. elnöki rendelet alapján

- Élénk magyarországi ellenkezés, a potsdami konferencia nem veszi napirendjére a kérdést,

- A béketárgyalásokon a csehszlovákok legfőbb pártfogója; a Szovjetuniónak széleskörű tapasztalatai vannak a kisebbségi kérdések megoldásában

a magyarok ellenkezése Európa békéjét veszélyezteti

A lakosságcsere-egyezmény aláírása: 1947. február 27.

V. cikkely: nem mondja ki, hogy egy család csak egységében jelölhető ki

VIII. cikkely: a háborús bűntettekért elítélt magyarokat az anyaország „paritáson felül” átveszi (20 ezren voltak, családtagokkal együtt 73 ezren, Vö.: „60-70 egyénről lehet szó”)

1946. július 17.: Reszlovakizációs egyezmény

a felvidéki magyarság valójában eredetileg szlovák elem volt, csak az évezred folyamán elmagyarosodott, és most lehetőséget kap a reszlovakizációra

326 ezer reszlovakizált, 106 ezer kitelepítésre jelölt, 75 ezer „bűnös”

Budapest nem fogadja el a névjegyzéket.

Vladimir Clementis külügyi államtitkár: „legrosszabb esetben el tudjuk intézni magunk is”

Deportálás Csehországba, a behívó közmunkára szólt, még a Benesi dekrétumok alapján. (jogilag azonban nincs rendben, mivel a dekrétum rendelkező része legfeljebb egy évről szól és közmunkáról)

22 fokos fagy, gyermekek és öregek nagyszámú halála

1947 februárjában leállítják az áttelepítéseket Csehországba, mivel a békekonferencia nem hagyja azt jóvá. Addig mintegy 60 ezer magyar „lelt új hazára”.

A lakosságcsere erős magyar aktívumot mutat: 76 ezer magyar – 60 ezer szlovák, valamint több, mint 10 ezer magyar menekült

160 ezer hold hátrahagyva Szlovákiában – 15 ezer hold Mo-n

15 ezer ház – 4 ezer ház

1948 végén a lakosságcserét is leállítják.

1949. Csorba-tói Egyezmény: a felek lemondanak kölcsönös igényeikről

Ekkor már javában zajlik a kommunista hatalomátvétel, a „proletár internacionalizmus” a feledés fátylát borítja a kisebbségi kérdésre.

A szlovákiai magyar társadalom lefejeződik, értelmiségétől megfosztva vág neki az előtte álló kommunizmus által meghatározott évtizedeknek. 

www.napkozi.hu/dl.php?p=/0_archivum_mar_kifutott/

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!