//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- A szlovén himnusz költője
France Preąeren

 

 

2000/5 


"Kettőszáz éve született a szlovén himnusz költője France Preąeren"1

2000-ben ünnepelték.


A SZLOVÉN HIMNUSZ KÖLTŐJE: 

 

 

 

 

FRANCE PRE©EREN

 

 

 

Éljenek mind a népek,

kik várják már a nagy napot,

mely a földkerekségnek

hoz békésebb virradatot;

mennyi rab

lesz szabad

                        és jó szomszéd a nap alatt!

 

Az idén {2000. év} a legnagyobb szlovén költő születésének kétszázadik évfordulóját ünnepeljük, az elmúlt évben  -1999- a halálának 150-ik évfordulójára emlékeztünk. Preąeren helye a szlovén kultúrában és szerepe a nemzettudat alakításában olyan jelentős, hogy Szlovéniában úgy döntöttek, 2000 legyen Preąeren, és a szlovén kultúra éve. Miért volt Preąeren munkássága a szlovén nép nyelvének és irodalmának sarokköve?

Preąeren a szlovén költészet első klasszikusa, akinek munkássága a fejlett európai költészet élvonalába tartozik. Ő volt az első, aki szuverén módon átlépte a provinciális irodalom határait, az addigi tanító jellegű költészetet autonóm művészetté alakította át. Preąeren munkásságának jelentőségét emeli, hogy nem egy csoportos, generációs áttörést jelentett, hanem egy magányos, személyes vívmányt.

A szlovének a róluk szóló első írott emlékek óta, – a VIII. századtól egészen 1990-ig – mindig a szomszédos nagyobb népcsoportok uralma alatt éltek, nagy, többnemzetiségű és többnyelvű államalakulatokban, ahol az önálló szlovén identitás és nyelv iránti törekvéseket nemigen tűrték el. A történelem során többször fenyegette őket a nemzeti identitás elvesztése, de ezeket a veszélyeket mindig sikerült legyőzniük. Ennek a szívósságnak az okai többrétűek, és nagyon fontos szerepet játszott azok között a nyelv. Az 1000 körüli briľini emlékek azt bizonyítják, hogy a szlovén nyelv korai változata a keresztény tanok leírását szolgálta. Ekkor a szlovének a kereszténység felvételével hivatalosan az európai kultúra részévé váltak. A teljes Szentírás 1584-es fordítása hozzájárult a szlovén irodalmi norma megalapozásához, amely a fordítást elkészítő szlovén protestánsok kiirtása ellenére is megmaradt. A XVIII. század végi szlovén nemzeti megújhodást a különböző szlovén nyelvjárásokban megjelentetett drámák, versek és újságok alapozták meg. A nemzeti öntudat lényegét azonban France Preąeren fogalmazta meg.

Preąeren a gorenyszkói Vrba-n, egy jellegzetesen szlovén faluban született. Gyermekkora viszonylag boldog lehetett. A nyolc gyermek közül a legtehetségesebbet, Francet, tanulni küldték, ebben nagybátyja támogatását is élvezte. Később ügyvédnek tanult Bécsben. Hazatérése után, 1828-ban nem sikerült saját ügyvédi irodát nyitnia, életének nagy részében másokat szolgált. Az osztrák hatóságok élete utolsó éveiben engedélyezték számára, hogy saját ügyvédi irodát nyisson Kranjban. Meghalt, még mielőtt megvalósíthatta volna hosszú éveken át dédelgetett vágyát.

Verseket az 1820-as években kezdett írni, még egyetemista korában. Korai verseit azonban elégette. Nyilvános költői pályafutása 1830-ban kezdődött, amikor megjelent első verse a Krajnska čbelica költői almanachban, melyet barátja, Matija Čop szerkesztett. Preąen költészete ezzel ismertté vált, de nemcsak azért, mert a versek jók voltak, hanem botrányt kavart velük. A legismertebb Szonettkoszorúban ugyanis nyilvánosan megnevezte aztt a jómódú fiatal hölgyet, aki megihlette.

1846 decemberében jelent meg egyetlen verseskötete, France Preąeren Versei címmel. Ennek a vékony kötetnek a jelentősége óriási, hiszen vele a szlovén nyelv elnyerte helyét az európai irodalomban. A korábbi szlovén irodalom szerény volt. Preąerennel a szlovén nemzetnek világszínvonalú költője lett, aki tehetségét a legkülönbö- zőbb versformák mesteri alkalmazásával bizonyította. Preąeren Versei megalapozták a modern szlovén irodalmat.

A balladákat, románcokat, gázeleket2 is tartalmazó kötet legjelentősebb alkotásai a szonettek. A Szonettkoszorú mesteri remekmű. Minden szonett utolsó versszaka a következő szonett első versszaka, egészen a tizennegyedik szonettig, amelynek az utolsó versszaka az első szonett első versszakának ismétlése. A tizenötödik szonettet a tizennégy megismételt versszak alkotja. Ezt Preąeren azzal tetőzi, hogy minden szonett első betűjéből szerelmének neve olvasható: Primcovi Juliji. A Szonettkoszorú nemcsak technikailag tökéletes, hanem mély tartalmat is közvetít: a koszorúba Preąeren belefonja a szerelmet, hazaszeretetet és a költészetet.

A kötet utolsó részét a Keresztelés a Savicánál eposz alkotja, amely a költő gondolatait összegzi alkotói pályafutásának csúcsán. A költemény leírja a szlovének áttérését a kereszténységre a VIII. században. A költő a szerelmi, történelmi és vallási tematikát úgy köti össze, hogy az egyben önvallomás is. Az eposz két részből áll, a Bevezetőből és a Keresztelésből, mindkettőt Črtomir, a főszereplő és annak története köti össze. Az eposz történelmi háttere az alpesi szlovákok katolikus hitre való erőszakos térítése a VIII. század második felében és a bajor keresztény hadakkal való harc. A Bevezetőben Črtomir eposzi hős, aki a kicsi, de hajlíthatatlan pogány sereg vezetője, amelynek egy harc során minden tagja odavész. Csak Črtomir marad élve. A vereség után Črtomir először öngyilkosságra gondol, de az elkeseredésből Bogomilára, a pogány pap lányára való emlékezés menti ki. Črtomir újból reménykedni kezd, s már a szerelmi boldogság tervét szövi a történelmi vereség után. De itt is vereséget szenved. Bogomila a néppel együtt áttért a keresztény hitre és fogadalmat tett Istennek, azért, hogy Črtomirt megóvja a haláltól, lemondva ezzel a földi boldogságukról. Črtomir mindezt vereségként fogja fel, de Bogomila határtalan szerelme azonban új elhatározásra bírja. Népe iránti hűsége is arra ösztönzi, hogy elfogadja Bogomila és a nép hitét a kereszténységet és a papi hivatást választja az élethez való ragaszkodás egyetlen lehetőségeként. Mindezt azonban inkább lemondóan teszi, mint lelkesedéssel, a személyes boldogtalanság teljes tudatában. Črtomir az eposz második részében már nem eposzi hős, hanem megtört személyiség, a modern, lelkileg megosztott hősökre emlékeztet.

A hősköltemény komoly és sikeres kísérlet a szlovén történelem döntő pillanatának bemutatására, amikor a nemzet sorsa dőlt el, a szlovén érdekek iránti legmélyebb elkötelezettséggel. Figyelembe véve a szlovén nemzet nagyságát és korlátozott erejét, a külső nyomásokkal való nyílt ellenszegülés csak teljes megszűnéshez vezethetett volna, mint ezt más szláv népek esetében meg is történt. Črtomir nemcsak hogy megkeresztelkedett, hanem az új hit képviselőjévé kellett hogy váljon és a hitet testvérei között kellett hirdetnie. A változást a nemzet csak így fogadhatta el, így őrizve meg saját identitását. Ha jól belegondolunk, ez a tanulság ma is érvényes. Preąeren ebből a szemszögből is példa nélkül álló nemzeti költő, hiszen a nemzettel kapcsolatos meglátásai még ma is időszerűek.

Preąeren költészetének csúcsa a Pohárköszöntő. 1844 őszén született, de a cenzúra nem engedélyezte megjelenését a verseskötetben, így csak a metternichi abszolutizmus bukása után jelenhetett meg 1848-ban a Novice újságban. A vers vezérgondolata, a szlovén nép szabadságának radikális követelése, a nemzetek egyenjogúságának és baráti együttélésének humanista víziójából fakad. Ennek alapja a francia forradalom ideái a nemzetek egyenlőségéről, szabadságáról és barátságáról. Preąeren programversét a nemzeti önállóság gondolatán kívül az intim emberségesség is jellemzi. A záró részben fő értékként maga az ember áll, saját személyes értékeivel: „Éljenek mindenek, akik köztünk jó emberek!” A szlovén nemzet történelmének során a Pohárköszöntő fontos szerepet játszott, erősen időszerű volt a megszállás és a II. világháború alatt. Az önálló állam megalakulásakor a hetedik versszaka nemzeti himnusz lett.

Éljenek mind a népek,

kik várják már a nagy napot,

mely a földkerekségnek

hoz békésebb virradatot;

mennyi rab

lesz szabad

és jó szomszéd a nap alatt!

Preąeren 1849. február 8-án halt meg. Annak ellenére, hogy temetése Kranjban nagy esemény volt, úgy tűnt, hogy munkásságát gyorsan elfelejtik. Josip Stritar volt az első, aki 1866-ban kimondta: „Ami az angoloknak Shakespeare, olaszoknak Dante, németeknek Goethe, oroszoknak Puskin, lengyeleknek Mickiewicz, az a szlovéneknek Preąeren.” Ettől kezdve számított Preąeren munkássága a szlovén nemzeti kultúra csúcsának, ekkor vált szlovén nemzeti mítosszá. Munkássága a későbbi szlovén irodalom példaképe és modellje lett.

A szlovén nyelv egyenjogúságára az iskolákban és hivatalokban történő követelések határozottabb formában csak 1849 után jelentkeztek. Az Osztrák–Magyar Monarchiában a szlovén nyelv a bíróságokon 1882-ben nyert egyenjogúságot, ez évben vezették be, mint hivatalos nyelvet a ljubljanai városházán; az 1870-es évektől az 1890-es évekig a szlovének önálló osztályokat alapíthattak a kétnyelvű gimnáziumokban. A bécsi parlamentben az első szlovén beszédet 1896-ban tartotta meg Ivan ©uąterąič; az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésekor 1919-ben jutottak a szlovének önálló saját egyetemhez. Az 1920-ban létrejött Délszláv Királyságban közvetlenül a második világháború előtt alakult meg az első tisztán szlovén gimnázium Goricában. 1938-ban alakult meg a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia. A szuverén szlovén állam pedig csak 1991-ben jött létre.

Preąeren költészete ezek meglétét feltételezte és burkoltan követelte. Költészetében a fejlett, szabad nemzet ideája élt, bár az maga ilyen formában még nem létezett és csak lassan, nehezen alakult ki. Így történhetett, hogy az irodalmi nemzet a politikai nemzeteknél sokkal korábban kialakult. Preąeren nemcsak a legnagyobb szlovén költő, hanem a szlovén nemzet központi történelmi személyisége is, nemzeti identitásának jelképe. A szlovének újkori történelme során Preąeren neve és küldetése iránytű volt a nemzeti öntudat fejlesztésében, a szlovének önállósulási törekvéseinek szellemi vezéralakja.

Egy nemzet kultúrájának egyik legfontosabb alapja a nyelv. A legnehezebb időkben a nyelv volt az, aminek köszönhetően a szlovén nemzet nem tűnt el a népek süllyesztőjében. A nyelv az a csillag, ami alapján messziről felismerik egymást az egyazon kultúrához tartozók. Ma itt együtt ünnepelünk és emlékezünk szlovének Szlovéniából és a nemzetállam határain kívül élők. Nehéz a kisebbségi lét, de egyben egy nemzet szívósságának bizonyítéka is. Amíg a költők és írók nemzettársaik legmélyebb gondolatait, reményeit, érzelmeit követik, a nemzet élni fog, a nehéz körülmények ellenére is. Amíg Preąerenjeink, Messnerjeink lesznek, nem kell félni az eltűnéstől.


Ksenija ©krilec

1 Elhangzott 2000. február 6-án a Budapesti Szlovének Egyesületében, a szlovén kultúra ünnepe alkalmából.

2 A közel-keleti és perzsa költészetre jellemző versforma, amely a német romantika közvetítésével jutott el Kelet-Közép-Európába.

 

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?