//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
8. Úrasztali ónedények a Drá-
vaszögben - Vitéz Küllős Imre
 

Vitéz Küllős Imre:

 

Úrasztali ónedények a Drávaszögben

A reformáció úrvacsorája során a kelyhet is a gyülekezeti tagok kezébe adta. Ez a liturgiai változás nemcsak a borospohár méretét növelte meg, hanem újabb edényformák bevezetését is megkívánta, ugyanis szükségessé vált a kehely vagy kehelypár ismételt utántöltése is. Igy jelentek meg az úrasztali boroskancsók a korábban használt kisméretű ámpolnák helyett. Nagyobb lélekszámú gyülekezet esetén további edényekre is szükség volt a bor szállítására, tárolására és a kannák ismételt újratöltéséhez. A kiosztásra kerülő kenyér tömege is nagyobb méretű tálat kíván, mint a miseáldozatnál használt patena mérete.Ezek a követelmények és a gyülekezetek szűkös anyagi helyzete miatt olcsóbb anyagú edények honosodtak meg a protestáns úrvacsorai használatban. Ezek közé tartozott az ón is, amit akkoriban a szegények ezüstjének neveztek. Mivel az ón használata azóta megszűnt, a történelmi Magyarország ónkincs-gyüjteményét jórészt a protestáns gyülekezetek klenódiumai alkotják.

Mindezek tudatában vizsgáltuk meg a Drávaszög református gyülekezeteinek úrasztali felszerelési tárgyait. A XIX. századi összeírások szerint a 1O gyülekezetben összesen 58 db ónedényt tartottak nyilván, amelyek a következő megoszlást mutatták: Ónkanna és kancsó 25 db, óntál 21 db, ónkehely és pohár 8 db, keresztelőedény 4 db.

A tárgyak jelentős részén feltüntették az ajándékozás illetve a készítés időpontját. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy az évszámos tárgyak túlnyomó részét a XVIII. század első harmadában szerezték be és csak két tárgy készítési ideje esik a XVIII. század második harmadára. Az évszám nélküli tárgyak - formai jegyeik alapján - hasonló képet mutatnak. Ezek között található azonban néhány jelzett tárgy is, amelyek - éppen a jelzés alakja és felirata folytán - későbbi készítési időt mutatnak. 177O-ben Mária Terézia elrendelte, hogy a Habsburg birodalom területén a forgalomba kerülő ónedényeket egészségügyi szempontból minőségjelzéssel kell ellátni. A drávaszögi jelzett edényeken már ilyen minőségjelek vannak, igy azok feltétlenül a XVIII. század harmadik harmadában, vagy még később készültek.

Úrasztali ónedények a Drávaszögben

Az ónöntő mesterek termékei utáni kereslet a XIX. század közepére már gyakorlatilag megszűnt, egyebek között az olcsó kéménycserép termékek elterjedése folytán. A protestáns gyülekezetek azonban megőrizték az ónból készült felszerelési tárgyaikat, ső esetenként hasonlókkal gyarapították azokat. Ezt mutatja pl. a vörösmarti egyházközségben talált adat: 1862-ben két (ezüstözött) cinpoharat és egy tányért vettek a konfirmándusok által összegyűjtött pénzből. A szerb-horvát háború után a századok óta megőrzött ónedények száma sajnálatosan megcsappant. 1998 őszén már csak 24 ónedényt találtunk. Ezek között legalább két tányér nem szerepelt a XIX. századi összeírásokban. A megmaradt anyagból a továbbiakban egy-egy jellegzetes tárgyat mutatunk be.

Úrasztali boroskanna - bortöltő kanna. Több példány maradt meg, azok közül most a hercegszőlősi kannát ismertetjük. Felirata szerint 1748-ban készült. Űrtartalma 4 icce, ami kb. 3,5 liternek felel meg. Három gömbön áll, fedeles és füles, ujjtámasza, illetve billentője szintén gömb alakú. Teste hengeres, talpa domború, széles peremmel. Fedele dísztelen, hármas tagolású. Kiöntőcsőre közepén karéjosan tagolt, a fedél felhajló hegyű formája igazodik hozzá. Füle dísztelen, alja elhajlik a kannatesttől. A kannatest három esztergált sávmintával díszített. A csőre alatt pálmaágak között felirat: BEKE ISTVÁN PREDIKÁTORSÁGÁBAN PÁPA ISTVÁN KÖLTSÉGÉVEL TSINÁLTATTA A HERCEGSZŐLŐSI R. SZ. EKKLÉSIA SZÁMÁRA ANNO 1748.

Ónkehely. A várdaróci kehely klasszicista vonásokat mutat. Széles kuppáját négy "flechelt" sáv díszíti, nodusza elegáns vonalú, kehely formát idéz. Talpa széles, domború lemez körgyűrű díszítésekkel. Jelzetlen, de készítési ideje a XIX. század elejére tehető, az 1817-es összeírás már említi.

Kenyérosztó tányér. A laskói kenyérosztó tányér a Drávaszög legrégebbi ónedénye a megmaradottak közül. Valaha szép volt, ma már egy szakszerűtlen javítás nyomai csúfítják. Egyszerű lapos öblű, karimáján koncentrikus körökkel díszített peremes tányér. Karimáján felirat: ECCLEAE LASKO 1711. Kora alapján barokk stílusú edény lenne, de ezt a formát már a gótika is használta. Mérete, formája megfelel a református gyülekezetek igényeinek, nagy mennyiségű kenyérdarab elhelyezésére alkalmas.

Keresztelőkészlet. Keresztelőedényből és tálból áll. A keresztelőedény többnyire kis kancsó formájú, a tál pedig viszonylag mély, ovális alakú. Az elmúlt századok során ritkán találkoztunk komplett keresztelőkészlettel, mert a zsinatok előírásai tág határokat engedtek meg az edényfajták használata tekintetében. A sepsei keresztelőkészlet egy ritkán előforduló szép korai példája a keresztelőkészlet névvel jelzett kancsó-tál összeállításának. Stílusa kiforrott klasszicista. A tál ovális, peremes szélű, peremén vésett, stilizált növényi mintákkal díszített. A kancsó elegáns vonalú magas edény. Eredetileg akár kávéskanna is lehetett volna. Fedélgombbal ellátott fedeles, ivelt kiöntőcsörrel, kecsesen hajlított magasra nyúló vékony füllel. A kanna nyakrésze szűkülő, vállán körben stilizált növényi mintasorral. Szélesedő szájrészén és a fedél alsó szélén hasonló mintasor található. Talpa domború, koncentrikus körökkel díszített. Ma már kicsit gyűrött, de igy is elmondhatjuk, hogy a XIX. század elejének egyik legszebb formájú edényegyüttesét látjuk. Feltételezhetően ez az edényegyüttes itt másodlagos felhasználású, mert valójában háztartási használatra készült.

Összefoglalásként leírhatjuk, hogy a Drávaszög nehéz évei után a megmaradt ónkincs állapota mutatja a legszebb képet, még akkor is, ha tudjuk, hogy Bellye, Kő és Kopács gyülekezeteinek minden edényét elrabolták.

Jegyzetek

A Drávaszög református gyülekezetei: Vörösmart, Csúza, Hercegszőlős, Sepse, Kő, Karancs, Laskó, Várdaróc, Kopács, Bellye. - 2. Ezt az előírást a korábbi városi és céhelőírások is tartalmazták, azonban a gyakorlat nem volt egységes a birodalom egy részeiben. A császárnő rendelete előírta, hogy minden étkezési célt szolgáló edényen fel kell tüntetni az ón származási helyét, finomságát, az edény készítőjének nevét és a készítés helyét. A minőségjegyet évszámmal is ellátták, azonban ez nem a készítés éve volt, hanem többnyire az ónöntő mesterré avatásának dátuma. Dagmar Stara: Markenzeichen auf Zinn. Praha 1978. 13. - 3. Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben. Bp. 1994. 34. - 4. Lábadi Károly im. 85. - 5. Lábadi Károly im. 85. "... a keresztelőedénynek fehér mázú cseréptál és egy kis kő pohár szolgált".

 

 

 

 

 

http://www.hhrf.org/hmrke/

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?