//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Tóth Dezső Vörösmarty Mihály

Tóth Dezső Vörösmarty Mihály

Vörösmarty Mihály 1800. december 1-jén született a Fejér megyei Nyéken (Pusztanyék, ma Kápolnásnyék). A nemesi kiváltságlevelet 1638. március 4-én III. Ferdinánd királytól „hűségért és hű szolgálatért” kapta a költő szépapja, de birtokadomány nem járt hozzá. Vagyont az utódok sem szereztek, a Vörösmartyak mindig a vármegye vagy valamelyik földesúr szolgálatában álló armális nemesek maradtak.

Szülei házasságából kilenc gyermek született, öt fiú és négy leány. Vörösmarty Mihály harmadik volt a sorban, de a fiúk közt ő volt a legidősebb. A család katolikus vallású volt.

Tanulmányai Az állandó anyagi gondokkal küszködő családnak különösen a gyermekek taníttatása jelentett szinte megoldhatatlan feladatot. Vörösmarty apja a legszegényebbeknek járó ösztöndíjat kérvényezte fia számára, hogy iskolai tanulmányait megkezdhesse. Az alsó osztályokat Vörösmarty a lakásukhoz közel eső evangélikus iskolában, majd a gimnázium első öt osztályát Székesfehérváron a ciszterciták iskolájában végezte. 1816 novemberétől a pesti piarista gimnáziumban folytatta tanulmányait. Édesapjának 1817-ben bekövetkezett halála azonban megváltoztatta Vörösmarty lehetőségeit. Bár korábban is igyekezett tehermentesíteni családját az iskoláztatás költségeitől, tanítgatásból fedezte fehérvári és pesti tartózkodását, mostantól a családfenntartó szerepét is be kellett töltenie.

1817 novemberében a Perczel családhoz szegődött nevelőnek. Perczel Sándor három fiának (Sándor, Móric – később 48-as honvédtábornok –, Miklós) tanítása volt a feladata. Az első három évben Pesten lakott növendékeivel, tanításuk mellett elvégezte az egyetemen a filozófiai tanfolyamot, majd a családdal együtt a Tolna megyei Börzsönybe költözött 1820-ban. Közben jogot tanult, vizsgáit félévenként tette le a pesti egyetemen.

Az önképzéshez szükséges ismeretanyag nagy részét Perczel Sándor börzsönyi könyvtárában megtalálhatta, s bár irodalmi érdeklődését családi örökségként kapta, mint ahogy a hazafiságot és a nemesi öntudatot is, magyar és világirodalmi tájékozottságát ezekben az években szerezte meg. 15-16 évesen már maga is verselt, korai költeményeinek száma meghaladja a későbbi lírai életmű egészét. Az epikus költészet nagyjait egy irodalmi érdeklődésű pap, Egyed Antal bonyhádi plébános biztatására olvasta; Shakespeare, Goethe és Schiller műveivel pedig Teslér László káplán ismertette meg.

Etelka A Perczel családnál töltött évek másik meghatározó élménye a szerelem. Vörösmarty a legidősebb Perczel-leány iránt lobbant szerelemre. Perczel Adél (Etelka) iránti szerelme azonban bevallatlan, egyoldalú lángolás volt. Gondolni sem merhetett arra, hogy érzelmei viszonzásra találnak, a köztük feszülő társadalmi szakadék átjárhatatlan volt. A reménytelen vágyakozás és a lány éteri tisztaságú alakja sejlik föl a Szép Ilonka története mögött.

Jogi tanulmányait 1822-ben fejezte be, majd egy évre Görbőre került joggyakornoknak. Görbőn Csehfalvay Ferenc, Tolna megyei alispán patvaristái közt ismerkedett meg a magyar közigazgatás és vármegyerendszer sajátosságaival. Itt került közvetlen kapcsolatba a kor nemesi ellenzéki mozgalmával. Hazafias költészete megerősödött, a rendi ellenállás erőteljes hangja szólalt meg Habsburg-ellenes költeményeiben, a Zivatarban és zsarnokellenes versében, A farkasban.

Indulása 1823-ban a Perczel családdal Pestre költözött. Egyre jobban bekapcsolódott az irodalmi, kulturális és közéletbe. A nemesi ellenzék nyílt szembenállása a Habsburg-udvarral (a megyék megtagadták az adófelemelést és az újoncállítást) a hazafias szellem megerősödéséhez vezetett. „A nemzeti függetlenség kivívásának reménye és az Etelka-szerelem kínzó reménytelensége ihlette Vörösmartyt nagy eposzának, a Zalán futásának írására” (Mohácsy Károly). 1825-ben készült el a nemzeti eposz megteremtésének igényével a Zalán futása. Megjelenése a költőnek elismerést hozott. Az elégikus hangvétel, az érzelmek, indulatok gazdag lélekrajza, az önálló mitológia megteremtése, a látomások, víziók gazdagsága romantikus irodalmunk reprezentatív alkotásává tette a művet.

1826-ban végleg megvált a Perczel családtól. A fiúk nevelését öccsének, Ferencnek adta át, és Budára költözött Stettner Györgyhöz azzal a céllal, hogy független ember legyen. Megélhetését az irodalomból igyekezett biztosítani. Termékeny és munkás évek következtek: Vörösmarty sorra írta kisepikai műveit (Cserhalom, 1825; Tündérvölgy, 1826; Délsziget, 1826; Eger, 1827).

Az 1827-es év a nélkülözések éve Vörösmarty életében.

A nyomasztó gondok elől menekülve néhány hetet nagybátyjánál töltött Keszin, majd barátjával, Stettner Györggyel dunántúli körútra indultak. Rövid pannonhalmi tartózkodás után előbb Deák Ferencnél Kehidán, majd Kisfaludy Sándornál Sümegen vendégeskedtek. Vörösmarty hazalátogat Nyékre is: „Ide érkeztemkor anyámat betegen találtam, elhagyatva szegényt mindenkitől, csak azoktól nem, kik rajta keveset, vagy éppen nem segíthetnek, azonkívül pusztán mindent, mindent veszendőben...” Kiadási tervei sem sikerültek. A Salamon című dráma előfizetéseiből kevés pénz folyt be, a Kont kiadását pedig a cenzúra hátráltatta.

Kultúraszervező tevékenység 1827 decemberében egy kedvező fordulat adott új reményt Vörösmartynak. Íróbarátai javaslatára őt bízták meg a Tudományos Gyűjtemény szerkesztésével, ami évi 800 forint tisztes jövedelmet biztosított számára. 1828-tól 1832-ig szerkesztette a folyóiratot és annak szépirodalmi melléklapját, a Koszorút. Vörösmarty egyre jelentősebb szerepet töltött be a hazai irodalmi életben. Azon az 1828-as pesti találkozáson, amelyen az öreg széphalmi mester, Kazinczy Ferenc, kézfogással jelképesen átadta az irodalmi vezérszerepet Kisfaludy Károlynak, ott volt Vörösmarty Mihály is.

Széchenyi felkérésére részt vett az Akadémia felállításának előkészítő munkálataiban. Amikor 1830. november 17-én a Magyar Tudományos Akadémia megtartotta alakuló ülését, Vörösmartyt Kisfaludy Károly után másodikként választották meg rendes taggá. Ez évi 500 forint fizetéssel járó megbízatás volt. Amikor néhány nappal később, november 21-én Kisfaludy Károly meghalt, az irodalmi vezér szerepét Vörösmarty örökölte, és ezzel megtörtént az őrségváltás a magyar irodalomban.

Vörösmarty Mihály, Bajza József és Toldy Ferenc, a romantikus triász alkotta az irodalmi élcsapatot. Ők szerkesztették az Aurorát (ebben jelent meg 1837-ben a Szózat) és a Kritikai Lapokat, majd az 1837-től helyükbe lépő Athenaeumot és annak kritikai melléklapját, a Figyelmezőt. Az Athenaeum volt a következő hat évben a legtekintélyesebb és legmagasabb színvonalú magyar irodalmi fórum, a kulturális és politikai közvélemény irányítója.

A szépirodalmi és kritikai munkák mellett Vörösmarty az induló tudományos életből is kivette részét. Az Akadémia megbízásából nyelvészetitevékenységet végzett. 1832-ben jelent meg német nyelven írt magyar nyelvtana. 1833-ra készült el közös munkája Toldyval, a magyar helyesírás első akadémiai szabályzata. 1834-ben, majd 1836-ban jelent meg A magyar nyelvtan rendszere című munka, melynek Vörösmarty szintén társszerzője volt. Részt vett a tájszótár kiadásában, és Toldyval közösen megkezdte az akadémiai nagyszótár szerkesztését. 1838–43 között készült el a magyar–német zsebszótár, amelyben szintén közreműködött.

A Pesti Magyar Színház (Nemzeti Színház) működése nyomán bontakozott ki színikritikusi és drámaírói munkássága. A színház VörösmartyÁrpád ébredése című darabjával nyitotta meg kapuit 1837. augusztus 22-én.

Az irodalmi és kulturális, majd később politikai közélet alakításában játszott jelentős szerepet Nemzeti Kör(1846-tól Ellenzéki Kör). A társaság, amely 1838-tól a Csiga vendéglőben gyűlt össze, az első jelentős szerepet játszó irodalmi kávéház volt. Írók, színészek, tudósok, kritikusok és közéleti személyek alapították a Nemzeti Kört, amelynek Vörösmarty volt az első elnöke.

LauraVörösmarty 1841-ben ismerkedett meg Bajza sógornőjével, Csajághy Laurával. Az alig húszéves leány iránt fellobbant szerelme új lendületet adott költészetének. A nagy korkülönbség és Vörösmarty visszahúzódó természete miatt a kapcsolat lassan formálódott. A költő csak 1843-ban kérte meg a leány kezét, jegyajándékul A merengőhöz című költeményt írta meg. A házasságkötésre 1843. május 9-én került sor. Két fiú és három leány született a házasságból, de a felnőttkort csak Béla nevű fiuk és Ilonka nevű leányuk élte meg.

Politikai szerepvállalás A negyvenes évek közepén jelent meg összegyűjtött munkáinak kiadása (Minden munkái), akadémiai tevékenysége és a Kisfaludy Társaságban betöltött szerepe azonban háttérbe szorították költészetét. Az új lendületet vevő politikai életben is szerepet vállalt. A kezdetben Széchenyit támogató Vörösmarty Kossuthhoz pártolt, aki még az 1846-ban létrehozott Védegylet munkáiba is bevonta a költőt. A közéleti szerep és a politikai elkötelezettség elvonta figyelmét az irodalomtól.

1848 márciusában Vörösmarty az Ellenzéki Kör Vörösmartyelnöke volt, ők szervezték március 19-ére a Rákos mezejére azt a népgyűlést, amely a pozsonyi országgyűlés reformpárti politikáját támogatta volna. A bécsi forradalom híre és a pesti ifjak azonban megváltoztatták a tervet. Március 13-án az Ellenzéki Kör tagjaival Vörösmarty fogadtatja el a Mit kíván a magyar nemzet című röpiratot. A március 15-ei események őt is aktivizálják, már másnap olvasható az Ellenzéki Kör helyiségének utcai falán a kifüggesztett magyar zászló mellett Szabad sajtó című verse.

Március 20-án Vörösmarty elnöke lesz a nemzetőrség egyik sorozóbizottságának, majd a sajtót ellenőrző bizottságnak. Tagja a Közcsendi Bizottmánynak. Politikai cikkei jelentek meg a Pesti Hírlapban és a Pesti Divatlapban, második helyen jelölték Pest polgármesterének, Eötvös a pesti egyetem irodalmi tanszékének vezetésére kérte fel. Utcát neveztek el róla Szegeden. Bács megye követeként részt vett az első népképviseleti országgyűlésen. Mindvégig Kossuth mellett állt. 1849. január 2-án követi a kormányt Debrecenbe, majd vissza Pestre, később Szegedre és Aradra.

Amikor Petőfi 1849 elején bevonul Bem seregéhez Erdélybe, családját Vörösmarty látja vendégül debreceni házukban. A szabadságharc idején állami állást is vállalt, a kegyelmi szék közbírájává nevezték ki 1849. június 5-én. A világosi fegyverletétel idején Aradon tartózkodott. Innen indultak útnak Bajzával Szatmár megye irányába. Néhány napot töltöttek Arany Jánosnál Nagyszalontán, az aradi kivégzések híre Gerében, Csanády János házában éri őket. Vörösmarty, aki majd egy éve egyetlen sort sem vetett papírra, a tragikus esemény hatására két költeményt is ír. Az Emlékkönyvbeés az Átok annak a tehetetlen dühnek és elkeseredésnek a hatására született, melyet a nemzetkatasztrófa érzése szült.

A világosi kapitulációkövetkezményei testileg-lelkileg egyaránt összetörték. Önként jelentkezett a pesti katonai törvényszéken, hiszen Haynau rendeletének megfelelően nemcsak a katonáknak, hanem a képviselőknek is felelni kellett tettükért. Végül a törvényszék pörét felfüggesztette, és lemondatása előtt Haynau Vörösmartyt is – több képviselőtársával együtt – kegyelemben részesítette.

Az utolsó évek 1850–53 között a Fejér megyei Baracskán lakott, majd Nyékre költözött, ahol gazdálkodásból és az írásból akart megélni. A költő életének utolsó öt éve a testi és szellemi hanyatlás időszaka. A világosi katasztrófát sohasem heverte ki. Komor hangú költeményei a nemzetvesztés és a remények végső elbukásának tanúi. Mindössze fél tucat verset írt az utolsó öt évben, de ezek a magyar költészet legnagyobb versei közé tartoznak.

Egészségi állapotának rosszabbra fordulása is hátráltatta a munkában, 1855 novemberében családjával Pestre költözött, hogy állandó orvosi felügyelet alatt legyen. Itt érte a halál 1855. november 19-én. Temetésére a Kerepesi temetőben került sor 1855. november 21-én. Húszezres néma tömeg kísérte utolsó útjára a nemzet költőjét. A temetés a szabadságharcot követő első nyílt tömegmegmozdulás volt az önkényuralom ellen.

http://tudasbazis.sulinet.hu/

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!