//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Urbán György A néppé válás
anomáliái Kárpáti krónika a
szlovákság etnogenezisével

 

 

Urbán György:

A NÉPPÉ VÁLÁS ANOMÁLIAI

Kárpáti krónika a szlovákság etnogenezisével

Különös fogantatású nép a SZLOVÁK - a huszita és a török idök találkozásának poaztumusz gyermeke. Kivétel. Sok mindenben elüt a szláv nyelvcsalád többi tagjától.

A HORVÁTOKKAL, a LENGYELEKKEL, a "kis" SZORBOKKAL stb. ellentétben nincs szokványos történelmük. Nincs a korai múltra visszatekintó, például törzseket felmutató krónikájuk. Nem ezer vagy másfél ezer éves históriára, hanem alig ötszázéves lappangó múltra tekintenek - tekinthetnek - vissza. A hajszál-gyökereket is számítva: Amerika felbukkanásának koráig, a XV. századig, egy kis jóindulattal: a Hunyadi János vezette Száva menti, észak-balkáni országrészek, kiterjedt területek sorsát eldöntó csaták korüli idökig.

Ezt bár illetékes köreik, például befolyásos történészeik, ha mindjárt tudatuk mélyére rejtetten is, de tudják, szemben a következetesen eltájolt tömeggel - tagadják.

A tagadott "alkalmatlan" historiai tényeket behelyettesítendö, s valami "alkalmasabb" múltat, valami dicsóséget is felkínáló, egyben a folytonosság (akár a virtuális utódlás) kérdéséhez is kapcsolható eredetet keresve, patyomkini megoldásra jutottak. Kikötöttek a Nagy Károly által legyózött AVAROK és ÁRPÁD MAGYARJAI közt a IX, században eltelt rövid idö intermezzójában pár évtizedre a Kárpát-medence északnyugati peremterületein feltünt s a Morvafolyóról elnevezett MORVÁK (a némi acsarkodást felmutató, majd "... 902 után örökre eltünt MARHIANIK"-MORVÁK) kurta közjátékánál, Ráadásul e kurta közjátékot (megtoldva újabban Szamo - 623-608 - "valószínüsíthetően Bratislava" központú Birodalmával) "érthetöen" s kiadósan feldíszítették a legjobb esetben is a Morva-folyó mentén található veligradi vagy moravai , de sokkal inkább sirmiumi - sztrimoni - Metód éa Cirill ("a Konstantinápolyi Akadémia mintájára az els6 szlovákiai fóiskola megalapítói, az európai kultúrát a héber, a görög, a latin után a Biblia negyedik nyelvével, az ászlovákkal megajándékozá apostolok" vagy a kettós kereszt, a hármas halom stb.) eléggé különös és "szokatlan" legendáival. Lásd az ezzel rokon oláh-román s föleg Erdély történelmét érintó, azt kiforgató spekulációkat, vagy a mai MACEDONOK Nagy Sándorra szemet vetö "kontinuitás"-elméletét.

A kézenfekvó valóság az, hogy a SZLOVAKSÁG XV. századi fogantatásának föszereplói, ha úgy tetszik, a szülök: egyfelöl a TÖRÖKÖK, másfelöl az ún. PSZEUDOHUSZITÁK (az Észak-Magyarországot 1428 után elárasztó, az Északi-Kárpátokban lábukat megvetó, ott hosszú idóre befészkelödött pszeudohuszita martalóctömegek). Következésképp - képletesen szólva – a SZLOVÁKSÁG magzati kora a XV., csecsemökoruk kezdete a XVI. századra esik.

Itt jegyezzük meg, hogy nem csak a szlovákság, hanem "a ma a Kárpát-medencében éló népek egyike sem vezethetö vissza a 890-öt megelözö idóre." .. "a kabarok, a dunai szlovének beolvadása alig egy évszázad múltán bekövetkezett" - még a fejedelmek korában. S csak emlékeztetöül /nem szólva az ugyancsak beolvadt székelyekröl, besenyökröl stb./, a transzhumáló VLACHOK-OLÁHOK /1859-töl románok/ legkorábban a XII.-XIII. Század fordulóján /Kumánia felöl/ jelennek meg Erdély teruletén -Dél-Erdély hegyi legelöin. Az öket is említö legrégibb hiteles írásos dokumentum /okirat/ 1209-ból való. A RUSZINOK elsö csoportjai az Anjouk századában kapnak bebocsátást az Erdös-Kárpátok gyepüövezetébe. a török elöl /a Balkánról, Rigámezó stb. felöl/ meneküló SZERBEK a hódoltság korában kerülnek Magyarországra - jutnak el mai Kárpát-medencei szállás-területeikre.

Visszatérve a SZLOVAKOKRA:

"... a szlovák nép Magyarországon alakult ki, és történelme 1918-ig a magyar történelem része." Ezzel függ össze az is, hogy "Az önállá etnikumot jelzö szlovák népnévre a XV. századig nincs adat." /Az idézetek Györffy Györgytól valók./

***

A neki szánt szerepet századokon át betöltó s a járhatatlanság mellett mindenekfölött a lakatlanság jelentéstartalmát magán hordozó GYEPÜ /GYEPÜELVE, URUSZÁGSYEPÜ, GYEPÜRENDSZER / leáldozása, fölöslegessé válása után, a XII. századtól, II.Géza uralkodásának idejétól /1141-1161/ folyamatosan érkeznek a királyi udvar kezdeményezésére /szinte kizáró-lagosan a Német-Római Birodalom területéröl, s nemcsak Sziléziából vagy Szászországból, Bajorországból, Türingiából, hanem még Elzászból, Brabantból, Flandriából is/ a hospesek, a hospestelepesek - szokásrendjükkel, törvényeikkel, soltészeik vezetésével – az addig lakatlan /a határörtelepeket, a gyepü örhelyeket, mint például Talmács, Tlumacov, Alsókubin - kolbin=kubin=kölpény - leszámítva lakatlan/ Északi-Kárpátok - Felsö-Magyarország -, azaz a Felvidék hegyeinek, völgyeinek erdörengetegébe.

Ezek a hospestelepesek, akik tevékenységüket mindenütt erdöirtással és utak építésével kezdték, negyed évezred alatt, vagyis a XIV-XV. század fordulójára, Zsigmond korára, párhuzamosan a kiteljesedó megye-, vár- és várbirtokrendszerrel s az elmaradhatatlan egyház háttértevékenységével létrehozták a térség, az országrész szinte teljes településhálózatát, benne a prosperáló s részben román, de inkább gótikus hangulatot árasztó városok egész láncolatával /például: Sillein-Zsolna, Rosenau-Rozsnyó, Bartfeld-Bártfa, Bösing-Bazin, Eltsch-Jolsva, Leutschau-Lócse, Kremnitz-Könnöcbánya, Briesen-Breznóbánya, Altsohl-Zólyom, Alt LublauÓlubló, Schemnitz-Selmecbánya, Rosemberg-Rózsahegy, Karpfen-Korpona, Kasemarkt-Késmárk, Geib-Hibbe, Theiseholz-Tiszolc etb./ Vagyis létrehozták a ma is nyomon követhetó felvidéki településhálózatot, kezdve a Kis-Kárpátoktól vagy a Kis-Tátrától, át az akkori Sarkoscseren, Zólyom-erdón /Sólyom-erdön/, Sosoldon, Turturon, Feketeerdön, illetve a Felsö-Nyitra, Garam, Hernád stb. mentén át /Erdélyrol s más országrészekról itt nem szolva / egészen a Beregszászon vagy Felsönémetin túli Borlóig, Hátig. Így történt ez ekkor máshol is Burópában, például a Cseh-medence ugyancsak lakatlan gyepüövezetének a XII. századtól fokozatosan és tervszerüen betelepített, n é m e t hospesek által életre keltett jókora Szudéta-patkójában is.

Ezt a kiteljesedó világot érte elemi csapásként az ún. PSZEUDOHUSZITAK váratlan betörése: az odahaza, Csehországban kifulladt huszita táboritákhoz és a még radikálisabb, sot kimondottan szélsöséges orebitákhoz korábban csapódott martalóctömegeknek a beözönlése, az elvileg és eredetileg a király, a rendiség, az ország, az egyház s kivált a németek ellen felszított /késóbb egyszerre a németek és a magyarok elleni kérlelhetetlen dühtol hajtott, másrészt prédaéhes/ martalóctömegeknek a Fehér-Kárpátok szorosain át történt beözönlése. Pusztító és vérengzo vonulásuk több tekintetben meghaladta a tatárjárás borzalmait. Az ugyanis "csak" egy évig tartott, míg emez, bár hullámzó intenzitással, de bö emberöltön át dühöngött, lángolt. Egészen az 1460-as évek derekáig, vagyis közel negyven éven át. Nagyszombattól a máramarosi Husztig, észak-déli irányban pedig a lengyel határtól le, Pozsonyig, Lévéig, Garamszentbenedekig, Losoncig, Kassáig /volt, amikor Egerig/ terjedóen.

A képzelhetó méreteket öltö anyagi romláson, városok, falvak, kolostorok, templomok pusztulásán túl ekkor, ezekben az évtizedekben vesztette el az országrész – visszafordíthatatlanul - német és magyar lakosságának nagy részét. A késöbbi telepítések, az újabb, a korábbit tetézö fejlemények miatt /föleg az 1620-hoz kötödö "Fehérhegy" menekülthullámát megelözö hosszú idószak délszláv menekültáradatának "köszönhetöen"/ már sosem tudták helyreállítani az eredeti állapotot. /Említést érdemel idevonatkozóan, hogy a szepességi cipszerek számára, bár csekélyke, de némi védelmet, némi menedéket jelentett a korábban - 1412 - lengyel királyi fennhatóság alá került - elzálogosított - városok státusa./

A pszeudohuszita vészkorszak évtizedei nem véletlenül estek egybe a nem csak Közép-Európára nehezedö, azt félelemmel eltöltö /még királyi életet is követelö - 1444/ s a Száva torkolatánál a nándorfehérvárival /1456/ kicsúcsosodó csaták - török háborúk - idöszakával. Az ország haderejének, a királyi sereg derékhadának a déli végeken folytatott s szinte vég nélküli küzdelmét - lekötöttségét - használták ki északon a jó csengésü, föként a kezdetekben igen jó csengésü huszita néwel galádul visszaéló gyülevész martalócok. Ezért lehetett, ezért volt szabad az útjuk, ezért nem akadtak emberükre, megfeleló ellenállásra a Felföldön. Az 1458-ban porondra lépö Mátyásra várt a feladat, hogy megszabadítsa országrészét ördögi koloncától, a soksok várba szinte kifüstölhetetlenül befészkelódött haramiáktól.

Mint feldúlt váróterem - osonó árnyakkal, gyanús alakokkal, idegenekkel, gazdátlanul bolyongó jobbágyokkal, visszamaradt "zsebrákokkal", leginkább azonban a Balkánig, Boszniáig, Tótországig nyúló déli területek felöl egyre érkezó menekültek szánalmas csoportjaival, elapadhatatlan csapataival - úgy festett ez az országrész végtelennek tünö idön át. Egészen a XVII. század végéig, a Wesaelényi-féle összeesküvésig, Thököly mozgalmáig, illetve a Bécsnél kezdödö felszabadító háborúk /1685-1699/ beköszöntéig.

***

A történelmi Tótország, a szlovenek /tótok/ lakta és Zágráb központú Szlavónia már Mohács elótt /1526/ jórészt elenyészett. /"... a thewrewk naponkynth hathalmaznek es az wegh waragba, mynd Boznaba s mynd Horwathorzagba es Thotorzagh wegebe sokath elweth wona, kyketh kyraly chak kewlchegel sem tharthath wala..." - idézet Zay Ferenc 1521. évi jelentéséból, Az Nándorfejérvár elveszésének okából./ Elöbb a Száván túli részek: Koszoruvár /1496/, aztán Szana és Ozora -berülete / 1503/, majd Orbász, utána Zágráb megye jó része és Dubica /délen pedig Horvátország zöme/ etb. kerult török kézre. A törökök két évszázadon át, 1699-ig uralták a régiót, de, szóltunk is róla, féktelen rablóhadjárataikkal, kiszámíthatatlan irányú és idözítésü portyázásaikkal, gyakran egész falvak kötélre füzésével, máskor "csak" a janicsár gyermekadó behajtásával... már a XV. század közepétöl rettegésben tartották ezt a Dráva-Száva közi s kelet felé a jórészt magyarok lakta Valkóval és Szerém megyével együtt Zimonyig, Nándorfehérvárig nyúló, jól körbehatárolt területet. Nem csoda, hogy a TÓT és a MAGYAR öslakosság teljesen eltünt a térségból. Jelentös hányaduk elmenekült, azaz az egyetlen kínálkozó irányban: északnak menekülve /s valami okból szinte sosem nyugatnak, nem a Német-Római Birodalom "keresztény" területei felé / mentette életét. /Lásd az l sz. térképmellékletet./

Az ágrólszakadt menekültek látványa, olykor tömeges vonulása megszokott volt, már-már állandósult tartozéka a hódoltsági idöknek /Jurisics Miklósék az Adria parti Zenggböl kényszerültek az egykori gyepü széli Köszeg kömyékére /. A földönfutó délvidéki magyarok többsége /példa gyanánt gondolhatunk akár a Dráva torkolatával szembeni Szondról "elszármazott" drégeli hösre/ az északi hegyek karéjáig szóródott szét. Sokuk a Kis-Alföldön.

Tanúskodik erröl többek között a még ma is tetten érhetó ö-zö nyelvjárás például Szenc környékén.

A kívülálló tanú, az eseményeket szemlélö vagy észlelö magyar országlakó /az akkor már megrendült, de még egyelöre nagy többségében egyöntetü országban/ a menekülökre mint elesettekre, mint segítségre szoruló sorsüldözött keresztény testvérekre tekintett: amivel tudta ellátta, ha kellett fedezte, úttalan útjaikon eligazította óket.

A tótok-szlovenek többsége, de nemcsak ök, a vlahok is s a horvátok s más délszláv menekulök nem kis része /érthetóen is; gondolva odahagyott szülóföldjük 'görbe' tájaira..../ inkább a hegyekbe vetette bizalmát; azok is fogadták "be öket, a hírböl ismert felvidéki hegyek, s az oltalmat elölegezö hegyek közt elszórt megannyi település - sok esetben teljesen gazdátlan települések: "viharvert" hospes-falvak, hospes-tanyák, kolostorok, hámorok nyomai, bányásztelepek, kézmüiparukról /hol kibontakozó, hol virágzó manufaktúráikról, céhrendszereikröl/ ismert s elismert kisebb-nagyobb - most romos városok, kontroll, vigyázó szem nélkül, gyéren vagy alig lakottan, mintha járvány, tuzvész vagy földrengés sújtotta volna öket.

Ide, ebbe a kömyezetbe, az Északi-Kárpátok völgyeibe-zugaiba érkeztek höseink s nem is egy századon át; az annyi helyról, annyi irányból verbuválódott s az idó árján lassanként néppé vegyüló-asszimilálódó mai SZLOVÁKSÁG elei. Itt vertek tanyát, ahol már nem örjít vad lódobogás, nincs török, s nem számít, ki lesz a szomszéd a sok-sok hazátlan ágrólszakadt "jöttment'" közül, közömbös, ki merröl érkezett vagy érkezik /említsünk néhányat az odahagyott, az Északi-Kárpátokra cserélt déli, balkáni vagy Balkán közeli tájak közül: Podgorje, Pozsegaihavasok, Aszuág, Zagorje, Bázaköz, Tarcali-hegység - ma Fruska Gora -, Macsó, Bosznia, Hulm /. S lehetett a jövevény ugyanúgy raskai valah, mint rác vagy magyar vagy horvát, de amonnan, más irányból, például keletrol, az Erdös-Kárpátok felöl érkezö rutén /félig kisorosz, félig hucul is/, máskor polák, lengyel a Beszkideken túlról, vagy éppen nyugati hanák, cseh, söt német – "a németek közt" meg mánta.

A legnagyobb számban azonban a Dráván túlról, a Száva vízgyüjtöjének tájairól érkeztek, mint már a legelsök is, a legkorábbi földönfutók. A már Hunyadi korában, aztán Dobzse László idején - a rácok, a dalmátok, a horvátok stb. mellett - világgá ment sok-sok bánsági, azaz tótországi tót , a maguk nyelvén szloven /a XIX. század közepéig váltakozón s eléggé bizonytalanul az uher, uhrata stb. mellett többnyire szloven/, idövel szlovák, a polák, hornyák, rusznák... analógiájára /legkorábban Dobrowsky -1753-1829- lingvisztikai munkáinak megjelenésétól datálhatóan/o Az árulkodó nönem változata azonban máig szlovenka, akárcsak a szloven-sloven minden származéka, például: sloven--sky /tótul/, sloven-cina /tót nyelv/, Slovensko /Szloven-szkó/.

Még Árva megyébe, a lengyel határ közelébe, a goralok szomszédságába is eljutottak a Száva mellöl, a tótországi s azon túli tájak hegyeinek-völgyeinek kifüstölt falvaiból elszármazottak, sorsukkal cipelve délszláv nyelvük jegyeit, félreismerhetetlen sajátosságait, köztük a tót /szloven/ dialektusok ízeit, s az új, a befogadó környezetben, még Árvában is: a nyelvi fordulatok, a grammatika, a szókics mutatja, egyben igazolja, hogy a sokszor völgyenként /s ha fakulóban is, de nemritkán napjainkig/ s nem csak színámyalataiban változó tarka tájnyelvi palettán, a keveredö nyugati, északi és keleti szláv nyelvi hatások, beütések mellett a dé1i szláv, a Száva menti tájakat idézö - összetéveszthetetlen - nyelvi jellegzetességek váltak meghatározóvá. Vagyis a török miatt felkerekedett dél-szláv menekülteket, köztük a voltaképpen kollektíve érintett Dráván túli tótokat-szloveneket nemcsak a túróci völgyek meg az irdatlan kiterjedésü Zólyom-erdö zugai fogadták be - vagy a "lenti" selmeci, nyitrai, gyetvai, gömöri, rozsnyói hegyek, hanem még a "fenti" Tátraalja, az árvai, a liptói hegyek, havasok vidéke is.

Még király is kerekedett soraikból, e világgá ment szlavoniai tótok leszármazottaiból: Zapolyai vagy Szapolyai János /1526-1540/, a tót király /ahogy emlegették az országban, ha neve-személye fölmerült: a tót király /, aki ugyan már a felvidéki Szepesvárban született, a "huszita" haramiáktól nehezen és sokára visszavett hatalmas erösségben, de fölmenöi a tótok lakta Száva menti Pozsegából származtak, a töröktól már Zsigmond korában is "látogatott" vármegye ugyancsak porrá lett Zapolya nevü falujából. Aztán még a fiú, János Zsigmond is eszünkbe jut.

Visszakanyarodva az Északi-Kárpátokba, elmondhatjuk, nem véletlenül lett ez az országrész, a Felvidék, a XVII-XVIII. század fordulójára az egész történelmi Magyarország 1 e g s ü r ü b b e n lakott régiója ' Miként az sem véletlen, hogy II. Rákóczi Ferenc seregeinek nem elhanyagolható hányada - a ruszinokat nem feledvén - már közülük került ki, a tótok soraiból \- gepida/ - egy névvel, a germány törzsi idökre, a magyar nyelvben Braszlav Mura-Dráva-Száva menti szlovenjein is túlra visszavezethetö THEUT-TÓT néwel, elnevezéssel szólítva az itt meggyökeresedö, a hódoltság századaiban a Felvidéken otthonra lelt s végeredményben többségbe került nem magyar, nem német, de közulük is /a balsors szorításában / sokat asszimilálo tarka szláv nép-elegyet, /ismételve és aláhúzva:/ az eléggé változatos keleti-nyugatiészaki szláv nyelvi kötödés mellett feltünó arányú dél-szláv eredetet, délszláv nyelvi kapcsolódást felmutató s átörökítö népelegyet. Ez utóbbi, a délszláv /koncentrált elöfordulásban is/ épp a központi területekre vonatkozik, épp a központi megyék, nevezetesen: Zólyom, Liptá, Felsö-Nyitra, Túróc, Arva, Bars, Hont, Nógrád és Gömör sajátja. E terület dialektusaira épül a mai szlovák köznyelv is. /Lásd a 2. sz. térképmellékletet./

S harmadjára, a fentiekból is következöen, nem véletlen az sem, hogy a török "fémjelezte" századokban a maradék királyi Magyarország hegyeinek védöszámya alá a legkülönbözöbb okokból elkerült, például a fehérhegyi csata után /együtt az egész szlovákság körében – a görögkeletieket kivéve minden vallásfelekezet körében -a közelmúltig egyedüliként használt cs e h Bibliával, a cseh Kralicei Bibliával együtt/ elkerült nenekültek, illetve oda a Balkán felöl felhúzódott, ott befogadott "török" hontalanok leszármazottai, e túlnépesedett régióból, III.Károly idejétól seregesen indulnak el a déli tájak felé, mondhatnánk, az elödök érkezésének irányába, a török alól l.Lipót alatt visszafoglalt - alélt - területek felé: legelóbb is a közeli, az 1686-ig fennállt érsekújvári vilajet /korábban esztergomi szandzsák/ elnéptelenedett tájai, üszkös települései felé: Nagysurány, Szered, Lapásgyarmat, Verebély, Vajk, Fajkürt, Bánkeszi, Megyer /a XVIII, századtól Tótmegyer, 1948-tól Palárikovo/ felé, majd a Pilis, a Cserhát, az Alföld, a Körösök felé, a ma Romániához tartozó Királyhágó felé, aztán Nagy-lakon is túl, le, Torontálba, Bácsba, egészen Újvidék környékére, majd a Szerémségbe, söt az idöközben "elfeledett" Óhaza, Tótország /ma Horvátország / tájaira, egészen Nasicéig, Pozsegáig, Punitovciig.

Hogy aztán a 2. világháború után, "Vissza az Öhazába, az Ó-haza keblére !" - Bratislavából és a budapesti rádióból, magyarországi színházakból, mozitermekból, templomokból hirdetett jelszó jegyében döntö részük /Romániából is/ "repatriálhasson, hazatérhessen", no nem a korponai, a gyetvai, a murányi dombok világába, nem a Fátra vagy a Zólyom-erdö völgyeibe /ezért az iménti idézójelek/, sem Trencsén vagy Liptószentmiklós környékére, hanem a Trianonban Csehszlovákiának adományozott Mátyusföld, Csallóköz, Bodrogköz, Sajó és Alsó-Garam-mente, Ipoly völgye stb. -emberemlékezet óta magyarlakta tájak, vidékek falvaiba, városaiba, unalomig turkálva, válogatva a vagonokba parancsolt vagy hurcolt: hol deportálásra, hol kitelepítésre ítélt vagy egyszerüen "csak" eltünt, eltüntetett /Pozsonyligetfalu... stb./ szerencsétlenek házaiban, portáiban.

***

Kivétel - mondottuk volt még az elején. Valóban, a felvidéki SZLOVÁKSÁG kialakulása, néppé válása mindenképpen kivétel.

Abban azonban nem kivétel, hogy tudományos piedesztálra emelt legendák, mítoszok, sok esetben egészen elképesztó állítások, hipotézisek, számadatok hirdetik történelmét. S hirdetik széleskörüen (olykor a transz tüneteivel), a fiatal állam hétköznapjainak szinte minden területére kihatóan.

A kihatásnak törvényszerüen sok a negatív vetülete, sok a torz lecsapódása, ami elkerülhetetlenül szennyezi, söt mételyezi a társadalmi légkört. Odáig, hogy érinti még az alkotmányban lefektetett alapelveket is. Átitatja az oktatást (lásd például az a nem csak az iskolákban mértékadónak minösített - strasbourgi "körökben" sem ismeretlen.... - Milan S. Durica-féle A szlovákok és Szlovákia történetét), átitatja a médiumok, a közintézmények berkeit, még az egyházak házatáját - a templomi szószékeket is. Felfokozottan nemzetállamira hangolja a politikai és a civil szervezetek célkitüzéseit, nem kerülve el a törvényhozó testület munkáját sem, amely, kerül-fordul, e hamis történelmi szemlélet, torz eredettudat késztetésével és látszólagos igazolásával diszkrimináló törvényeket hoz, elnyomó intézkedéseket foganatosít a XX, századi - honi - etnikai tisztogatásokat túlélt más nemzetiségü közösségek ellen. Így például a még talpon maradt magyarok, a XX. században egyharmadára csökkent honi magyarság közössége ellen. Megfélemlíti, hátrányos megkulönböztetésben részesíti, állandó pszichikai nyomás alatt tartja öket, idöröl idöre bünteti közösségeiket, közösségük tagjait, miáltal elöre nem látható következményekkel járó feszültséget állandósít a cseperedö országban. Bizalmatlanságot, gyülöletet akkumulál az együttélésbe, az emberi kapcsolatokba, vagyis a rontás magvát szórja töretlenül a lakosság úgynevezett államalkotó és nem államalkotó, pánpolgári és megtürt, azaz elsörendü és másodrendü rétegei közé. Nemzeti alapon, a nemzeti hovatartozás alapján. - (Mint a Balkánon - például.)

Becézö hangulatunkban akár a szláv nyelvcsalád Benjáminjainak is nevezhetnénk a szlovákokat. Mindazonáltal a fentiekról sem feledkezhetünk meg. Más szóval: az eléggé ijesztó, söt nagyon is ijeszto XX. századi eseményekre, benne a felvidéken történtekre mint mementóra figyelmezve, nem árt az iméntieket sem számon tartani.

(A mementó apropóján hadd emlékeztessünk e helyt is az annyi mindenért felelös gyökerekre: - A napoleoni idök gerjesztette, majd sovinizmussá fajult nacionalizmussal állunk szemben, amely, akár a pestis annak idején - Petrarca korában -, menthetetlenül gyúrüzött be szinte mindenhová. Megfertözte Kelet-Középeurópát is, ahonnan aztán az alig kezelhetö pánszláv mutánsainak ökörnyálain jutott el Közép-Európába s a "humuszos" Balkánra. Hogy aztán - Versaillest sem feledve, föleg Sztalin és Benes óta — mint etnikai tisztogatásokban "gyönyörködhessünk áldásaiban". Aligha tudja valaki, meddig.)

Összegezésként, átlépve minden további részletezésen, elmondhatjuk: a Dráva-Száva közi /1526 elötti/ Tótország voltaképpen csak látszatra szünt meg. Valójában, megkockáztatva az állítást, reinkarnálódott. Az történt vele, ami részben Horvátországgal is megesett: az eredetileg /ezer éven át/ tengermelléki, Adria parti - Knin és Tengerfehérvár /Biograd/ központú - Horvátországgal, amely jócskán eltolódott észak felé, azaz Horvátország átkerült a Zágráb központú, Zágráb székhelyü Tótország helyére. Tótország pedig, lakói révén — sajnos, a legújabb jugoszláviai eseményekre /a délvidéki, a boszniai, a koszovói... exodusra/ is emlékeztetve — , a XV. századtól kezdödöen fokozatosan, szinte észrevétlen, akár a búvópatak, átkerült a török rádiuszán kívül esö Északi-Kárpátok övezetébe, a "husziták" által mintegy véletlenszeruen "elökészített", szélesre tárt Felso-Magyarország hegyes-völgyes tájaira – a Felvidékre. Urbán György

http://www.corvinuslibrary.com/cseh/szlovko.pdf

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |