//heidfogel-domjan.gportal.hu
//heidfogel-domjan.gportal.hu

Nyűgösek voltunk. Aki szeretett, / nem élt mellettünk könnyű életet./ Kövünkre is ilyen írás való: / Idege rossz volt, de a lelke jó. Áprily Lajos: Epigramma 


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. Wass Albert


Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Márai Sándor (1900. 04. 11. - 1989. 02. 21.) magyar író     

        

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Ha őseink is elszaladtak volna, vala- hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Wass Albert

Heidfogel Pál ny.lelkész
Istvándi XIII. sz. Műemlék templom

 

Renoválva az Úr 2012 - 2015. évében


Szeresd a Te népedet, nemzetedet, job- ban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta! Wass Albert


Icike-picike az istvándi utca

Előadó Bartókné Pásztory Ditta

A népzene tehát a természet tüne- ménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szerve-zetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan töké- letes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megteste- sítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszeré- nyebb eszközökkel valamilyen ze- nei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, nép- zenekutató

ingyenes webstatisztika

 

Dunántúli Református Lap

 

Kárpát medence népei

  

  • Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany.

    Ulysses,= Odüsszeusz latin neve

  •  

  Dunának, Oltnak egy a hangja,
  Morajos, halk, halotti hang.
  Árpád hazájában jaj annak,
  Aki nem úr és nem bitang.

  Mikor fogunk már összefogni?
  Mikor mondunk már egy nagyot,
  Mi, elnyomottak, összetörtek,
  Magyarok és nem-magyarok?

  Ady Endre Jakobinus dala

ingyenes webstatisztika

 

Magyarország
"...Itt élned, halnod kell."

 

KOSSUTH LAJOS

 
 
 

Révpartot ért a gálya, – világkörutat járt kormányosával. … Egy szózat elég a harczot megszüntetni: “Ne tépjétek egymás zászlóit! ne vágjatok egymáson sebeket! az Kossuth lelkének fáj..” s a küzdelem elmúlik … Ez a te bűvös szem- födeled eltakar minden belvi- szályt. …Vezess bennünket most, te halottaidban is óriás, e nemzeti nagyság felé.” Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén

Kossuth temetése
és a Wekerle kormány

ingyenes webstatisztika

 

Trianon 1920. június 4.
Nem, Nem, Soha

 

AUSZTRIA

 

Rainer Maria Rilke

A NAP LENYUGSZIK

A nap lenyugszik lágyan.
Bolyongok éberen.
A virrasztó magányban
kis csillag jár velem.

Szeme pillásan ég fenn,
ragyogva néz felém,
oly árva ott az égen,
akár a földön én.

Fodor András fordítása                               

Alsó-Ausztria


Zászló és Címer

 

ALSÓ-AUSZTRIÁTÓL
Niederösterreich

 

DUNÁNTÚLIG
Transdanubien

 

WASS ALBERT

Uram!

Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan és mindegy milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!

MAGYARORSZÁG, HALLD SZAVUNK...

EGY SZABAD ORSZÁGÉRT

magyarforradalom1956


MÁRAI SÁNDOR

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. 

 


Magyar-Erdély-Román-
Székely-Kapcsolatok

 

CSÁNGÓ

 

CSEH

 

Horvátországi Magyar Református
Egyház történetéből

 
SZERBIA-MONTENEGRO
 

SZLOVÁKIA

 

SZLOVÉNIA

 

Törökország
Magyar-Török kapcsolatok

 

Biz Kardisem
Testvérek vagyunk.

"Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk"!

Ki hinné hogy a  törökországi Antalya tartományban van egy magyar falú? Pedig van. Van ott egy ősi magyar falú: Macarköy ejtsd: madzsarköy, azaz magyar falú. A falut 450- 500 évvel ezelőtt őseink alapították. A magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok először Isztambul körnékén telepedtek le majd átköltöztek erre a vidékre és ezt népesítették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban meg-őrizték származástudatukat, de nem beszélnek magyarul. Macarköy ma- gyar temetőjét a helyiek közül sokan Macarka Mezarlának, azaz Magyar temetőnek, mások Eski Macar Mezar lának, Ősi magyar temetőnek hívják. Gebiz - Macarköy főterén egy szé-kelykapu áll és rajta a felirat: 

Biz Kardesim azaz Testvérek vagyunk.!

 

 
- Varga Csaba A szlovák nyelv
a magyar nyelv egyik sajátos
változata I. rész

 

Varga Csaba

 

A szlovák nyelv a magyar nyelv egyik sajátos változata

 

A ma szlováknak mondott nyelv úgy 1500-1400 évvel ezelőtt kezdett elszigetelődni a magyar tözsnyelvtől. Tehát „eredeti” szlovák nyelv egyszerűen nem létezik: a magyar nyelv egyik utódnyelve. Vagyis nekünk, magyaroknak oly megértő, elnéző szeretettel kell tekintenünk a szlovák nyelvre, mint a kisunokánkra.

 

Az alábbi szóegyeztető szószedet csak töredék. Elkezdtem egy reggel, eddig jutottam egy ültömben másnap reggelig, aztán sok egyéb dolgom akadván félretettem ezt a munkát, s immár több mint egy éve várja a folytatást. De ennyi is bőven elegendő a fenti állítás bizonyítására. (Időközben sok önkéntes segítőm akadt a szógyűjtésben.)

 Ha megfigyeli az ember a szlovák kiejtési szokásokat, akkor gyorsan kitisztul a kép. Pl. ’hrdza’(vý)=rozsdá(s), vagyis rdzs=rozsda, tehát itt hangátvetés is történt (rozsda-rodzsa), vagy pl. ’lepenka’=karton (azaz lap), s lásd: pelenka, azaz gyökfordulás történt (egyébként még a magyarban, többezer éve): lap-pel, innen a palacsinta szó is: lap az, mint a lapány, magas hangon lepény is. Továbbá előszeretettel ejtenek díszítő hangokat a szóba, pl. ’specatit’=megpecsétel, ahol is (s)pecsat =pecsét. Szép példa a hangszaporításra a ’škrekot’ =rikácsolás, ahol a rekot=rikót, mai kiejtéssel: rikolt.

 A munkát szófejtő szótárnak szánom, néhány szónál máris talál valamiféle magyarázatot az olvasó: teljes egészében ilyen lesz a kész munka. Érdemes a szófejtést az utolsó szóig végig járni, ugyanis nagyon hálásak lehetünk a szlovákoknak: 1300 évvel ezelőtti szókincsünk egész tárházát őrzik. Pl a szlovákból tudni meg, hogy a „tavasz” szó valójában „tavas”, azaz az olvadást jelenti. Mert szlovák ’tavit’=olvaszt, ’tavba’=olvasztás (tav=tó, kicsinyezve: tócsa). A szlovák szókincs nem nagy a mi milliónyi szavunkhoz képest, s ez a jelenség pedig lehetővé teszi (lényegesen megkönnyíti) annak kutatását is, hogy mit miért őriznek ma is, és mit miért nem. A legizgalmasabb a „miért nem” kérdés. Ugyanis a válasszal egyúttal a ma szlovákoknak nevezettek akkori életviszonyait, világszemléletét is feltárjuk. Mert a nagy kérdés az, hogy miért szakadtak el tőlünk?

A Magyar Tudományos Akadémia 1860 körül (több részletben) kiadott, az un. Czuczor-Fogarasi szótár ezt írja a leány-nyelvekről: „E leánynyelveken azt tapasztaljuk, hogy az anya-nyelv szavaival jobbára úgy bánnak, mint merő lelketlen anyaggal, melyet majd megcsonkítva, majd megtoldva, néha kisimítva, majd öszvevisszahányva saját szerveikhez és izlésökhöz idomítanak a nélkül, hogy gyökeiket és képzőiket épségben hagynák, s alapérteményökről öntudatok volna. Ezekben a szoros ért. vett nyelvalkotó érzék és szellem kihalt, s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség működik. Tudniillik épen úgy bánnak az anyai szókkal, mint a nyelvrontó tájbeszédek az értelmezhetőbb deréknyelvéivel, pl. midőn a palócz csillapít helyett csiplagítot, a bodrogközi és székely vakmerő helyett makverőt, a balatonmelléki hágcsó helyett háskót mond /.../“

 Nos, ilyen okok miatt vált le a magyar törzsnyelvről a szlovák is: a nyelvalkotó érzék és szellem kihalt. Rosszul tesszük, s elveszítjük a talajt a talpunk alól, ha mi magyarok nem ilyen szemmel nézzük a magyarból lett leány-nyelveket. (Csak megjegyzem, hogy a „csupán az idomítási hajlam és ügyesség működik” kitétel egyben a mai nyugati társadalmak látlelete is, mert ez nem csak a nyelvükre érvényes, emlékezzünk csak e mondásra: „nyelvem határai: létem határai”.) Nos, ilyen szemmel figyelhetjük mi a szlovák nyelv szókincsének alább sorjázó részletét. (A munkához itt egyelőre csak Tankó László „Szlovák-magyar kézíszótár”-át használtam fel; Talentum kiadása, 2002.)

 

B

babka’=fitying, eredetileg kis pénzecske, mely II. Lajos alatt jött divatba; valóban kis

babot (bab=búb-búbocskát) jelent, itt olyan értelemben, hogy babkát sem ér; ezt ma kis kiejtési módosulattal úgy mondjuk, hogy „fabatkát sem ér”

babračka’=babrálás, babra munka, b>p módosulattal pl. pepecs, pepecsel

baganča’=bakancs, bok-ancs, ahol bok=bog itt a bokát jelenti

báječný’=bájos, elbűvölő, csodálatos, lásd: bű-báj, bűbájos

balvan’=sziklatömb, lásd bálvány, Baál istenről, vagyis a bálvány Baál, azaz Bél kőszobrát jelenti, de ezt csak az tudhatta, aki a Tigris és Eufrátesz vidékén is otthon volt; Baál, azaz Bél nevét őrzi a szintén ősi Béla szavunk is; nincs tudomásunk a szlovákok mély Kis-Ázsia-i kapcsolatairól; balv olyan jellegű szó, mint a hamu-hamv, nedű-nedv

balamutit’=bolondít, szédít, pl. ’blázen’=bolond, lásd ott

baňa’=bánya, Czuczor Gergely szerint a be gyökből származik, eredetileg bé-ény, bénye, merthogy belé kell menni

banik’=bányász, lásd fenn: bánya

banovat’=bánkódik, bánatos, gyöke bán, a bú gyökből

bar’=bár, lásd: habár, ámbár, Czuczor szerint a beh vágyszóból származik

baran’=birka (hogy a bárány birkát jelent, nyilvánvaló tévedés, s ez a szó eredetét is igazolja), a bar, bir szőröst jelent, pl.: barka, barkó

baránok’=kis bárány

batéria’=üteg (bot=üt, akármilyen nyelv szókincsében is találjuk)

batoh’=batyu

batožina’=poggyász, itt batyu

baza’=bodza (bogyozó szó összevontan ejtve)

bedlit’=vigyáz (értsd: őrködik), a fegy, figy f>v és v>b változatai

beseda’=beszéd, társalgás

besedovat’’=beszélget

besne’=bőszen, dühösen, a bősz szóból

besnotat’=bősz, bősz düh

besny’=veszett (v>b váltás)

bes’=veszettség, ’bes’: vész v>b hangmódosulattal, ugyanis a vész romlást jelent, a

vesz=visz szóval azonos

bez’=veszettség, de ’bez’ nélkülit is jelent, oroszban kocsit is; ennek titka abban rejlik, hogy a szláv ’bez’ azonos a magyar vesz=vez=visz=vész szóval (ne csodálkozzunk a visz és a vez (mint vezet) azonosságán, ez állat esetében különösképp kiviláglik: elvisz=elvezet), tehát a kocsi: visz, a baj vész, a hiány visz, vesz, pl. veszteség (orosz bez: bezvode=vízhiány), ez mind ugyanaz az egy gyök; a vissza is ebből: visz-vá (lásd erről bővebben a „HAR I.” című könyv 149-162. oldalain, sok értelmező rajzzal)

bezmocný’= tehetetlen, itt’bez’ hiányt jelent – vesz(t) v>b: bez –, a ’mocný’ szóban pedig a moccan szót üdvözölhetjük, mely a mo-mov>moz z>c változata; megjegyzem, hogy más nyelvekben pl. a ’moving, ’moveo’ szó szintén a magyar mo-mov (mint ló-lov, kő-köv)-ből származik (pl. angol ’moving’)

beztak’=úgyis, anélkül is, ’bez’ nélkül, ’tak’ pedig a takar (fed, érintkezik) tak gyökével azonos, lásd ott

bezvetrie’=szélcsend, ahol ’bez’ nélkülit jelent, a ’vetrie’-ből a vet egyezik a magyar

visz>vit (vitel, vitorla) szóval, így jelenti a szelet is a szlávban

bil’ag’=bélyeg

bit’=üt (az üt szó a bot b-vesztéses változata, minden más nyelvben is a magyarból)

blázen’=bolond; alaposan kitekert szó; a bolond bolyongót jelent, s az első szótagból más

nyelvekben is kiesett az o az átvétel után: lengyel ’bloud’, német ’blöd’, wend ’blod’, blud’, perzsa ’bul’=bolond; teljes bizonyíték, hogy a szláv nyelvekben a bolond és a bolygás szók ugyanabból a gyökből származnak, lásd alább: ’bludit’=bolyong

bláznit’=bolondít

bláznivý’=bolond

bludit’=bolyong

bludenie’=tévelygés, azaz bolyongás

bludne’=tévesen, a bolyong szóból

boj’=ütközet (lásd párbaj)

bôl’=baj (bal=baj)

brázda’=barázda

britva’=borotva (magyar szó ez!)

boblavý’=bugyogó (lásd: bub, buborék)

borievka’=boróka (–fenyő, -bogyó)

bosorka’=boszorka

buchta’=bukta (gyök: bok=bog, mert a bukta: bog, bugyor)

bujniet’=buján nő; a buj a búj (összebújni) szóból és a bő>buja szóból egyaránt adatik, innen abuja növényzet” is, ezt az egyezést csakis a magyar eredet igazolhatja, lásd a következő két címszót is

bujnost’=bujaság

bujný’=dús, buja növésű, azaz bő, mint buja=bő termés (burjánzó azonban már a bur, bor, bőr (mint burkol) gyökből adatik, annyit tesz, hogy burkol, borít, beborít)

bunda’=bunda

býk’=bika, a bök szóból

bivol’=bivaly

buk’=bükk (a bog>bok gyökből, jelentése bogos, ágasbogas)

 

C’=C, ’Č’=CS

čačaný=csecse

čakan’=csákány

čalamáda’=csalamádé, eredetileg csadajmálé

čap’=csapszeg

cápat’=csapkod,

čapik’=nyelvcsap

čapovat’=csapol

čata’=csapat

čatár’=szakaszvezető

cep’=cséphadaró

cesto’=tészta

chápat’=felfog (lásd: „kapossa már, kapisgálja, a kap gyökből)

chatrný’=satnya

chopit’ sa’=elkap (lásd chápat’)

choroba’=kór

chorý’=beteg, lásd „kór”

chrast’=haraszt

chrček’=hörcsög

chrčat”=hörög

chyba’=hiba

chýbat’=hiányzik

chýr’=hír

cicat’=szopik (a csecs, cici, ciciz szóból)

čičikat’=csicsíjgat, csititgat

cielit’=céloz

činný’=csináló

čipka’=csipke

čistitota’=tisztaság

čisto’=tisztán

čižma’=csizma

čkat’ sa’=csuklik

črep’=cserép, cserépdarab

čudák’=különös ember

čudo’ (csudo)=csoda

cumlik’=cumi, cucli

čvarga’=”szedett-vedett népesség”, lásd: csavargó, az első a kiesett

cverna’=cérna

cvrkat’=ciripel

 

D

dojka’=dajka

driek’=derék

drobit’=aprít, azaz „darabít”

drobky’=aprólék (darab)

drobnost’=apróság (darab)

drvit’=tör (pl. darál)

dvor’=udvar (szanszkrit szó is)

dvorit’=udvarol (nyelvi gondolkodásmód is mérvadó!)

 

E

egreš’=egres

 

F

figa’=füge

fujavica’=hófúvás

fura’=fuvar, lásd: furikázik

 

G

gágor’=gége

gagotat’=gágog

gazda’=gazda

gombik’=gomb

guláš’=gulyás

gúl’at’=gurít, r>l

gul’ky’=golyók, lásd galuska, golyva

gunár’=gunár

 

H

habkat’=kapkod, a kiejtés érdekesen módosult: k>h, p>p, d>t

hala’=hall

halušky’=galuska

hat’=gát, lásd hát, hátság

hemzit sa’=hemzseg

hÍbka’=mélység, lásd: híj, hiba

hold’=hódolat

holdovat’’=hódol

honit’=hajt

hornatý’=hegyes vidék (hor, har=felmagasodó, kiemelkedő, pl. Hargita, de jelent bemélyedőt is,

pl. horpad, lásd: Hortobágy)

horný’=felső, lásd fenn

hôrny’==hegyi, erdei (lásd fenn)

hrable’=gereblye

hrdzavý’=rozsdás

hrot’=hegye, csúcsa valaminek

huncút’=huncut

husár’=huszár

 

K

kabanica’=ködmön, bizonyára a kabát szó régies alakjából, ugyanis a ködmön szóban lévő  köd” a köt szóval azonos

kabat’=kabát

kačaci’=kacsa

kad’a’=kád

kachle’=kályha

kalich’=kehely

kameň’=kő (lásd kemény)

kamenec’=jégeső (lásd: kő-kemény)

kameňovat’=megkövez („keményez”)

kanistra’=kanna

kantár’=kantár

kanva’=kanna

kapuszta’=káposzta

karhavý’=korholó

kasa’=kása

kefa’=kefe

kefka’=kis kefe

kefovat’=kefél

kepeň’=köpeny

kerovat’=kormányoz

klapka’=csapószelep, kl=cs

klas’=kalász

klepat’=porol, gépel, lásd: kalapál

klepec’=kelepce

klobúk’=kalap (lásd még: kobak)

klopanie’=kopogás

kl’úc’=kulcs

kl’účka’=kilincs

kmotor’=koma

kocka’=kocka

koč’=hintó, lásd: kocsi

kočiš’=kocsis

koliba’=kaliba

kolo’=kör (r>l)

koleso’=kerék (r>l: „köröző”)

kolovat’=kering (r>l)

komin’=kemény

komora’=kamra

kopa’=rakás, lásd: kupa, kupac, mint alább:

kopec’=kupac, domb, halom

kormidlo’=kormányoz

kosa’=kasza

kosic’=kaszál

košikár’=kosárfonó

kotlik’=katlan

kov’=fém (lásd: köv, valamint kovács)

kováč’=kovács

kol’=karó (r>l)

kora’=kéreg

kôš’=kosár

kraj’=karéj, valaminek a széle

kraj’=környék

krajec’=karéj, azaz köréj

krájat’=vág, szel (lásd: kanyarít)

krajcir’=szabó (lásd még: kurtít)

krajnŷ’=szélső (karéj)

krátit’=kurtit

krátky’=kurta

krč’=görcs

krčit’=görbít

krčma’=korcsma

krivka’=görbe (talán „körövke”, „körívke”?)

kruh’=kör, ’kr’=kör, ker

kukat’=kukucskál

kukol’=konkoly

kúpa’=vásárlás, azaz kap, kapás, megkap

kupec’=vevő, bizonyára „kapóc”

kupny’=vétel, a kap, kapni-ból

kúpit’=vesz, vásárol, a kap-ból

kus’=kis, darab

kuštik’=kis darab

kuvikat’=kuvikol

kvas’=kovász

kvičat’=visít

 

L

laba’=láb

labilny’=ingatag, lásd: lebeg, láp, ebből az angol „labilis” is

labka’=lábacska

langos’=lángos

len’=csak, csupán (len pl.: fej-et-len, e len található mély hangrendben, s lágyan ejtve

a lanyh, lanyha szóban is)

lenivo’=lanyhán, lustán (’len’ itt=lanyh)

leňošit’=henyél (’len’, ’leny’ itt=lanyh)

larva’=lárva

láva’=láva, mindenhol máshol is a lé-lev-ből, mint folyékony

lavór’=lavór

lečo’=lecsó

lepenka’=karton (azaz lap)

lod’’=hajó (lásd láda, ladik)

lod’ka’=ladik, csónak

lodnik’=hajós

lom’=törési felület (lásd rom r>l: lom)

lomcovat’=ráncigál, r>l, régen pl. ronc romc volt, tehát eredetileg romcigál

lomit’= tör (lásd rom r>l: lom)

lomoz’=zaj, zörej

lopta’=labda

lopúch’=(úti)lapu

lov’=vadászat (lásd lő-löv)

loves’=vadász (lövész)

lúpez’=rablás (lásd: lopás)

lúpežnik’=rabló, fosztogató (lásd: lopó)

lupič’=rabló (lopó)

 

M

macik’=mackó, macika

macocha’=mostoha

mača’=macska

máčik’=mákszem

mach’=moha

mak’=mák

makovica’=mákfej

malina’=málna (lásd: málik)

mámit’’=ámít

mand’1a’=mandula

manko’=hiány, áttételes értelemben

matka’=anya (lásd: mátka, a latinból ez a „mat” szintén anya: ’mother”)

mávat’=lóbál (lásd: mo-moz, ennek v-s párja a mov)

mažiar’=mozsár (a morzsál hangjainak magyar összekeverése utáni átvétel)

mäsiar’=mészáros, a metsz, metél met gyökéből

mašina’=masina

med’=méz (a magyar „mál”-ból, mely szó mel, l>z váltással mez, méz alakban is igazán

kalandos éltet él; a lényeg ugyanis az, hogy a méz: málós)

medved’’=medve (mézkedvelő ugyanis)

medza’=mezsgye

meraci’=mérő

meranie’=mérés

merat’=mér

meravý’=merev

meraviet’=merevedik

merný’=mérték

miazga’=mézga

miera’=mérce

mierne’=mértékletesen

mierny’=mérsékelt (lásd: kimért)

milost’’=kegy, könyörület, lásd: malaszt, málból a málladozó is, e mál-ból:

milovat’=szeret

milý’=kellemes, kedves

minulý’=múlt

miskovat’=herél, lásd: miskárol, mely a met> mis >metél, metsz gyökből származik

mletý’=őrölt, darált, magánhangzó kiesése a mál gyökből

mlyn’=malom, lásd fenn

mlynár’=molnár

mlynček’=daráló, lásd fenn

močiar’=mocsár

močaristý’=mocsár

močovka’=trágyalé, lásd mocsok, mocsár

mol’a’=molylepke (a mál, málasztból, régen moly: moli)

mor’=járvány (lásd: a halál martaléka)

motyl’’=pillangó, lepke, bizonyára a motollából, mely a moz-mot-ból származik

mráz’=fagy, fagyás, lásd merev

mrmlat’=mormol

mrvit’’=apróz, ’mr’=mor, mar, lásd morzsol

mrzutý’=morcos

mrzacit’=nyomorít, lásd pl: marcangol

must’=must

my’=mi

 

N

na’=nos, nahát

nádcha’=nátha, a ned, pl. nedv-ből

nádoba’=edény (ned, nedv=víz)

nad’=fölé, de „kiemelkedő”, végső soron „nagy” jelentésű a ’nad’ szó, pl.:

nadmerný’= nagyméretű, pl. lakás

nadmieru’=túlságosan, azaz nagymétékben

nadpriemerny’=átlagon felüli, itt is nad=nagy

nádrž’=tartály, lásd ned, nedv=víz

nadto’=ráadásul, nad=nagy

nafúkat’=felfúj

nagazdovat’=megtakarít, lásd: gazdálkodik

naklonit’=meghajlít, kl>kr>kör

nakopit’=felhalmoz, lásd: kuporgat, a kup (pl. kupac) gyökből

nahor’=felfelé (har, hor a magyarban „fel”, pl. Hargita)

nakosit’’=lekaszál (’kos’=kasz)

nakrútit’’=felteker, kr>kör

nakrivit’’=görbén, kr>kör

nákup’=bevásárlás, a kap gyökből, pl. megkap

nalepit’’=felragaszt, a lep (pl. lepel, belep) gyökből

narušit’=megzavar, lásd ráz, összeráz

narukovat’=berukkol

naštrbit’=megcsorbít, štrbit=csorbít

naštudovat=megtud, megtanul, a tud (pl. tudás) gyökből

nato”=arra rá, a to a tak, ták=illeszkedik gyökből van

natriet’=beken, a terít szóból

natrvalo’=tartósan, a tar (pl. tart) gyökből

naveky’=örökre, ahol ’veky’=vég

názor’=nézet, a néz-ből

názorný’=nézet

nečinnost’=tétlenség, a csin, csinál szóból, tagadással: ’necsin’

nečistý’=piszkos, „nem tiszta’

nečudo’=nem csuda

nedávno’=nemrégen, ahol táv>dáv, tehát „nemtávol”

nehatený’=akadálytalan, itt a hat, het (mint hatol, hatékony) szerepel

nemálo’=nem kevés, a mál, mint máladék, l>r: mor(zsa) jelent kicsit

nemierny’=mértéktelen, a mér gyökből

nemilý’=nem szívélyesen, azaz „ne(m) máladozva”

nemo’=némán, ’nemý’=néma

neskoro’=későn, azaz „nem korán”

nevel’ký’=nem nagyon, a vál gyökből, pl. „kiváló”

než’=-nál, -nél, l>z hangmódosulás, mint mel>méz

nič’=semmi, a nincsből

nuž’=tehát, akkor, a nos-ból

 

 

Homokszentgyörgy
phfogel@gmail.com

A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást, lemondásokat követel az együttélés érdeké- ben. De ennek a vállalásához hit kell, Istenhit. Isten és a család szentségében kell hinni, nem a társadalmi szerződé-sekben, konven-ciókban. Popper Péter 


+36 82 487 002

Hazát több módon lehet elveszítni, de ő bennünket el nem veszt soha! Bárd Oszkár 1893-1942 orvos, költő, drámairó

 

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent?

Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz 2015

S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is...?  Wass Albert

Üdv az Olvasónak!
Grüsse an den Leser!
Regards to the reader!

 

Asztalosok

 

Zöld SASOK
1899

Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egy- szerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. Esterházy Péter (1950.- 2016. ) író 


F E R E N C V Á R O S


A dicsőséges VVK Gyözelem 1964-65

Juventus-Ferencváros 0:1 Torino


 

 

Szülőfalum

Református Egyházközség Fehérvárcsurgó


Képek fehérvárcsurgói életünkből

Falu szülötte Amerigo Tot szobrászművész

 

Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély

 

Hargita Pál
egyházkerületi
missziói lelkész - volt

 

Istvándi 2011. július 31.


Lelkészbeiktatás

 

Jakab Ibolya

ISTVÁNDI

61 ÉVES LENNE!

IBOLYKA - Családi képek    


  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 

 
   Édesanyja,

özv JAKAB ISTVÁNNÉ 

CSERVENI IBOLYA 

12 évi özvegység 38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól, fájdalmától.

Élt 84 évet. Nyugodjék békében!


E mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!


 

 

Schmidt Béla
ISTVÁNDI TÁJ

 

Költők, Írók
Versek, regények, novellák

 

Füst Milán
Magyar könyörgés

Ó mért nem küldöd sugárodat,
Ó mért nem küldöd sugárodat,
Isten, mennyei kardodat.
 
Ó mért nem küldöttél látnokot,
Húnyt szemmel ki vezetni szokott,
Rettenetes lángoszlopot.
 
Mit mutassunk? nyitott sebeket,
Sáros, szeges, nyűves sziveket,
– Megalázottat ki szeret.
 
Emeld fel mégegyszer a főnket,
Gyűjtsd össze megtört kis erőnket,
Könyörögeni hogy tudjunk előtted.     
 

KERESZTLÁNYOM
HENI

 

F O T Ó A L U M
Családi, Baráti képek

 

Zene, Dallamok
Klasszikusok

 

Wolfgang Amadeus Mozárt
1756 - 1791

 

Franz Joseph Haydn
1732 - 1809

 

Georg Friedrich Händel
1685 - 1759

 

Liszt Ferenc
1811 - 1886

 

Kodály Zoltán
1882-1967

 

Lajtha László
1892 - 1963

 

Bartók Béla
1881 -1945

 

Komponált kép és hang

 

DOMJÁN JÓZSEF
1872 - 1951

 

Falu Tamás Esti ima

Ne fájjon a lelkem,
Ne fájjon a testem,
Legyen, ki felemel,
Amikor elestem.
Amit méznek érzek,
Epévé ne váljék,
Kövessen a béke
Mint jóságos árnyék.
S ha majd jő a halál,
Szóljon hozzám szépen,
S ne a hátán vigyen,
Hanem az ölében.

… hol sírjaink domborulnak…

Heidfogel családi síremlékek

A.B.F.R.A.

 

 

 

 

VARGHA GYULA
 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
                               
Megérezém a bajt előre,
Én láttam, mit nem láta más;
Rávillant a sötét jövőre
Lelkembül egy-egy látomás.
 
Kiáltozám Kasszándra-képpen,
Sikoltott ajkamon a vád,
De jós-szavam nevette népem,
Nyugodtan vétkezett tovább.
 
Borzadva néztem, szívszorongva,
Hogy' táncol a vulkán felett,
S hogy' gyúl ki mindjárt, lángot ontva,
Észak, nyugat, dél és kelet.
 
Tisztán állt a jövő előttem,
Tudtam, mi rossz, tudtam, mi jó,
Azon percig se tépelődtem,
Hogy merre fusson a hajó.
 
De jött a rettentő ítélet,
Lehajtva csüggedt homlokom
Csak azt érzem, hogy fáj az élet,
A lelkem sír a romokon.
 
Megért a bűn, betelt az átok,
Ajkunkon a bürök-pohár;
De a jövőbül mit se látok,
Előttem csak köd és homály.
 
Sőt vágya sincs többé szívemnek,
Ha bajt érünk, ha bánatot,
Ha pusztulás vár ránk: legyen meg,
Atyám, a te akaratod.  1919.
 
 

Varga István huszár
1880-1925

 

Varga István eltűnt sírköve

 

 

Heidfogel Alajos
Istvándi 1901 -1966 Pécs

 

1947-ben koholt vádak alapján

7 évre ítélték 3,5 év után szabadult

Pécs Köztemető Z III. 36.

 

 

Heidfogel József sirja

Pécs HJ XXVI 2 31 Z

1864-1923

Felesége neve nincs feírva, de itt nyugszik.

Szarka Aladár +1981 nem rokon, ismerős.

 

 

WEBES AJÁNLAT

 

A gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad, ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged. Jókai Mór (1825. 02. 18. - 1904. 05. 05.) magyar regényíró

 


Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.                           

WINSTON CHURCHILL  Társadalom

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!